Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

str_prok_2017

και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Προβολή αρχείου

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
str_aitisi_2017 (sep4u)

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Όρια Ηλικίας
(1) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1996 και µεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν:
1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα.
2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές,
Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1995 και µεταγενέστερα.
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεµβρίου 1996 και µεταγενέστερα.
(2) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει
το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεµβρίου 1996 και µεταγενέστερα.

Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και µόνο οι ακόλουθες:
α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τµήµα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, FΑΧ 210 8970232.
β. Για τη ΣΝ∆: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝ∆ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397).
γ. Για τη ΣΙ, ΣΜΥΑ: ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (∆ΑΕ/Β1), ΑΒ ∆εκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133 και FΑΧ: 210 2466694.
δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωµάτων – Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.
ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής- Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΑ” “Α” ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.
στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632.
ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 210 5531742 – 210 5531744).

Οι ιστοσελίδες των Σχολών:
α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα sse.gr.
β. Η ΣΝ∆ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα hna.gr.
γ. Η ∆ΑΕ/Β1 για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΜΥΑ) στην ιστοσελίδα haf.gr.
δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ssas.gr.
ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα san.army.gr.
στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα smy.army.gr.
ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεµικού Ναυτικού στο Σκαραµαγκά και στην ιστοσελίδα hellenicnavy.gr/smyn

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τον όρο Σχολή πρώτης προτίµησης στην παρούσα εγκύκλιο, εννοείται η σχολή η οποία δηλώνεται ως πρώτη επιλογή στο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ του υποψηφίου (Υπόδειγµα 7 της παρούσας) και όχι απαραίτητα η πρώτη σχολή που θα δηλωθεί στο µηχανογραφικό δελτίο που θα συµπληρώσει ο υποψήφιος στο Λύκειό του.
Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων που θα δηλώσουν ως σχολή πρώτης προτίµησης κάποια άλλη σχολή, αυτοί θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν για 4 ηµέρες σε πρόσθετες υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοµετρικές δοκιµασίες µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ
1. Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.
ε. ∆ιεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήµατος από Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

** Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:
1. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη,
τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
2. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας) όπου να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
4. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
5. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με
γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
6. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
Οι εισακτέοι:

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!