Το ΦΕΚ για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011−2012 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μετεγγραφές)

πατήστε εδώ
Η παραπάνω υπουργική απόφαση υλοποιεί τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 19 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24Α/2013)
Αξίζει να τονισθεί ο τρόπος κατάταξης των υποψηφίων όπως αναφέρεται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση:
“Η επιλογή των επιτυχόντων μεταφοράς θέσης, θα γίνει βάσει του πρώτου κριτηρίου που ορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφο 19 υποπαράγραφο δ. περίπτωση αα) του ν. 4115/2013, (Α΄ 24) δηλαδή το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά αύξουσα κατανομή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με το πρώτο αυτό κριτήριο, γίνεται χρήση των υπολοίπων κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο β του ανωτέρω άρθρου και στις περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε) και στστ), τα οποία χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα, δηλαδή σε περίπτωση ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης αα) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης ββ), σε περίπτωση ίσης κατάταξης με βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης ββ) γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης γγ) κ.ο.κ. ”
Η πιθανότητα δύο υποψήφιοι να έχουν το ίδιο εισόδημα είναι πάρα πολύ μικρή οπότε τα υπόλοιπα κριτήρια (β έως στ) σε σπάνια περίπτωση θα χρειαστούν. Θεωρώ ότι η ρύθμιση που έγινε δεν είναι δίκαια γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν καθοριστικά την επίδοση του κάθε υποψηφίου. Ένα παράδειγμα: έστω υποψήφιος Α με εισόδημα 16.001 ευρώ και 15.000 μόρια και υποψήφιος Β με εισόδημα 16.000 ευρώ και 13.000 μόρια τότε σύμφωνα με το νόμο προηγείται ο υποψήφιος Β! Μια πρόταση που πιστεύω θα έκανε την κατάταξη πιο δίκαια είναι να λαμβάνεται υπόψιν η διαφορά εισοδήματος και μορίων και να προηγείται αυτός που έχει τη μικρότερη διαφορά. Στο παράδειγμα μας ο Α:16001-15000=999 και ο Β:16000-13000=3000 δηλαδή να προηγείται ο Α και όχι ο Β. Σημαντική παράλειψη επίσης είναι η απουσία ιδιαίτερης μεταχείρισης οικογενειών με 2 ή και περισσότερα παιδιά που σπουδάζουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές πόλεις.

Καλοδήμος Δ.

© 2013, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!