Νόμος «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο51
Συµπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «ή πτυχίο ή δίπλωµα του Τµήµατος «Εφαρµοσµένης Πληροφορικής» µε κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους
που εισήχθησαν µετά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 ή του Τµήµατος «Πληροφορικής και Τηλεµατικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ή αναγνωρισµένος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής».
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:
«ή πτυχίο ή δίπλωµα του Τµήµατος «Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και Δικτύων» (Μηχανικών Πληροφορικής) του ΤΕΙ Μεσολογγίου ή αναγνωρισµένος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής»

 

© 2016, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr