Αθλητές

Ακαδημαϊκό Έτος 2017- 2018

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  που διεκδικούν θέσεις σε :

α) σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. και διεκδικούν ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων,
β) σε λοιπά Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , διεκδικούν ποσοστό θέσεων
4,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
i) Να έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1988),
ii) να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους, ή τις διακρίσεις τους αν πρόκειται για 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή/τρια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή/τριας για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν), iii) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισότιμου  σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
iv) να είναι κάτοχοι βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (βεβαίωση πρόσβασης ΓΕΛ) ή της πρωτότυπης βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του ν.7 3748/2009 (βεβαίωση πρόσβασης ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) ή πρωτότυπης βεβαίωσης
βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) ή της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 ή 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α Φ.253/193309/Α5/9-12-2015 – ΦΕΚ 2647 Β’ (βεβαίωση συμμετοχής ΓΕΛ) και τις διατάξεις του άρθρου 18 της Υ.Α. Φ.151/27299/Α5/17-2-2017 – ΦΕΚ 545 Β’ (βεβαίωση συμμετοχής ΕΠΑΛ),
v) να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος,
vi) να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., της πρώτης τους προτίμησης στο Μηχανογραφικό Δελτίο,
vii) να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  για την περίπτωσή τους.
Στους ανωτέρω υποψηφίους διακριθέντες αθλητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι , σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού μορίων του τελευταίου εισαχθέντος με την γενική σειρά στη συγκεκριμένη Σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρ.2
του ν.2525/1997 όπως ισχύει και του ν. 4186/2013 ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων, όπως αναγράφεται παραπάνω για την κάθε περίπτωση χωριστά και μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε Τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης Τμήματος.
Για τα Τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.
Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
II. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
III. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
Ο αθλητής/τρια που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το Τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Οι αθλητές/τριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2017 και υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα κριθούν μόνο για Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων ΤΕΙ και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και όχι για τα Τμήματα των Πανεπιστημίων για την εισαγωγή στα οποία ισχύουν ήδη οι ευεργετικές διατάξεις του ν.4452/2017 (ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων).
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες απόφοιτοι Εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μόνον εάν είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ή βεβαίωσης συμμετοχής ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που τους χορηγήθηκε μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων Γενικών Λυκείων, κρίνονται για εισαγωγή στα αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το
δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω κεφάλαιο σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!