Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Μετεγγραφές Φοιτητών

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α/9-7-2015) δικαίωμα μετεγγραφής έχουν όσοι/όσες φοιτητές/τριες των ΑΕΙ έχουν εγγραφεί μετά από εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου (Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου) ή έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στα ΑΕΙ και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση του πτυχίου τους βάσει του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός τους.

Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος συγκεντρώνει από τα παρακάτω κριτήρια:

Μοριοδότηση  υποψηφίων στην αίτηση μετεγγραφής
Οικονομικά Κριτήρια (η μοριοδότηση γίνεται διαζευκτικά και λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα) Μόρια
Ατομικό ή κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι 3.000 € ετησίως 5
Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 3.001 € μέχρι 6.000€ ετησίως 4
Ατομικό ή κατά κεφαλήν από 6.001 € μέχρι 9.000€ ετησίως 3
Κοινωνικά Κριτήρια (αθροίζονται οι περιπτώσεις)
Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς 3
Μέλος πολύτεκνης οικογένειας 2
Μέλος τρίτεκνης οικογένειας 1
Με αδελφό/ή που σπουδάζει σε άλλη πόλη 1
Πολύδυμα παιδιά που συμμετέχουν στις εξετάσεις 1
Να έχει συγγενή πρώτου βαθμού με αναπηρία ≥ 67% 1
Ορφανός/ή από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας 1

Oι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπονται μόνον από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως  μεγαλύτερο ποσοστό. Καθ’ υπέρβαση του ανωτέρω αναφερθέντος ποσοστού του 15%, μετεγγράφονται τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας και φοιτητές/τριες με σοβαρές παθήσεις.

Η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρό­σωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτά­νεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρε­ση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λε­πτομέρεια της λειτουργίας της.

H σχετική υπουργική απόφαση εδώ

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

20 − two =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!