Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

εδώ

Αποφασίζουμε
Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέσεων για φοιτητές μετ
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στις 5.110, οι οποίες κατανέμονται
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών(Π.Μ.Σ.) ως ακολούθως :
Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εκπαίδευση Ενηλίκων (180) – Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120) –
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (75) – Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας (45) – Σπουδές στην Εκπαίδευση (670) – Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)
Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Διασφάλιση Ποιότητας (370) – Διαχείριση Αποβλήτων (280) – Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320) –
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45) – Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60) –
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (80) – Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα
Πληροφοριακά Συστήματα (100) – Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120) –
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140) – Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (35) –
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90) – Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού(60)
Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395) – Διοίκηση Πολιτισμικών
Μονάδων (400) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390) – Τραπεζική (445)
Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60) – Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (60) – Ακουστικός Σχεδιασμός
και Πολυμέσα (30)
2) Τον καθορισμό 511 θέσεων (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω 5.110 θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που δεν κατέχουν
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ.

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com