Λογιστικής (ΤΕΙ)

synolo=10

SXOLH BATH BAS18
561 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Θεσ/νίκη) ΤΕΙ 10525
577 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Χαλκίδα) ΤΕΙ 9238
565 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Λάρισα) ΤΕΙ 8611
772 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΤΕΙ 8209
731 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καλαμάτα) ΤΕΙ 8203
575 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Σέρρες) ΤΕΙ 7614
774 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Μεσολόγγι) ΤΕΙ 6929
569 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καβάλα) ΤΕΙ 6811
775 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Πρέβεζα) ΤΕΙ 6134
773 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη) ΤΕΙ 5969


Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται – είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδυνάμως – ως στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται:

i. ως βοηθοί αρχικά και αργότερα ως στελέχη των λογιστηρίων.

ii. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

iii. ως υπεύθυνοι λογιστές-στριες σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων.

iv. ως οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.

v. ως επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες.

vi. ως καθηγητές εφαρμογών στα Τ.Ε.Ι.

vii. ως καθηγητές σε Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια.

Η εξέλιξη των πτυχιούχων γίνεται σταδιακά σε όλο το φάσμα της λογιστικής ιεραρχίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής λαμβάνουν ειδική άδεια επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/98 το οποίο εκδόθηκε κατ? επιταγή του Νόμου 2515/97.

Για την χορήγηση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, τίτλοι σπουδών, εξειδίκευση και επαγγελματική πείρα).

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία άδειας, καθορίζεται ως εξής.

6. Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή -φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύει καθώς και των επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β΄ κατηγορίας των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10% του προβλεπόμενου ορίου βιβλίων Β΄ κατηγορίας.

7. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες.

8. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Β΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β΄ κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%.

9. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας καθορίστηκαν με το Π.Δ. 349/89 (ΦΕΚ 159/14.6.89 τ.Α)

‘Aρθρο 1 Πτυχιούχοι Tμήματος Λογιστικής

1. Oι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Oικονομίας των Tεχνολογικών Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:
α) Aπασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα.
β) Eιδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:
ι) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π.
ιι) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Oικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλία απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π.
ιιι) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
ιv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεων κ.λ.π.
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vιι) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
vιιι) μισθοδοσία.
ix) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και xι) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης,
αγορών προμηθειών κ.λ.π.

2. Oι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συνεχούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών A, B, και Γ του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

3. Oι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης A, B και Γ κατηγορίας βιβλίων του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Oικονομικές Eφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Aξίας κ.λ.π.

4.Oι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

© 2009 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

5 × 3 =

error: Content is protected !!