Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Ενώ στη νοµοθεσία οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί εµφανίζονται ως µία κατηγορία, εντούτοις στο
Μητρώο του ΤΕΕ βρίσκονται καταγεγραµµένοι µε τις εξής “υποειδικότητες”.
1. Aρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων
2. Aρχιτέκτων Μηχανικός
3. Aρχιτέκτων Μηχανικός & Συστηµατοποίησης
4. Aρχιτέκτων Μηχανικός & Πολεοδόµος
5. Aρχιτέκτων Μηχανικός Κήπων & Τοπίου
6. Aρχιτέκτων Μηχανικός µε ειδικότητα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
7. Aρχιτέκτων Μηχανικός µε ειδικότητα στο Σχεδιασµό Περιβάλλοντος
8. Aρχιτέκτων Μηχανικός Τοπίου
9. Aρχιτέκτων Μηχανικός (και σύµφωνα µε την 16/92/1999 πράξη προέδρου διοικ.)
10. Aρχιτέκτων Περιβαλλοντολογικού Σχεδίου Μηχανικού
11. Aρχιτέκτων -Πολεοδόµος Μηχανικός
12. Aρχιτέκτων -Χωροτάκτης Μηχανικός
13. Μηχανικός Αστικής & Περιφερειακής Πολεοδοµίας
14. Μηχανικός Κατευθύνσεως Πολεοδοµίας Χωροταξίας
15. Μηχανικός µε ειδικότητα στην Πολεοδοµία Χωροταξία & Περιφερειακό Σχεδιασµό
16. Μηχανικός Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού στην Αρχιτεκτονική
17. Μηχανικός Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
18. Μηχανικός Πολεοδοµίας & Περιφερειακού Προγραµµατισµού
19. Μηχανικός Πολεοδοµίας Χωροταξίας
20. Μηχανικός στην Αρχιτεκτονική Συντήρηση Κτιρίων
21. Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
22. Πολεοδόµος (σύµφωνα µε Απόφαση ∆.Ε. Τ.Ε.Ε.978/24.3.1994)
23. Πολεοδόµος Χωροτάκτης
24. Πολεοδόµος Χωροτάκτης Μηχανικός
25. Πολεοδόµος Χωροτάκτης Μηχανικός µε ειδικότητα στην Οικονοµοτεχνία Αστ.
26. Πολεοδόµος Χωροτάκτης (σύµφωνα µε Απόφαση ∆.Ε. Τ.Ε.Ε.978/24.3.1994)
Οι παρεµφερείς ειδικότητες µε τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς είναι οι εξής:
Παρεµφερείς Ειδικότητες Πολυτεχνείων:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Μηχανικοί Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παρεµφερείς Ειδικότητες Tεχνολογικών Ιδρυµάτων:
1. ∆ιακοσµητικής
2. Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων
3. Πολιτικών ∆οµικών Έργων
4. Βιοµηχανικού Σχεδιασµού
5. Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί έχουν κοινές δραστηριότητες:
πρωτίστως µε τους Πολιτικούς Μηχανικούς και δευτερευόντως µε τους Αγρονόµους
Τοπογράφους Μηχανικούς (όσον αφορά τις κύριες ειδικότητες των τακτικών µελών του ΤΕΕ).
µε τους Μηχανικούς Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (όσον αφορά τις νέες
ειδικότητες των ΑΕΙ)
µε τους ∆ιακοσµητές και τους Πολιτικούς ∆οµικών Έργων (όσον αφορά τα ΤΕΙ)
Στον ακόλουθο πίνακα, καταγράφονται οι διάφορες κατευθύνσεις της ειδικότητας του Αρχιτέκτονα
Μηχανικού και εντοπίζονται τα κοινά πεδία σε σχέση µε άλλες παρεµφερείς ειδικότητες των ΑΕΙ και
των ΤΕΙ:

© 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

1 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!