Αξιολόγηση των όλων των Τμημάτων του Παν. Αθηνών

Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων
σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ’ όψη την Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης/Πιστοποίησης κάθε προγράμματος ή και των ειδικών ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος.

πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 15 =

Print This Post Print This Post