Αναζήτηση

Archive for the ‘Κύπρος’ Category

το παρακάτω έντυπο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο 00357 2289 5377 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ustudies@ucy.ac.cy

το έντυπο

11-08-16 Ποιοι εισάγονται στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα δυο δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου για τους υποψήφιους από την Ελλάδα, που κατέθεσαν την αίτησή τους για να διεκδικήσουν μια θέση σε αυτά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb, επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 από τις 9:00πμ, μέχρι και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016. Την ίδια καταληκτική ημερομηνία έχει και η ανακοίνωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Τι γίνεται αν υπάρξουν κενές θέσεις;

Σε περίπτωση όπου αριθμός επιτυχόντων δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν ορισμένες κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε νέα Β’ κατανομή των θέσεων. Δικαίωμα διεκδίκησης των κενών θέσεων, είτε για εξασφάλιση θέσης είτε για βελτίωσή της, θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην Ά κατανομή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό έντυπο, το οποίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα, με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο 00357 2289 5377 ή στο ustudies@ucy.ac.cy, από την Παρασκευή 26 Αυγούστου μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016. Τα αποτελέσματα της νέας κατανομής αναμένεται να ανακοινωθούν στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Τα αποτελέσματα για το Παν. Κύπρου (ΝΕΟ & ΠΑΛΙΟ σύστημα)

Τα αποτελέσματα για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΝΕΟ σύστημα
Τα αποτελέσματα για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΑΛΙΟ σύστημα

ucy

Η ανακοινοποίηση αφορά τη ΝΕΑ αίτηση με το Νέο Λύκειο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από την 1 η Ιουλίου 2016 μέχρι τις 22 Ιουλίου 2016 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Ιουλίου 2016) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος

Αίτηση Ελλαδιτών 2016-17 Νέο σύστημα

Αιτηση Ελλαδιτών 2016-17 Παλαιό σύστημα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από την 1 η Ιουλίου 2016 μέχρι τις 22 Ιουλίου 2016 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Ιουλίου 2016) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος

Αίτηση Ελλαδιτών 2016-17 Νέο σύστημα

Αιτηση Ελλαδιτών 2016-17 Παλαιό σύστημα

Η Κυπριακή κυβέρνηση στηρίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με σχολές Νομικής όμως ο Δικηγορικός Σύλλογος αρνείται να  αναγνωρίσει τα πτυχία που παρέχουν.
Αναλυτικά εδώ

εδώ

Αποφάσεις Ολομέλειας Δ.Σ. συνεδρίας 169/22-6-2015 μετά από συζήτηση της Γνωμοδότησης υπ΄αρ. 83/2015 του Γ΄ Τμήματος του ΝΣΚ σε απάντηση του υπ. αρ. πρωτ. 19849/2014 ερωτήματος του Οργανισμού (Σπουδές Νομικής Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου)

Για την εισαγωγή μη πτυχιούχων

Η αποδοχή κατάταξης μη πτυχιούχων της ημεδαπής με βάση μη ολοκληρωμένες σπουδές τους σε άλλο τμήμα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από αυτό της Νομικής επιστήμης προσκρούει στην απαίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο (α) του ν. 3328/2005 για κτήση του αλλοδαπού τίτλου υπό όρους οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις των ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς η κατάταξη η οποία λαμβάνει χώρα, ισοδυναμεί, κατ’ ουσία, με προαγωγή κατά δύο περίπου έτη σπουδών στο πλαίσιο του αλλοδαπού προγράμματος σπουδών «Ελληνικό Δίκαιο», το οποίο ουσιαστικά ζητείται να αναγνωρισθεί ως ταυτιζόμενο ή αντίστοιχο με τα τετραετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ. Η προαγωγή δε αυτή στηρίζεται σε συνυπολογισμό, εκ μέρους του αλλοδαπού ΑΕΙ, σπουδών ή πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες αφορούν σε μαθήματα διδασκόμενα στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων ημεδαπών ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στην απονομή πτυχίου Νομικής αλλά επιδιώκουν την επίτευξη άλλων μαθησιακών αποτελεσμάτων και έχουν ως στόχο την απόκτηση διαφορετικών προσόντων και όχι των προσόντων του κατόχου πτυχίου Νομικής. Γενικότερα, η αξιολόγηση στο πλαίσιο του Ν.3328/2005 και αναφορικά με την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων και μαθημάτων από μεταφορά, οφείλει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους μαθησιακούς στόχους και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των εν λόγω μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων προέλευσης.

Για τις κατατάξεις

Στο πλαίσιο της εξέτασης των συνθηκών σπουδών, προαγωγής, αξιολόγησης, και αποφοίτησης (άρθρο 4 παρ.1 Ν. 3328/2005) και όσον αφορά ειδικότερα τις κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών της Αλλοδαπής σε προπτυχιακά προγράμματα Νομικής, οφείλει να προκύπτει με σαφήνεια ο ακριβής χρόνος εισόδου στο πρόγραμμα, η τήρηση ενός μεγίστου ορίου διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο, ανάλογα με τα ισχύοντα στην Ελληνική νομοθεσία(έως 60 πιστωτικών μονάδων ανά έτος), καθώς και να συνεκτιμάται το εξάμηνο εισαγωγής το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τα ισχύοντα στα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ. Γενικότερα, το εξάμηνο εισαγωγής, συνεκτιμωμένου του περιεχομένου των αναγνωρισθέντων μαθημάτων, αποτελεί αποφασιστική παράμετρο στην εξέταση αλλοδαπού τίτλου σπουδών μετά από κατάταξη, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί σε εξάμηνο ανώτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο για την κατάταξη πτυχιούχων στα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ της ημεδαπής.

Σπουδές στο Ελληνικό Δίκαιο

Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών Νομικής, ο οποίος απονέμεται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου». Η αναγνώριση αλλοδαπού τίτλου σπουδών ο οποίος αφορά στο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών σπουδών Νομικής στα τμήματα Νομικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ως ισοτίμου με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ, δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της νομοθεσίας για αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων (Ν. 3328/2005).

Η ισχύς των ανωτέρω άρχεται για τους εισαχθέντες στα ΑΕΙ της Αλλοδαπής μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (23/6/2015).

πηγή

εδώ

Οι Πολυτεχνικές Σχολές στη Κύπρο είναι 4 χρόνια και όχι 5 όπως στην Ελλάδα.

 

τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων

Περισσότερα εδώ

Εγγραφές σε μαθήματα και ενημέρωση νεοεισερχόμενων φοιτητών

Οι βάσεις του 2015: εδώ

Σύγκριση βάσεων 2014 και 2015:  εδώ

Στη Κύπρο η εισαγωγή γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και όχι με τον αριθμό μορίων.
Στη Κύπρο υπάρχουν 2 δημόσια Πανεπιστήμια.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολές και Τμήματα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Χημείας

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
www.cut.ac.cy

Σχολές και Τμήματα

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τμήμα Καλών Τεχνών

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

Καλοδήμος Δ.

Για αρκετούς έλληνες υποψήφιους φοιτητές, οι σπουδές προτίμησής τους δεν περνούν από τα επιστημονικά πεδία του Μηχανογραφικού. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν την εναλλακτική επιλογή μιας σχολής σε κάποιο κυπριακό ανώτατο εκ- παιδευτικό ίδρυμα, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Στην Κύπρο λειτουργούν οκτώ πανεπιστήμια, από τα οποία τα τρία είναι δημόσια (το Ανοιχτό, το Τεχνολογικό και το Πανεπιστήμιο Κύπρου). Εκτιμάται ότι σπουδάζουν περισσότεροι από 3.000 Ελληνες. Νομική, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά καθώς και πολυτεχνικές σχολές, όπως το Τμήμα Μηχανικών, φαίνεται πως είναι οι σχολές που βρίσκονται στις πρώτες προτιμήσεις των Ελλήνων. Δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια δεν υπάρχουν για το προπτυχιακό επίπεδο. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα των δημοσίων ιδρυμάτων το κόστος κυμαίνεται περίπου στα 5.000 ευρώ για όλο τον κύκλο των σπουδών. Οι έλληνες υποψήφιοι σπουδαστές γίνονται δεκτοί στα κυπριακά πανεπιστήμια σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των κυπρίων εισακτέων. Το μηνιαίο κόστος για διαμονή στη φοιτητική εστία δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες:
Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας Τηλ. 210-3734.800
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/

η αίτηση εδώ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση και την αίτηση για την εισδοχή Ελλαδιτών υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Για τον υπουργό Παιδείας

Κύριε διευθυντά
Ο νέος πρωθυπουργός αναφέρεται συχνά στις πελατειακές σχέσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων μάς έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Oμως την ίδια στιγμή ανακοινώνεται ότι επανέρχονται, με απόφαση της κυβέρνησης προφανώς, οι αιώνιοι φοιτητές. Χρειάζεται άραγε πολλή σκέψη για να κατανοηθεί ότι η επιστροφή της κατηγορίας αυτής των φοιτητών αποτελεί υποχώρηση στις πελατειακές σχέσεις και εμπόδιο για τις σπουδές των κανονικών φοιτητών;

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η διοικούσα επιτροπή μεταξύ άλλων υιοθέτησε πολύ απλές και πρακτικές λύσεις. Κατ’ αρχήν περιόρισε τον αριθμό των φοιτητών σε κάθε ειδικότητα σε 35, έχουσα κατά νουν ότι αν άφηνε τον αριθμό απεριόριστο τότε και η ποιότητα του έργου που προσφέρεται θα χειροτέρευε αλλά και ο αριθμός των αδιορίστων κάθε ειδικότητας θα αυξανόταν ανεπίτρεπτα.

Yστερα τη δωρεά παροχής επιστημονικής διδασκαλίας δεν ονόμασε δωρεάν παιδεία. Σύμφωνα με το σκεπτικό της διοικούσας επιτροπής, το κράτος δίνει υποτροφίες για ανώτερες σπουδές μόνον σε όσους επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις. Aλλο είναι ένας φοιτητής να είναι υπότροφος, οπότε έχει υποχρεώσεις, και άλλο να του παρέχεται δωρεάν παιδεία, οπότε μπορεί να συχνάζει αμέριμνος στα καφενεία αμελώντας τις σπουδές του.

Εφόσον ο φοιτητής ακολουθεί κανονικά τις σπουδές του μέχρι της λήψεως του πτυχίου, τυγχάνει όντως ουσιαστικά δωρεάν παιδείας. Oμως για πτυχίο που κανονικά απαιτεί 4 έτη, ο φοιτητής μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο το πολύ σε 6 έτη. Αν δεν κατορθώσει για οποιονδήποτε λόγο να τελειώσει έγκαιρα, διαγράφεται. Επίσης αν δεν περάσει στις εξετάσεις σε ένα μάθημα, του δίνεται η ευκαιρία να προσέλθει στις εξετάσεις μόνον άλλες δύο φορές. Εάν δεν επιτύχει την προαγωγή του, αποβάλλεται από το πανεπιστήμιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η πέραν του έτους παραμονή του φοιτητή στο ίδιο έτος σήμαινε ότι θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει ο ίδιος δίδακτρα. Αυτό είναι ένα πρακτικό μέσο για την απομάκρυνση όλων των φοιτητών οι οποίοι δεν εννοούν να καταβάλουν την προσπάθεια που απαιτείται για σοβαρές σπουδές.

Στον κανονισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου υπάρχουν και ένα δύο άλλα θέματα που έχουν ρυθμιστεί καλύτερα από ό,τι συμβαίνει εδώ. Οι νέοι ταγοί του υπουργείου Παιδείας ας ζητήσουν να ενημερωθούν για τα θέματα αυτά και ας μη λαμβάνουν εσπευσμένα αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν τα αποτελέσματά τους.

Ασφαλώς σχετικά με τους εργαζόμενους φοιτητές, οι οποίοι θα το δηλώνουν και θα επιδεικνύουν στοιχεία ότι πραγματικά εργάζονται, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες διευκολύνσεις. Δηλαδή οι καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν ποιοι φοιτητές είναι εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να τους βοηθήσουν, δεχόμενοί τους ιδιαιτέρως, δίνοντάς τους εργασία για το σπίτι ή βοηθώντας τους και με άλλους τρόπους.

Νικολαος Κονομης – Ακαδημαϊκός

Επιστολή στη Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3-3-2015

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 14 Φεβρουαρίου 2014 (Πρακτικό 145) συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανακοινώνεται ότι:

1. Για την αξιολόγηση και αναγνώριση της ισοτιμίας προγραμμάτων ή/και τίτλων σπουδών που παρέχονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, θα πρέπει, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3328/2005, να συντρέχουν σωρευτικά, πέραν των άλλων, και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Τα ιδρύματα να έχουν λάβει Τελική `Αδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και

Β) Η καταχώριση των προγραμμάτων σπουδών στη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου (ΕΑΙΠ) να είναι οριστική χωρίς την αναμονή περαιτέρω βελτιώσεων.

2. Αίρεται το ομοταγές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες έχουν κριθεί ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι., και οι τίτλοι τους δεν θα αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014.

6-3-2014

πηγή

Σχόλιο του Διαχειρστή :
Ομοταγές θεωρείται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνει τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα.
ββ) Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία.
γγ) Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωμα.
δδ) Όταν οι απονεμόμενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
εε) Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων με Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
πατήστε εδώ

Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων με Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιο Κύπρου
εδώ

 

Προσοχή: Η είσοδος στα ΑΕΙ της Κύπρου γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και ΟΧΙ με τα μόρια όπως στην Ελλάδα.

moria-gbp

Καλοδήμος Δ.-Υπεύθυνος ΣΕΠ- ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Η Κύπρος διαθέτει 5 ιδιωτικά Πανεπιστήμια η Ελλάδα κανένα!
Τα πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου
– Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
-Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
-Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου,
-Πανεπιστήμιο Frederick και
-Πανεπιστήμιο UCLAN Κύπρου.

Χιλιάδες Ελληνόπουλα φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό γιατί το σύνταγμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει την Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Δεχόμαστε να βάζουν τους ακαδημαϊκούς όρους οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι,   οι Τέσχοι, …. και όχι οι Έλληνες. Οι Κύπριοι μας δείχνουν το δρόμο στο χέρι μας είναι να τους ακολουθήσουμε.

Καλοδήμος Δ.

αίτηση & μηχανογραφικό 2014

Συνήθεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις για σπουδές στη Κύπρο

εδώ

Οι βαθμολογίες της Β Κατανομής το 2013 εδώ

Προσοχή: Η είσοδος στα ΑΕΙ της Κύπρου γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και ΟΧΙ με τα μόρια όπως στην Ελλάδα.
moria-gbp

 

Καλοδήμος Δ.-Υπεύθυνος ΣΕΠ- ΚΕΣΥΠ Λαμίας

πλήρη παρουσίαση των Δημοσίων και Ιδιωτικών  ΑΕΙ εδώ

Video για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Video για το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιδιωτικά
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Πανεπιστήμιο Frederick
University of Central Lancashire Cyprus

Καλοδήμος Δ.

πατήστε εδώ για την αίτηση

“Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από την 1η Ιουλίου 2014 μέχρι τις 18 Ιουλίου 2014″

Σχόλιο του διαχειριστή: Η είσοδος στα Πανεπιστήμια της Κύπρου γίνεται με βάση το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και όχι με τα μόρια.
cypros1

Σχολές και Τμήματα  εδώ
ucy

 

 

 

 

Σχολές και Τμήματα εδώ

cut

για να δείτε τα αποτελέσματα και τις οδηγίες για τους νέους φοιτητές πατήστε εδώ

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια του διαχειριστή:
-Η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Ελλήνων υποψηφίων (Ελλαδίτες) γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και όχι με τα μόρια όπως στα ΑΕΙ της Ελλάδας.
-Στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου έχουμε εισαγωγή με  Α & Β κατανομή

Καλοδήμος Δ.

Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα τρία δημόσια πανεπιστήμια:
-Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy/ ),
-Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (http://www.cut.ac.cy/ ) &
-Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.ouc.ac.cy/)
και τέσσερα ιδιωτικά:
-Frederick (http://www.frederick.ac.cy/),
-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (http://www.euc.ac.cy/),
-Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (http://www.unic-greece.gr/ ) και
-Πανεπιστήμιο Νεάπολης (http://www.nup.ac.cy),
τα οποία προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και διδακτορικά (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα). Τα κριτήρια επιλογής στα δημόσια πανεπιστήμια -όπου δίδακτρα καταβάλλονται μόνο σε μεταπτυχιακά (5.000 για όλο τον κύκλο σπουδών) και διδακτορικά- είναι ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΟΧΙ τα μόρια), που υποβάλλεται απευθείας στα πανεπιστήμια τον Ιούλιο (φέτος μέχρι 19 Ιουλίου) . Δεκτοί γίνονται οι Έλληνες υποψήφιοι ως υπεράριθμοι σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των Κυπρίων εισακτέων.
Πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου www.cut.ac.cy/studies.
Πλήρης πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μορφή ebook εδώ

Στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου έχουμε δύο φορές αποτελέσματα : Α κατανομή και Β κατανομή. Στη Β κατανομή προκηρύσσονται οι θέσεις επιτυχόντων της Α κατανομής που τελικά επέλεξαν να μην πάνε για δικούς τους λόγους π.χ γιατί πέρασαν σε σχολή της Ελλάδα.  Αίτηση Β κατανομής το 2013 εδώ
Ελάχιστοι Βαθμοί Πρόσβασης για  το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2012:
Βάσεις Α κατανομής 2012:  ucy_1_katanom_Greek_2012
Βάσεις Β κατανομής 2013:ucy_2_katanom_Greek_2012

Η αίτηση εισαγωγής στα δημόσια ΑΕΙ και το Μηχανογραφικό 2013 εδώ
Προσοχή:Η αίτηση να υποβάλλεται μέχρι τις 19 Ιουλίου 2013

Καλοδήμος Δ.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο απότην 1η Ιουλίου 2013 μέχρι τις 19 Ιουλίου 2013 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 19 Ιουλίου 2013) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1,Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο
φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2013»

Η Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2013

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου 2012 .
[πατήστε εδώ για τη προκήρυξη]

Υ.Γ για την είσοδο στα Πανεπιστήμια της Κύπρου λαμβάνεται υπόψη  ο βαθμός πρόσβασης και όχι τα μόρια.

Τα παρακάτω τμήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 4 χρόνια και όχι 5 που είναι τα αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα:
>Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
>Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
>Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
>Το Τμήμα προσφέρει τις δύο πιο κάτω κατευθύνσεις :
• Πολιτικών Μηχανικών
• Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Αποτελέσματα Β κατανομής 2011-12

Αποτελέσματα Α κατανομής 2010-11

Καλοδήμος Δ.

Στη Κύπρο υπάρχουν 2 δημόσια ΑΕΙ: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία (http://www.ucy.ac.cy/) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό (http://www.cut.ac.cy/) . Και στα 2 αυτά ιδρύματα δεν λειτουργεί Σχολή Ιατρικής. (cypros_greek_V2_2012.pdf)
Από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά  2012-13 θα λειτουργήσει Ιατρική στο Ιδιωτικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Σχολή θα δέχεται φοιτητές από Κύπρο και το εξωτερικό ενώ η διδασκαλία και η εκπαίδευση θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με τα τοπικά νοσοκομεία. Περισσότερα εδώ: http://www.euc.ac.cy

Καλοδήμος Δ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Συνεδρία του ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2012 ενέκρινε το Νομοσχέδιο για τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2011 που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας:
· Διασφαλίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου βάσει διεθνών προτύπων.
· Διασφαλίζει την προσέλκυση υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού προσωπικού.
· Αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή διεθνούς επιπέδου έρευνας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
· Έχει στηριχθεί σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα άλλων Ιατρικών Σχολών καθώς επίσης και σε εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό.
· Υλοποιεί τον στόχο της κυβερνητικής πολιτικής για λειτουργία Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ίδρυση της οποία έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2088 (Κ.Δ.Π 394/2008).

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προώθησε το εν λόγω Νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρία του αποφάσισε να χορηγήσει άδεια λειτουργίας στα ακόλουθα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια:
1. Frederick University
2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
3. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/35B370736A7B3E0AC22579990054B153?OpenDocument&print

http://www.ucy.ac.cy/data/puof/Ekdoseis%20pdf/Undergrad10-11GR.pdf

Αθήνα,  22 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΠΘ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδ. έτος 2009-10 με κριτήριο το βαθμό πρόσβασης από τις πανελλήνιες εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τη βεβαίωση πρόσβασης με τη δήλωση προτίμησης σχολών για τα εν λόγω ιδρύματα μεταξύ 8 και 24 Ιουλίου 2009 στο Σπίτι της Κύπρου (Ηρακλείτου 10, τκ 10673 Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ 210-3641217, 3641218) ή στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λ. Νίκης 37, Τ.Θ. 50046, τκ 54013 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310-260611) ή στη Συντονιστική Επιτροπή Αξιολόγησης Ελλαδιτών Υποψηφίων (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστημιούπολη, 1678 Λευκωσία, Κύπρος, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 24 Ιουλίου 2009).
Σχετικές πληροφορίες για την αίτηση εισαγωγής, τις σχολές που μπορούν να δηλώσει ο υποψήφιος, τη στέγαση, τη σίτιση κλπ δίνονται στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ucy.ac.cy/ και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.cut.ac.cy/studies/
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των ανωτέρω ιδρυμάτων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2009.

————————-

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
http://www.moec.gov.cy/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
http://www.highereducation.ac.cy/gr/

Σχολές και Τμήματα:Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές με τα Τμήματά τους:

http://www.ucy.ac.cy/Greek/conferencesG/publicationsG/undgradgr08.pdf (σελ: 231)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΕΚ.Α.Π.)
Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) είναι η υπεύθυνη αρχή για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
http://www.moec.gov.cy/sekap/

Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2009 (Τόμος Α’)

Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και ξένοι υπήκοοι (μέχρι 15%)
o Με κριτήριο το «γενικό βαθμό πρόσβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απόφοιτοι σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας, περιλαμβανομένων και των Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
o Με κριτήριο τη μέση γενική βαθμολογία του απολυτηρίου τους και τα αποτελέσματα εξετάσεων GCE ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων ή ειδικών εξετάσεων που οργανώνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απόφοιτοι σχολείων μέσης εκπαίδευσης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην Κύπρου και Ελλάδας) και τρίτων κρατών (εκτός Ε.Ε.).

Πέρασε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο Τμήμα  Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων!

Όταν, το 1999, συμπλήρωνε το μηχανογραφικό του δελτίο υπήρχε η υποσημείωση από το υπουργείο Παιδείας ότι τα τμήματα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας είναι ισότιμα με τα ελληνικά και δεν υπήρχε θέμα αντιστοιχίας και αναγνώρισης πτυχίων. Έτσι ο Γιάννης Χατζηδάκης επέλεξε τις σπουδές στη Λευκωσία, όπως θα επέλεγε αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα στην Αθήνα, την Πάτρα ή τη Θεσσαλονίκη…
Μόνο που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι, όχι μόνο για τον Γιάννη Χατζηδάκη αλλά και για εκατοντάδες άλλους Έλληνες φοιτητές που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με Πανελλήνιες Εξετάσεις. Όταν αποφοιτούν και επιστρέφουν στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν μια απίστευτη γραφειοκρατία: «Αποφοίτησα το 2005- αφ΄ ότου η Κύπρος έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξηγεί ο Γιάννης Χατζηδάκης. «Κανένας δεν με είχε ενημερώσει για το πρόβλημα που θα αντιμετώπιζα. Ήμουν λοιπόν ήσυχος… Όταν τον Οκτώβρη του 2008 προκηρύχθηκαν θέσεις στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ και ενδιαφέρθηκα να πάρω μέρος στις εξετάσεις, βρέθηκα μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Μου ζητήθηκε η αναγνώριση του πτυχίου μου στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)! Δυστυχώς η χώρα μας δεν φρόντισε μετά την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε. να εξαιρέσει από αυτήν τη διαδικασία όλους τους Έλληνες φοιτητές στην Κύπρο που το ελληνικό υπουργείο Παιδείας έστειλε εκεί να σπουδάσουν!».

Αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία

Ο Γιάννης έχασε πολύτιμο χρόνο μέχρι να καταθέσει τα χαρτιά του στον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και φυσικά την προθεσμία για την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις: «Από τον ΑΣΕΠ με πληροφόρησαν ότι ακόμα και αν έπαιρνα μέρος στις εξετάσεις, η αίτησή μου θα ακυρωνόταν λόγω μη αντιστοιχίας του πτυχίου μου, κάτι που θα μάθαινα μετά την ημερομηνία της εξέτασης. Οπότε αναγκαστικά μπήκα στη διαδικασία που δεν είναι και τόσο απλή, αφού αντιμετωπίζεις μια πολύπλοκη γραφειοκρατία- από 3 έως 8 μήνες είναι η αναμονή μέχρι να συζητηθεί η αίτησή σου και πληρώνεις από πάνω και 150 ευρώ».

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε και η 25χρονη Χαρά που μπήκε με Πανελλήνιες Εξετάσεις στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποφοίτησε πριν από δύο χρόνια, επέστρεψε ήσυχη με το πτυχίο της αλλά όταν θέλησε να κάνει τα χαρτιά της για τον ΑΣΕΠ, κατάπληκτη πληροφορήθηκε ότι απαιτείται η αναγνώριση του πτυχίου της! Έχει καταθέσει τη σχετική αίτηση- πληρώνοντας και 120 ευρώ- από τις 8 Οκτώβρη του 2008 και ακόμα η επιτροπή του ΔΟΑΤΑΠ δεν έχει συνεδριάσει για την περίπτωσή της. Φυσικά έχασε το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις…

Αδικαιολόγητα προβλήματα

«Με επιδεικτική ανευθυνότητα η ελληνική Πολιτεία έχει δημιουργήσει αδικαιολόγητα προβλήματα στους Έλληνες αποφοίτους από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου», λέει ο Τάσος Κατσιώκαλης, Έλληνας φοιτητής Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας στη Λευκωσία.

«Προσωπικά μπήκα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου με αίτησή μου, όπως και αρκετοί άλλοι Έλληνες φοιτητές από το 2006 και μετά. Από τους περίπου 350 Έλληνες φοιτητές που είμαστε αυτήν τη στιγμή στην Κύπρο, πάνω από 200 θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Γιάννης ή η Χαρά. Άλλοι τόσοι περίπου που είχαν εισαχθεί με το σύστημα των Πανελληνίων αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αναγνώριση του πτυχίου τους μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, πληρώνοντας το σχετικό χαράτσι! Όλη αυτή η ταλαιπωρία και αδικία θα είχε αποφευχθεί αν ίσχυε η δέσμευση των μηχανογραφικών δελτίων που συμπλήρωσαν όλοι αυτοί οι απόφοιτοι για πλήρη ισοτιμία και αναγνώριση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα αντίστοιχα Τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων».

«Τώρα δεν είναι ισότιμο και το πτυχίο μου»

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ των Ελλήνων φοιτητών στην Κύπρο δεν σταματούν εδώ. Όπως επισημαίνει ο Ονήσιμος Παυλίδης, τεταρτοετής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, «αν και αρχικά το πτυχίο της σχολής μου ήταν ισότιμο με το αντίστοιχο ελληνικού Τμήματος, στην πορεία τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν.
Αποδείχθηκε ότι λόγω της τετραετούς φοίτησης που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου το πτυχίο μου δεν ήταν ισότιμο με αυτό των ελληνικών πανεπιστημίων που είναι πενταετούς φοίτησης.
Έτσι αναγκάζομαι να παρακολουθήσω και πέμπτο έτος στην Κύπρο – που εδώ θεωρείται μεταπτυχιακό έτος και έχει τσουχτερό οικονομικό κόστος-, αλλά όταν επιστρέψω στην Ελλάδα θα κάνω αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ για να αναγνωριστεί αυτό το έτος σπουδών ως έτος… αντιστοιχίας! Το χειρότερο απ΄ όλα είναι ότι απόφοιτοι από πολυτεχνικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου περιμένουν εδώ και οκτώ μήνες την αναγνώριση των πτυχίων τους στην Ελλάδα!».

Πηγή: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4505342&ct=1

Facebook
Βάσεις/Υπ.Μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Αρχείο
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com