Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 62
Επέκταση του προγράµµατος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄71), οπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τµηµάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τµηµάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής)».
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =

Print This Post Print This Post