Αλλαγή στην ειδική κατηγορία αθλητών

το άρθρο 32 του νόμου 4351/2015 αναφέρει:
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.»

To άρθρο 26 του νόμου 4210
n4210_a26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =

Print This Post Print This Post