Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΥΑ με Αριθμ. Φ25α/163580/Δ4/2019

Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

Άρθρο 1
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» στα ΕΠΑ.Λ. Αρμοδιότητες και καθήκοντα
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ
5010706, συνιστάται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή».
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινοτόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/-
τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών
στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.
2. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι:
– Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό
περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.
– Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι
συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.
– Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών και των μαθητών.
– Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.
– Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που
υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
– Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Εφαρμογή
1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτεί-
ται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον
θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.
2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο
πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.”, ώστε να δύναται να αντα-
ποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές
αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζε-
ται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για
ενημέρωση.
3. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαίδευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια
του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων,
καθώς και των τμημάτων Α΄ τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επί-
σης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα, στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
του σχολείου.
4. Κάθε μαθητής/-τρια της Α΄ τάξης ανατίθεται από τον συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή»,
ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε  (5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατανομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους-Καθηγητές»,  ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»:
(α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας, εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση
Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική μονάδα.
Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκει-
ας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Οι συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε
χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης. Ο
«Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει το/τη μαθητή/-τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το
τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι συναντήσεις
πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.
Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντηση, ενημερώνει το/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και
ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.
Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολαβεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο
της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων του/της μαθητή/-τριας. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε
καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των
ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των
«Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώ-
νουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.
Άρθρο 3
1. Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των
οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/
τις μαθητές/-τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της δράσης και την ανατροφοδότησή της. Στις τακτικές και
έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθηγητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μο-
νάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες
εκπαιδευτικούς.
2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει για την αποτίμηση της δράσης. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμβουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις
αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και βελτίωσής της. Κάθε «Σύμβουλος-Κα-
θηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την καταθέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική
μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι
καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των μαθητών/-τριών, ώστε να μην
είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2019

© 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!