Νέο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης

Άρθρο 63
Τροποποίηση του π.δ. 85/2000 (Α΄72) «Ίδρυση Τµήµατος Επιστήµων της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων» και του π.δ. 96/2003 (Α΄86) «Μετονοµασία του Τµήµατος Επιστήµων της Τέχνης στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων»
1. Το π.δ. 85/2000 (Α΄72) «Ίδρυση Τµήµατος Επιστήµων της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων» όπως
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 96/2003 (Α΄86) «Μετονοµασία του Τµήµατος Επιστήµων της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων» και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης έχει ως αποστολή:
α) να καλλιεργεί και να προάγει τις τέχνες µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών – ζωγραφική, γλυπτική, πολυµέσα/ γραφικές τέχνες, να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις στη φωτογραφία, το βίντεο, τις ψηφιακές µορφές τέχνης (κινούµενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούµενη εικόνα- animation), τη γραφιστική και να συµβάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας και στην προώθηση του πολιτισµού. Παράλληλα, το Τµήµα θα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην ιστορία και θεωρία της τέχνης. Ειδικότερα δίνεται έµφαση στα επιµέρους αντικείµενα που ορίζουν τις διακριτές κατευθύνσεις του πτυχίου ως ειδικευµένους και σαφώς προσδιορισµένους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατικούς προσανατολισµούς:
α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυµέσα – Γραφικές Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.
β) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλι-
τεχνική, επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία.
γ) Να παρέχει ειδική µόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών µαθηµάτων και της αισθητικής αγωγής και ιστορίας της τέχνης στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
δ) Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης µε βάση τις εξειδικευµένες επι
στηµονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελµατικής ενασχόλησης σε φορείς του δηµόσιου ή του ι-
διωτικού τοµέα -Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες- οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την τέχνη σε µία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τµήµα. Ακόµη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά µαθήµατα – Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος που επιθυµούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεωµένοι να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπόµενα από το πρόγραµµα σπουδών και τον κανονισµό του Τµήµατος παιδαγωγικά µαθήµατα.»
γ) To άρθρο 2 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 2
Εισαγωγή – Φοίτηση – Διάρκεια Σπουδών – Τίτλοι – Κατευθύνσεις
1. Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τµήµα ορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του
ν. 1351/1983 (Α΄56), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Η εισαγωγή φοιτητών στο Τµήµα γίνεται µε τη διαδικασία του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τµήµα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάµηνα σπουδών.
4. Από το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης απονέµονται τίτλοι σπουδών µέχρι και διδα κτορικού διπλώµατος.
5. Το ενιαίο πτυχίο του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης προσδιορίζεται από τις κατευ-θύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής και γ) Πολυµέσων – Γραφικών Τεχνών, δ) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.
Ο χρόνος έναρξης και το ακαδηµαϊκό εξάµηνο λειτουργίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως η διαδικασία επιλογής και έγγραφης των φοιτητών, καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο που απονέµεται από το Τµήµα.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018

  •  
  •  
  •  

1 thought on “Νέο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης

  1. Πρόκειται για τον Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο θα μετατραπεί σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης από το ακ. έτος 2017 – 2018.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com