Αναζήτηση

Archive for the ‘2ο Πεδίο’ Category

η μελέτη

Περίοδος συλλογής δεδομένων
Απρίλιος & Μάιος 2015
Τελικό δείγμα
1783 διπλωματούχοι
(1623 μηχανικοί και 160 απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ)
emp_apasxolisi_meleti_2015

Μετονομασία Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης και καθορισμός του γνωστικού τους αντικειμένου

…αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μετονομασία και καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Τομέων
1. Οι Τομείς «Ηλεκτρονικής» και «Ηλεκτρομηχανολογίας» του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μετονομάζονται σε Τομείς «Συστημάτων
Αυτόματου Ελέγχου» και «Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Μηχατρονικής», αντίστοιχα.
2. Τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων που μετονομάζονται με την παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) Ο Τομέας «Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Κλασικής και Μοντέρνας Θεωρίας Αυτόματου Ελέγχου, των Ευφυών Συστημάτων, των Βιομηχανικών Ελεγκτών, του Προγραμματισμού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Μικροϋπολογιστών, των Μικροελεγκτών, των Βιομηχανικών Δικτύων Υπολογιστών, της Μετρολογίας και Οργανολογίας, των Συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Ανάκτησης Δεδομένων
(SCADA), των Τηλεπικοινωνιών και της Επεξεργασίας Σήματος και του Ελέγχου Διεργασιών.
β) Ο Τομέας «Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Μηχατρονικής» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικής Αυτοματισμού, της Τεχνικής Σχεδίασης, της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, της
Μηχατρονικής, των Ηλεκτρικών Μηχανών, των Σερβοκινητηρίων Συστημάτων, των Μετατροπέων Ισχύος για
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ισχύος, των Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων, της Ρομποτικής, των Τεχνολογιών CAD/CAM/
CAE, των Εργαλειομηχανών CNC, της Αλληλεπίδρασης του Ανθρώπου με Συστήματα Μηχατρονικής, των Προ-
γραμματιζόμενων Βιομηχανικών Αυτοματισμών και του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Συστημάτων.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2016
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

The 50 best computer science schools in the world
πατήστε εδώ

MIT

MIT

Κύριοι χώροι απασχόλησης των χημικών είναι η βιομηχανία, η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, οι δημόσιοι φορείς, τα ερευνητικά ή αναλυτικά εργαστήρια – κυρίως στον χώρο της πιστοποίησης – και η ενημέρωση για προϊόντα χημικού ή φαρμακευτικού τύπου. Στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών κατανέμουν τα μέλη της ως εξής:
– 20% απασχολείται στην βιομηχανία
– 17% υπηρετεί στην εκπαίδευση
– 10% εργάζεται σε δημοσίους φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα
– 5% συνεχίζει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο
– 14% δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά εργαστήρια ή στην ενημέρωση

1) Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: ΠΔ 318/1994
2) Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής: ΠΔ 318/1994
3) Τμήμα Τοπογραφίας/Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας: ΠΔ 318/1994
4) Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού: ΠΔ 67/2009
5) Τμήμα Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρονικής: ΠΔ 346/1989
6) Τμήμα Φυσικοθεραπείας: ΠΔ 90/1995
7) Τμήμα Λογοθεραπείας: ΠΔ 96/2002
8 ) Τμήμα Εργοθεραπείας: ΠΔ 83/1989
9) Τμήμα Οδοντοτεχνικής/Οδοντικής Τεχνολογίας: ΠΔ 83/1989
10) Τμήμα Οπτικής/Οπτικής και Οπτομετρίας: ΠΔ 83/1989
11) Τμήμα Αισθητικής/Αισθητικής και Κοσμητολογίας: ΠΔ 83/1989
12) Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής/Υγείας: ΠΔ 83/1989
13) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων: ΠΔ 163/1996
14) Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας: ΠΔ 164/1996
15) Τμήμα Νοσηλευτικής: ΠΔ 351/1989
16) Τμήμα Μαιευτικής: ΠΔ 351/1989
17) Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας: ΠΔ 523/1991
18 ) Τμήμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας: ΠΔ 351/1989
19) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας: ΠΔ 351/1989
20) Τμήμα Διατροφής/Διατροφής και Διαιτολογίας: ΠΔ 78/1989, ΠΔ 342/2001
21) Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: ΠΔ 78/1989, ΠΔ 342/2001, ΠΔ 9/2009
22) Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών: ΠΔ 342/2001
23) Τμήμα Δασοπονίας/Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος: ΠΔ 109/1989
24) Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: ΠΔ 109/1989
25) Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: ΠΔ 109/1989
26) Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών/Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας: ΠΔ 109/1989
27) Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας: ΠΔ 9/2009
28 ) Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας: ΠΔ 109/1989
29) Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης: ΠΔ 9/2009
30) Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων: ΠΔ 109/1989
31) Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων: ΠΔ 9/2009
32) Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων: ΠΔ 9/2009
33) Τμήμα (Διοίκησης) Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: ΠΔ 109/1989
34) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων: ΠΔ 9/2009
35) Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων: ΠΔ 312/2002
36) Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας: ΠΔ 312/2002
37) Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων: ΠΔ 9/2009
38 ) Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών: ΠΔ 312/2002
39) Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων: ΠΔ 312/2002
40) Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής: ΠΔ 141/2003
41) Τμήμα Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων: ΠΔ 141/2003
42) Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής: ΠΔ 141/2003
43) Τμήμα Φωτογραφίας: ΠΔ 357/1989
44) Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών: ΠΔ 357/1989
45) Τμήμα Γραφιστικής: ΠΔ 357/1989
46) Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας: ΠΔ 385/1989
47) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: ΠΔ 386/1989
48 ) Τμήμα Λογιστικής/Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: ΠΔ 349/1989
49) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΠΔ 62/2000
50) Τμήμα Διοίκησης Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων: ΠΔ 107/1989
51) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: ΠΔ 514/1989
52) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: ΠΔ 356/1989
53) Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: ΠΔ 79/1989
54) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου: ΠΔ 174/2006
55) Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων: ΠΔ 174/2006
56) Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο: ΠΔ 174/2006
57) Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών: ΠΔ 174/2006
58 ) Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής: ΠΔ 174/2006
59) Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής: ΠΔ 174/2006
60) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού: ΠΔ 174/2006
61) Τμήμα Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων: ΠΔ 174/2006
62) Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: ΠΔ 345/1989
63) Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων: ΠΔ 97/2006
64) Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου: ΠΔ 97/2006
65) Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού: ΠΔ 180/2008
66) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: ΠΔ 287/2002
67) Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων: ΠΔ 150/2009
68 ) Τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: ΠΔ 181/2008
69) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία: ΠΔ 287/2002
70) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών: ΠΔ 287/2002
71) Τμήμα Πληροφορικής: ΠΔ 183/2008
72) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων: ΠΔ 183/2008
73) Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης: ΠΔ 183/2008, ΠΔ 9/2009
74) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων: ΠΔ 183/2008
75) Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών: ΠΔ 183/2008
76) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: ΠΔ 183/2008
77) Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: ΠΔ 183/2008
78 ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων: ΠΔ 183/2008
79) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής: ΠΔ 183/2008
80) Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος/Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας: ΠΔ 9/2009

ΥΓ: Χρησιμοποιήθηκαν οι παλαιές ονομασίες των τμημάτων (πριν την υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά). Τα ΠΔ 318/1994 και 67/2009 καταργήθηκαν με απόφαση του ΣτΕ.

πηγή

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836. Είναι στενά συνδεδεμένο με την πάλη της Ελλάδας για ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. Tο 1873 εγκαταστάθηκε σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στα μισοτελειωμένα, ακόμη, κτίρια της οδού Πατησίων και ονομάστηκε “Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο”, συντετμημένα EMΠ προς τιμή των μεγάλων ευεργετών Γ. Aβέρωφ, N. Στουρνάρη, E. Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα, το Mέτσοβο, μια μικρή ιστορική πόλη στη βορειοδυτική Eλλάδα, υπήρξε η κοιτίδα πολλών μεγάλων εθνικών ευεργετών.

Σχολές


Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής

Κατά την περίοδο της πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας, με Πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, η Θεσσαλονίκη έγινε η έδρα του δεύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Η ίδρυση του “Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης”, όπως ονομάστηκε, έγινε σύμφωνα με το νόμο 3341/1925. Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, την ίδρυση του Α.Π.Θ. ακολούθησε η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής (1955), με τη λειτουργία του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών.

Σχολές


Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 της 11ης Νοεμβρίου 1964 ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας.

Σχολές


Πολυτεχνική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 87 της 27 Ιουλίου 1973, και ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε “Δημοκρίτειο” προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης.

Σχολές


Πολυτεχνείο Κρήτης

Λίγο μετά την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή, άρχισαν οι συζητήσεις για ίδρυση Πανεπιστημίου στην Κρήτη, οι οποίες κορυφώθηκαν στη δεκαετία του 1960. Ενώ όμως καθολικό ήταν το αίτημα για ίδρυση Πανεπιστημίου στην Κρήτη, υπήρχε και έντονη διαμάχη μεταξύ των πόλεων, ως προς το ποια θα αποτελούσε την έδρα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου. Τελικά, ως χρυσή τομή στο πρόβλημα δόθηκε το 1977 από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, η λύση ίδρυσης Πανεπιστημίου, το οποίο θα είχε σχολές στις πόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου και Πολυτεχνείου, του οποίου οι σχολές και η έδρα θα ήταν στα Χανιά.

Σχολές


Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος.

Σχολές

πατήστε εδώ
Στο παραπάνω πίνακα περιέχονται τα τμήματα των παρακάτω δύο ομάδων αντίστοιχων τμημάτων για μετεγγραφή.
Πληροφορική μπορείτε να σπουδάσετε και από τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές I
«Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου.

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές II
«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση του του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ που επιμελήθηκε το ίδιο το Τμήμα. Μια κορυφαία παρουσίαση που αξίζει να δείτε!

Καλοδήμος Δ.

Που χρειάζονται οι Φυσικοί ?

-Στην Διδασκαλία της Φυσικής
-Στην Ηλεκτρονική και τις Τηλεπικοινωνίες: Αυτοµατα Συστήµατα Ελέγχου, Δίκτυα, Κεραίες…
-Στην Ιατρική Φυσική: Διάγνωση & Θεραπεία
-Στη Φυσική Περιβάλλοντος: Μετωρολογία, Σεισµολογία, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας…
-Στην Επιστήµη των Υλικών & Νανοτεχνολογία
-Στην Υπολογιστική Φυσική
-Στην Βιολογία: Βιοφυσική
-Στην Βασική Έρευνα: Αστρονοµία,
-Φυσική Υψηλων Ενεργειών, Πυρηνική
-Φυσική, Θεωρητική Φυσική

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών

Τετάρτη 1 Ιουλίου  2015

Προς όλους τους μαθητές, οι οποίοι τελείωσαν τις Πανελλαδικές εξετάσεις, πήραν τους βαθμούς και σκέφτονται να σπουδάσουν  Μαθηματικά.

Γράμμα σε ένα υποψήφιο νέο φοιτητή του Τμήματος Μαθηματικών

    Πολλοί  μαθητές  αυτή  την  εποχή  απευθύνονται  στο Τμήμα  Μαθηματικών και  ερωτούν για το πρόγραμμα  Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών  σπουδών του Τμήματος.  Έχουν  επίσης  ερωτήματα  για  την  οργάνωση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.
Το  Τμήμα  Μαθηματικών  του Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνεται   σε  όλους  τους  παραπάνω και  λέει  τα  εξής:
 1. Τα Μαθηματικά είναι μία επιστήμη με σπουδαία θεωρητικά επιτεύγματα και εξ ίσου σπουδαίες εφαρμογές. Σχεδόν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους τα Μαθηματικά προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες.
 2. Οι  προπτυχιακές  σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών   είναι  διαρθρωμένες  σε  8 εξάμηνα (4 έτη) . Μπορεί  κανείς  να  δει  λεπτομέρειες  από τον οδηγό  σπουδών, ο οποίος δημοσιεύεται εδώ.
 3. Το  επίπεδο  σπουδών  είναι υψηλό και  απαιτητικό, δίνοντας έτσι  τη  δυνατότητα  στους  αποφοίτους  μας να έχουν  αρκετά  προσόντα ώστε  να  διεκδικήσουν είτε  άμεσα  θέση εργασίας  είτε θέση  σε κάποιο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών
 4. Στο Τμήμα  Μαθηματικών λειτουργούν  αρκετά χρόνια 7 κύκλοι  Μεταπτυχιακών  σπουδών υψηλής  στάθμης. Πληροφορίες  θα  βρείτε επίσης στον ιστότοπο αυτόν.  Πολλοί απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών έχουν βρει εργασία ανάλογη των σπουδών τους.
 5. Υπάρχουν αρκετά είδη υποτροφιών που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος φοιτητής, ανάλογα με την επίδοσή του.
 6. Για τη ζωή, τις σπουδές και τις αρχικές δυσκολίες δείτε εδώ  τις συμβουλές από τη σκοπιά ενός φοιτητή.
 7. Tο Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει στο πρόγραμμα  ανταλλαγής  φοιτητών Socrates/Erasmus μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με μεγάλο αριθμό φοιτητών. Δείτε εδώ.
 8. Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το πρώτο Τμήμα Μαθηματικών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο προσελκύει τους ικανότερους φοιτητές στα Μαθηματικά και φροντίζει πάρα πολύ την εκπαίδευση και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Δείτε για παράδειγμα επιτυχίες φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών εδώ και εδώ.
 Το ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα προέρχεται από το υψηλής στάθμης προσωπικό του
 Το Τμήμα  Μαθηματικών του Πανεπιστημίου  Αθηνών είναι  μία πολύ καλή  επιλογή.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία σας μη διστάσετε να γράψετε στην διεύθυνση  webmaster@math.uoa.gr

Από τη συνάδελφο Π. Μπενέκου Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς πήραμε το παρακάτω email:
“Σας στέλνω τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΙΕΠ (33η, 9/6/2015) σύμφωνα με τα οποία οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας έχουν εξασφαλίσει επαγγελματικά δικαιώματα Βιολόγων ΠΕ 04.04. Στο ίδιο έγγραφο φαίνεται η απόρριψη της ένταξης του Τμήματος των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολιτικών Σπουδών του Παν. Δυτ. Μακεδονίας στους Φιλολόγους ΠΕ 02.
Το έγγραφο μας έστειλε έπειτα από αίτημα η Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας.
πατήστε εδώ

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Παν. Ιωαννίνων (κωδ: 280)

Το Τμήμα

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 207/3-9-1999 για την Ίδρυση του Τμήματος (ΦΕΚ 179/6-9-1999), το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: (i) την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και (ii) την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος
Στόχος του Τμήματος είναι να βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας, τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης και να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια των σπουδών του, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να εισαχθεί σε νέες εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής και να εκπονήσει υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια της οποίας επικεντρώνεται στις πολυσχιδείς παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της ερευνητικής δραστηριότητας.

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Τον Ιούνιο του 2011 το Τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Οι εξωτερικοί αξιολογητές κάνουν ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος: «The existing curriculum serves the goals of the Department and it seems to be of higher standards compared to similar biologyoriented programs within the Greek state. The curriculum is coherent and focused on preparing graduates with experimental skills in laboratory and applied biological processes for the industry and not only.»

Για να διαβάσετε την αξιολόγηση πατήστε εδώ.

 Φιλοσοφία των σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) είναι να παρέχει στους φοιτητές του στέρεη θεωρητική βάση στις θεμελιώδεις γνωστικές περιοχές της Βιολογίας, εμβάθυνση σε αναδυόμενα βιολογικά πεδία και εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθοδολογίες, ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες που απορρέουν από αυτή την επιστήμη. Στην καρδιά της φιλοσοφίας του βρίσκεται η δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με την ερευνητική δραστηριότητα.

Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η προσπάθεια προς ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το τρίτο έτος σπουδών και η υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους. Στα πρώτα δύο εξάμηνα καλύπτεται εξ ολοκλήρου η βασική γνώση στη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Χημεία και την Πληροφορική ενώ παράλληλα οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές συνιστώσες της επιστήμης της Βιολογίας. Στα δύο εξάμηνα που ακολουθούν οι φοιτητές εισάγονται στην Οργανισμική Βιολογία, τη Βιοχημεία, τη Γενετική, την Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία και την Οικολογία. Στα επόμενα εξάμηνα συμπληρώνεται η εκπαίδευσή τους με τις βασικές γνώσεις τόσο στις μοριακές όσο και στις οργανισμικές επιστήμες, τη σύνδεσή τους με την Εξέλιξη αλλά και τη σημασία της τελευταίας για όλα τα γνωστικά πεδία της Βιολογίας ενώ παράλληλα διδάσκονται εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής.

Οι φοιτητές καθίστανται έτσι με προοδευτικό τρόπο, γνωσιολογικά ικανοί να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν τα μαθήματα επιλογής που τους προσφέρονται στο τρίτο, και ιδιαίτερα στο τέταρτο έτος, πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας με την οποία θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση στο 80% (κατ’ελάχιστον) των μαθημάτων που έχουν διδαχτεί, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους πριν από το τελικό αυτό τμήμα της εκπαίδευσής τους.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξασφαλίζουν 300 ECTS (European Credit Transfer System), αριθμό Διδακτικών Μονάδων που ισοδυναμεί με αυτόν του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το τμήμα συμμετέχει σε δύο διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες
 • Βιοτεχνολογία.

Το τμήμα οργανώνει επίσης πρόγραμμα 3ου κύκλου σπουδών που με την ολοκλήρωσή του παρέχει Διδακτορικό Δίπλωμα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΒΕΤ, έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master’s Degree) σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, είτε να ξεκινήσουν απευθείας σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος λόγω των 300 ECTS μονάδων του πτυχίου (εξαιτίας αυτού αρκετοί απόφοιτοι του τμήματος έχουν γίνει δεκτοί σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης για να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή χωρίς την απαίτηση προηγούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).

Επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) συντάχθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. Η διαδικασία κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΒΕΤ άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 με την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 247/3.12.2008).

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας έχουν απόλυτη συνάφεια με τους σκοπούς και στόχους του Τμήματος ΒΕΤ όπως δημοσιεύτηκαν στο Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσής του. Με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΒΕΤ κατοχυρώνουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς περιγράφονται λεπτομερώς οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοί μας μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, να εργαστούν και να αναλάβουν την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.*, να διενεργούν οικολογικούς ελέγχους, περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες*, να αναλάβουν την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα*, να εκπονούν μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων*, να απασχολούνται στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής, κ.ά.


Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Α 159/1-8-2008, το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας ΠΕ04.04  Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.


Ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4235:
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παραγώγων προϊόντων αυτών (ΠΠ)

Σε συνέχεια και σε συμφωνία με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα δημοσιεύθηκε πρόσφατα Προεδρικό Διάταγμα που αφορά  Ίδρυση, Λειτουργία και Διεύθυνση Εργαστηρίων Ανάλυσης Τροφίμων από Βιολόγους (ΦΕΚ32/11-2-2014).

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας ( κωδ: 284)

Από τον Ιούνιο του 2015 εντάσσεται στους Βιολόγους ΠΕ04.04  (αναλυτικά εδώ )

Οδηγός Σπουδών 2014-15 εδώ

Το  Τμήμα  Βιοχημείας  και  Βιοτεχνολογίας  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  ιδρύθηκε  με  το  υπ’άριθμ.  82  Προεδρικό  Διάταγμα  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 72/10/3/2000 .

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στη Λάρισα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το τμήμα εισήγαγε τους πρώτους του φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2000 και βρίσκεται σήμερα στο δέκατο πέμπτο έτος της λειτουργίας του. Ως το πρώτο Τμήμα στην Ελλάδα στον τομέα τόσο της Βιοχημείας όσο και της Βιοτεχνολογίας, επωμίστηκε το βαρύ φορτίο να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο των άλλων προηγμένων χωρών και ενταγμένο στις ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες της Ελλάδας.

Σήμερα, μετά την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αλλά και την χαρτογράφηση σημαντικού αριθμού γονιδιωμάτων από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, μικρόβια και ιούς που ακολούθησε η Βιοχημεία και η Βιοτεχνολογία αποτελούν έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, αφενός των απαιτήσεων και των προβλημάτων των ελληνικών Επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης και αφετέρου των προκλήσεων της ίδιας της επιστήμης σε θέματα βασικής αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας. Σε τομείς αιχμής όπως οι –ομικές Τεχνολογίες, η Βιολογία Συστημάτων και η Συνθετική Βιολογία- όπου οι επιστημονικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, το Τμήμα θεωρεί την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των φοιτητών του σαν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σήμερα, μετά από 14 χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα είναι αυτόνομο, διαθέτει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στελεχώνεται από 20 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, 6 πανεπιστημιακούς υποτρόφους, 6 μέλη τεχνικού και 6 διοικητικού προσωπικού. Το τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες υψηλού επιπέδου με εθνικά και διεθνή επιστημονικά Ιδρύματα, έχει χρηματοδοτηθεί μέσα από σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συμβάλλει ενεργά στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, με δημοσιεύσεις πλήθους επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Παράλληλα συνεισφέρει δυναμικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε συνεργασία με το Θεσσαλικό ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Το 2011 το Τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) από μία Διεθνή επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα τους ήταν πως το Τμήμα έχει τη δυναμική και το προσωπικό να επιτύχει στο άμεσο μέλλον αριστεία αλλά και πως οι απόφοιτοι του έχουν σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του έργου για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτιρίου 5700 τ.μ. που θα εξυπηρετεί πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το κτίριο αναμένεται να παραδοθεί το 2016 και θα προσδώσει νέα δυναμική στην ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος.

Στο Τμήμα σήμερα φοιτούν 506 Προπτυχιακοί και 100 Μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και 32 Υποψήφιοι Διδάκτορες, ενώ έχουν ήδη αποφοιτήσει 412 Βιοχημικοί-Βιοτεχνολόγοι, 220 μεταπτυχιακοί και έχουν απονεμηθεί 28 Διδακτορικά Διπλώματα, συμβάλλοντας σημαντικά στο άνοιγμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φεβρουάριος 2014

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Λεωνίδας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ Διδακτικές μονάδες / ECTS
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Γενική Βιολογία 6
Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες 6
Οργανική Χημεία 6
Δομή και Ανάλυση Βιομορίων 5
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 5
Αγγλική Ορολογία 2
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοοργανική Χημεία 6
Βιοσύνθεση νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών – γονιδιακή έκφραση 6
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι 6
Κυτταρική Βιολογία 6
Βιοστατιστική 6
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Ενζυμολογία 6
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ 6
Γενετική 6
Μοριακή Βιολογία 6
Μικροβιολογία-Ιολογία 6
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μεταβολισμός 6
Βιοπληροφορική 6
Φυσιολογία Φυτών 6
Μεταγωγή Σήματος 6
Βιοτεχνολογία Ζώων 6
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοχημική Φαρμακολογία 5
Βιοχημική Τοξικολογία 5
Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών 5
Αναπτυξιακή Βιολογία 5
Εξέλιξη 5
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 5
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοφυσική 5
Ιατρική Γενετική 5
Κλινική Βιοχημεία 5
Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων 5
Βιοτεχνολογία Φυτών 5
Πρακτική Εργασία 5
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μαθήματα Επιλογής 30
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μαθήματα Επιλογής 6
Διπλωματική Εργασία 24

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS Εξάμηνο
Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία 5 7
Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία 3 7
Μοριακή Ιολογία 3 8
Μοριακή Διαγνωστική 3 7
Μοριακή ογκογένεση 3 8
Ανοσολογία 4 7
Βιοχημεία κυτταρικής βλάβης και προστασίας 4 7
Κυτταροκαλλιέργειες 4 7
Νευροεπιστήμες & συμπεριφορά 4 7
Φαρμακογενετική – Φαρμακογονιδιωματική 3 8
Φάρμακα στον αθλητισμό:antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA 3 8
Ορμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού 4 7
Δομική Βιοχημεία 4 7
Συνθετική Βιολογία 4 7
Αναλυτική Βιοχημεία 4 7
Ενόργανη Ανάλυση 3 7
Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης 4 8
Μοριακή οικολογία 3 8
Πληθυσμιακή Γενετική 3 8
Τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων 4 8
Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας 2 7
Βιοτεχνολογία Εντόμων 2 7
Βιοχημική Μηχανική 4 7
Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού 4 7
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 2 7
Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία στην Αγγλική 2 8
Εξέλιξη ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες 2 7
Βιοηθική 2 8
Διδακτική με έμφαση στις Βιοεπιστήμες 2 8
Σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις 2 7
Γαλλική Ορολογία 2 7

1. Οι φοιτητές πρέπει να περάσουν το 85% των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους πριν συνεχίσουν τις σπουδές τους στο τρίτο έτος.
2. Το σύνολο των 240 ECTS κατανέμεται ως εξής: 175 ECTS (73%) σε μαθήματα κορμού – (29 ECTS (12%) σε Διπλωματική και Πρακτική Εργασία- 36 ECTS σε Μαθήματα Επιλογής (15%)
3. Στο τέταρτο έτος υπάρχουν μόνο μαθήματα επιλογής και μπορούν να διαμορφώσουν μια κατεύθυνση εφόσον το επιθυμεί ο φοιτητής.
4. Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να δίνονται αυτοτελώς ή ως modules. Κάθε module θα έχει τα δικά του ECTS και άρα θα γίνεται ανεξάρτητα και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εξάμηνο με δικές του εξετάσεις. Κάθε module διδάσκεται σε ένα μόνο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

Προσοχή: Από τον Ιούνιο του 2015 εντάσσεται στους Βιολόγους ΠΕ04.04

Μήπως σκέφτεστε να γίνετε γεωγράφοι; Να μελετήσετε τους πληθυσμούς της γης, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιομορφίες και τις διαφορές τους; Το κλίμα, τις αλλαγές του, τις επιδράσεις του στην ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα; Την καταστροφή των φυσικών πόρων, την ερημοποίηση, τις φυσικές καταστροφές, και τρόπους διαχείρισης αυτών των προβλημάτων; Να μυηθείτε στην ανάλυση της γένεσης και εξέλιξης των πόλεων, των λειτουργιών τους, και το σχεδιασμό τους; Να ασχοληθείτε με τα προβλήματα της υπαίθρου, του τουρισμού, των περιφερειών και τους τρόπους που αντιμετωπίζονται; Να αναλύσετε το τοπίο τους; Σας ενδιαφέρει η μελέτη της ανάπτυξης στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, της μετανάστευσης, της φτώχειας, της ανεργίας, και του κοινωνικού αποκλεισμού; Σας τραβά η μελέτη της γεωπολιτικής και της παγκοσμιοποίησης; Σκεφτήκατε την πρόκληση να μάθετε σύγχρονες μεθόδους πληροφορικής και δορυφορικής τεχνολογίας για να αναλύσετε και να διαχειριστείτε τα παραπάνω και πολλά άλλα ερωτήματα; Να μάθετε τεχνικές για να φτιάχνετε και τρόπους να ερμηνεύετε χάρτες; Μήπως θα σας άρεσε να διδάξετε σωστά και ουσιαστικά το μάθημα της Γεωγραφίας στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης;
Η απαντήσεις εδώ

Το πρόγραμμα «Αριστεία»έχει δημιουργήσει ένα video το οποίο παρουσιάζει τις δραστηριότητες και απόψεις για τη μοντέρνα φυσική και κοσμολογία του Κέντρου Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (CCTP).
Μεταξύ των καθηγητών που συμμετέχουν είναι και ο Λαμιώτης καθηγητής Φυσικής  Ηλίας Κυρίτσης  .

Οι αναπληρεωτές την 6-9-2014 ήταν οι παρακάτω:
anapl_060914ΕΠ=Εθνικοί πόροι.
ΠΕ02=Φιλόλογοι, ΠΕ03=Μαθηματικοί, ΠΕ04.ο1=Φυσικοί, ΠΕο4.02=Χημικοί, ΠΕο4.04=Βιολόγοι,
ΠΕ60=Νηπιαγωγοί και ΠΕ70=Δάσκαλοι.
Οι Νηπιαγωγοί (ΠΕ60) αναπληρωτές είναι :586+356=972 και οι Δάσκαλοι(ΠΕ70)=421+1134=1555
Οι εισκακτέοι στους αντίστοιχους κλάδους το 2014 ήταν οι παρακάτω:
eis_14_ekpΟι 175  εισακτέοι του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ (5χρόνια) έχουν προστεθεί και στους Φυσικούς και στους Μαθηματικούς. Στους Βιολόγους δεν προστέθηκαν οι 150 του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) γιατί στον ΑΣΕΠ του 2008 δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής όμως  με το Π.Δ  158/1.10.2009  σε νέο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν.

Στο παρακάτω πίνακα (πηγή: εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) φαίνεται η κατανομή των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας:
paideia-kath-2014
Από την σύγκριση των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι τα Παιδαγωγικά συνεχίζουν να έχουν προβάδισμα στους Διορισμούς στο Δημόσιο.

Καλοδήμος Δ.

pe-2014-chem

pe-2014-math

 |ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ |

Εντάξει, θα μπορούσα να γράψω σήμερα για τον τάφο της Αμφίπολης. Ή για τους τζιχαντιστές που προελαύνουν ανενόχλητοι στο Ιράκ, παρά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ή για τη Λορίν Μπακόλ. Ομως όχι. Θα γράψω για το τι συνέβη κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1780 στο Μπρούνσβικ της Γερμανίας, όταν ένας δάσκαλος του Δημοτικού, προκειμένου να πάρει έναν υπνάκο, ζήτησε από τους μαθητές του να αθροίσουν όλους τους αριθμούς από το 1 ώς το 100 και να του πουν το αποτέλεσμα.
Εκτός από τεμπέλης, ο δάσκαλος ήταν και άτυχος. Γιατί ανάμεσα στους μαθητές του υπήρχε και κάποιος Καρλ Φρίντριχ Γκάους, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε βρει την απάντηση: 5.050. Η σκέψη του ήταν απλή. Αντί να αρχίζει να αθροίζει βασανιστικά τους αριθμούς από κάτω προς τα πάνω (1+2=3, 3+3=6 κ.λπ.), πρόσεξε ότι το άθροισμα του πρώτου και του τελευταίου ήταν πάντα το ίδιο (1+100=101, 2+99=101, 3+98=101 κ.λπ.). Και επειδή τα ζευγάρια αυτά είναι προφανώς 50, πολλαπλασίασε το 101 με το 50 και βρήκε τη λύση.
Οταν ήταν παιδί, η Μάριαμ Μιρζακάνι ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας. Καθώς το σχολείο της στην Τεχεράνη ήταν κοντά σε έναν δρόμο γεμάτο με βιβλιοπωλεία, όλο εκεί βρισκόταν. Κι επειδή απαγορευόταν να ξεφυλλίζει τα βιβλία, αγόραζε στην τύχη και διάβαζε με βουλιμία. Αλλά τα ενδιαφέροντά της άλλαξαν όταν μια μέρα ήρθε ο αδελφός της από το σχολείο και της είπε την ιστορία του Γκάους, γνωστού πλέον ως «Πρίγκιπα των Μαθηματικών». Τότε η Μάριαμ κατάλαβε ότι το μέλλον της δεν βρισκόταν στη λογοτεχνία, αλλά στα μαθηματικά. Αυτό διδάσκει σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια. Και χθες έγινε η πρώτη γυναίκα στην Ιστορία που κερδίζει το Βραβείο Φιλντς, ένα είδος Νομπέλ Μαθηματικών που θεσπίστηκε πριν από 80 χρόνια.
Μερικά συμπεράσματα.
– Πρώτον, η ζωή σου μπορεί να αλλάξει από μια σύμπτωση.
– Δεύτερον, οι Γερμανοί ανοίγουν δρόμους όχι μόνο στην οικονομία ή στο ποδόσφαιρο, αλλά και στις επιστήμες.
– Τρίτον, οι Ιρανές δεν είναι μόνο πολύ όμορφες γυναίκες, ενίοτε είναι και άριστες επιστήμονες (όπως είναι και άριστες συγγραφείς). Περισσότερο και από τις συνθήκες άλλωστε – όταν πήγαινε η Μάριαμ στο Δημοτικό μαινόταν ο πόλεμος του Ιράν με το Ιράκ – μετρούν οι άνθρωποι. Η Μάριαμ είχε εξαιρετικούς δασκάλους. Και η διευθύντρια του σχολείου της ήταν αποφασισμένη να προσφέρει στα κορίτσια τις ίδιες ευκαιρίες με τα αγόρια.
– Τέταρτον, τα μαθηματικά είναι πολύ πιο γοητευτικά απ’ ό,τι νομίζουμε. Οπως είπε στην «Γκάρντιαν» ένας άλλος ερευνητής που τιμήθηκε φέτος με το Βραβείο Φιλντς, ο 40χρονος Καναδοαμερικανός Μανζούλ Μπάργκαβα, «τα μαθηματικά που είχαν πάντα τις μεγαλύτερες εφαρμογές και τη μεγαλύτερη σημασία για την κοινωνία ήταν τα μαθηματικά που ανακάλυπταν οι επιστήμονες ενώ αναζητούσαν την ομορφιά. Και αντιστρόφως, όλα τα όμορφα και κομψά μαθηματικά βρίσκουν εφαρμογές».
– Πέμπτον, αυτό δεν σημαίνει ότι τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη εύκολη και κατανοητή. Οποιος διαβάσει το σκεπτικό με το οποίο η Διεθνής Μαθηματική Ενωση αποφάσισε να τιμήσει τη Μάριαμ Μιρζακάνι δεν θα καταλάβει τίποτα. Ισως ούτε κι εκείνοι να κατάλαβαν.
Σχόλιο του Διαχειριστή: Ο Μαθηματικός το 2014, και αρκετά προηγούμενα χρόνια , είναι το καλύτερο επάγγελμα στην Αμερική. Περισσότερα εδώ

πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα.  Καθαρή Βιολογία έχει στο 2ο και 3ο εξάμηνο. Έχει επίσης Βιοχημεία, , Ανατομία και Φυσιολογία Ι & II, Βιοστατιστική, Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία .    Οι πτυχιούχοι του τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής .
Τα επαγγελματικά δικαιώματα εδώ.
Περισσότερα για το τμήμα εδώ.

Καλοδήμος Δ.

Τον Αύγουστο του 2009 το Τμήμα απέκτησε, με το 104/2009 Προεδρικό Διάταγμα «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α αρ. 130/5 Αυγούστου 2009, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
ΦΕΚ Α αρ.130/5 Αυγούστου 2009

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ιστορικό

Σκοπός της Σχολής

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της ΣΕΜΦΕ

Εκπαιδευτικό Έργο της ΣΕΜΦΕ στις άλλες Σχολές του ΕΜΠ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής

Ερευνητική Δραστηριότητα της Σχολής

Προεδρικό Διάταγμα Επαγγελματικής Κατοχύρωσης των  Διπλωματούχων της Σχολής

Οι Διπλωματούχοι μας


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2005-10)

 

(340) Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2&4)

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 ως Τμήμα Πληροφορικής, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1993 ενώ από το 1998 διαθέτει οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Τμήμα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει υπερσύγχρονες υποδομές για διδασκαλία και έρευνα, έχοντας καταρτίσει Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τα διεθνή πρότυπα, και έχοντας αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες και εξασφαλίσει συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Από τον Ιούνιο 2013, το Τμήμα μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με 5ετή κύκλο σπουδών. Είναι διαθέσιμη η μορφή του νέου 5-ετούς Προγράμματος Σπουδών.

Το Τμήμα μας συμβάλλει και πρωτοπορεί στις εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής, κατευθυνόμενο πάντα από τους εξής στόχους:

 • Στελέχωση με άριστο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
 • Διαρκής επέκταση των ερευντητικών του δραστηριοτήτων
 • Συνεχής και με βάση τα διεθνή πρότυπα διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του
 • Μόνιμη αξιολόγηση του Διδακτικού και Ερευνητικού του έργου, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών του (βλ. έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, Ιούνιος 2011).

Σας προσκαλούμε να ξεναγηθείτε στις ηλεκτρονικές μας σελίδες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης με βάση τα νέα δεδομένα του Τμήματος.

http://www.cs.uoi.gr/

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Πατρών που ανήκει μόνο στο 4ο Πεδίο

Καλοδήμος Δ.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, που κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:
α) Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
1) Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και 2) Γεωγραφίας,
β) Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής και
γ) Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας,στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.

περισσότερα για τα τμήματα εδώ

Καλοδήμος Δ

rank_plir_2009

πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Μάρτιος 2010.

Στη πρώτη τριάδα τα τμήματα : ΑΠΘ, ΟΠΑ και ΕΚΠΑ και στη τελευταία τριάδα Παν. Μακεδονίας , Ιονίου και Χαροκοπείου.

Για τα τρία πρώτα οι πληροφορίες που έχω συμφωνούν με τα αποτελέσματα της Μελέτης. Εντύπωση προκαλεί ότι το  Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι στη τελευταία τριάδα. Η μελέτη όμως έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αποκλείεται να έχει αδικήσει Τμήμα του.

Καλοδήμος Δ.
(πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να μεγαλώσει)

Για να δείτε την παρουσίαση του Μαθηματικού του ΑΠΘ πατήστε εδώ

 

• Το 86% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θεωρητική κατεύθυνση.
• Το 14% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θετική και τεχνολογική κατεύθυνση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την μειωμένη μαθηματική γνώση στα Δημοτικά.
• Στα παιδαγωγικά τμήματα διδάσκονται
– 14% των ωρών Μαθηματικά ,
– 10% των ωρών Φυσικές επιστήμες και
– 76% των ωρών Γλωσσικά, Ιστορικά, Λογοτεχνικά, Ψυχολογικά και Παιδαγωγικά μαθήματα .
• Η επιμόρφωση των δασκάλων στα Μαθηματικά γίνεται κατά κανόνα από δασκάλους και όχι από μαθηματικούς.

Συνέπειες για την πλειονότητα των δασκάλων
• Ελλιπής γνώση των μαθηματικών εννοιών.
• Ανεπιτυχής διδακτική προσέγγιση των εννοιών αυτών που καταλήγει πολλές φορές σε σύγχυση .
• Αδυναμία ανταπόκρισής τους στις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συνέπειες για τους μαθητές
• Αδυναμία κατανόησης των μαθηματικών εννοιών.
• Η «μαθηματικοφοβία» ξεκινάει και μέσα από το σχολείο και σε πολύ μικρή ηλικία.
« Ο δάσκαλος μη μπορώντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα γι αυτόν παίρνει εχθρική θέση απέναντι στα παιδιά Έτσι η σύγκρουση παίρνει διαστάσεις μεταβάλλοντας το σχολείο σε στίβο εξοντωτικού ανταγωνισμού…..»
Βαγγέλης Πολυδούρης- «Το ταμπού των συμβόλων -1976.»

Πρόταση
– Η δημιουργία «παιδαγωγικού πεδίου» με τα Μαθηματικά ως βασικό μάθημα για την εισαγωγή φοιτητών στα παιδαγωγικά τμήματα, είναι απαραίτητη.
-Η εξεταστέα ύλη και το αντίστοιχο βιβλίο των Μαθηματικών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες .
Όλη η εισήγηση εδώ
Παναγιώτης Βουργάνας
29o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας
Μαθηματικά : Θεωρία – Πράξη – Προεκτάσεις
Καλαμάτα 9, 10, 11 Νοεμβρίου 2012

Σχόλια του Διαχειριστή: Τα προβλήματα που παρατηρούνται στη Διδασκαλία των Μαθηματικών παρατηρούνται και στη διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων δεδομένου ότι οι υποψήφιοι Δάσκαλοι προέρχονται στη συντριπτική του πλειοψηφία από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
Η εισαγωγή στα 9 Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτική Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) γίνεται ή μέσα από το πρώτο επιστημονικό πεδίο ή μέσα από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο και μπορεί να διεκδικηθεί από υποψηφίους ΟΛΩΝ των κατευθύνσεων άσχετα αν διαγωνίζονται σε τελείως διαφορετικά μαθήματα!!! Δηλαδή έχουμε επιλογή υποψηφίων με σύγκριση ανόμοιων επιδόσεων δεδομένου ότι τα μαθήματα κατεύθυνσης στη Θεωρητική είναι: Τα Αρχαία , η Ιστορία , η Λογοτεχνία και τα Λατινικά , στη Θετική είναι: Η Βιολογία , Χημεία , τα Μαθηματικά και η Φυσική και στην Τεχνολογική ΙΙ: . τα Μαθηματικά , η Φυσική , η Ανάπτυξη Εφαρμογών και η Διοίκηση Επιχειρήσεων!!! Η λογική των κοινών σχολών σε πολλά διαφορετικά πεδία που διεκδικούνται από υποψηφίους που εξετάζονται σε τελείως διαφορετικά μαθήματα παραβιάζει το στοιχειώδη κανόνα της λογικής που λέει ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις ανόμοια πράγματα. Πρέπει εδώ και τώρα να γίνει το αυτονόητο: Οι υποψήφιοι για την ίδια σχολή να εξετάζονται στα ίδια μαθήματα!

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός

Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2008 06:04
Λάβαμε από τον Αλέξανδρο, φοιτητή πλέον του Βιολογικού Τμήματος της Αθήνας, ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τις σπουδές στη Βιολογία. Δημοσιεύουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μήνυμά του νεαρού φίλου μας, και του ευχόμαστε καλή πρόοδο και επίτευξη όλων των προσδοκιών του.
Ήδη από μικρή ηλικία είχα αποφασίσει ότι όταν έρθει η ώρα της επιλογής θα ακολουθούσα το δρόμο των θετικών επιστημών. Τώρα σε ποια από όλες τις θετικές επιστήμες θα αφοσιωνόμουν, αυτό απαιτούσε περισσότερη σκέψη. Έτσι ένα χρόνο πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις αποφάσισα ότι πιο πολύ από όλες μου ταίριαζε η Βιολογία. Οι λόγοι που με οδήγησαν σε αυτή την επιλογή ήταν ποικίλοι. Αρχικά, από μικρός φανταζόμουν τον εαυτό μου πάνω σε έναν ερευνητικό πάγκο και ποια επιστήμη είναι πιο ανοικτή στον ερευνητικό τομέα οπό τη Βιολογία.
Συγχρόνως η Βιολογία είναι μία επιστήμη της οποίας οι ανακαλύψεις έχουν άμεση και χειροπιαστή εφαρμογή. Μπορούν για παράδειγμα να θεραπεύσουν μία ασθένεια που πλήττει τον ανθρώπινο πληθυσμό ή ακόμη να βοηθήσουν στην μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπου και γενικότερα της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Συγχρόνως μέσα από τις ανακαλύψεις αυτές απαντώνται σταδιακά ερωτήματα που ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια. ερωτήματα φιλοσοφικά.
Μέσα από την διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων και γενικότερα μέσα από την επιστήμη ολοκληρώνεται ο άνθρωπος ως οντότητα και ξεπερνάει το φόβο για το άγνωστο, κυριότερη έκφραση του οποίου αποτελεί ο φόβος για το θάνατο. Ακριβώς αυτή η ενασχόληση της Βιολογίας με όλα τα έμβια όντα και όχι η εστίαση στον άνθρωπο αυτόν καθεαυτόν είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που επέλεξα να σπουδάσω Βιολογία. Διότι έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται φανερές οι επιπτώσεις της τοποθέτησης του ανθρώπου στο επίκεντρο όλης της ζωής στον πλανήτη Γη. Τέλος, η Βιολογία αποτελεί την επιστήμη του μέλλοντος και παράλληλα υπάρχουν πολλές επαγγελματικές διέξοδοι σε όλο τον κόσμο.

πηγή

http://www.astro.auth.gr/~vlahos/articlesinpress/spf-1.pdf.
η παρουσίαση είναι του Λουκά Βλάχου Καθηγητή του Φυσικού του ΑΠΘ . Το Λουκά Βλάχο τον διαβάζω συχνά σε άρθρα που δημοσιεύει στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και εκτιμώ πολύ τις απόψεις του όμως έχω πολλές ενστάσεις για τις παραπάνω προτάσεις.
Οι ενστάσεις μου:
1]οι σπουδές στη τμήματα Φυσικής στην Ελλάδα ασχολούνται πιο πολύ με τα μαθηματικά της φυσικής και πολύ λίγο με την ουσία των φυσικών φαινομένων.
2]η φυσική είναι πειραματική επιστήμη και οι υποδομές πειραμάτων στα Πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι υποτυπώδεις.
3]κατά τη διδασκαλία της φυσικής στα Τμήματα Φυσικής απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά η σύνδεση τους με τη τεχνολογία και τη ζωή. Θεωρώ οτι καλύτερη φυσική μαθαίνει κάποιος στο τμήματα Μηχανικών π.χ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων. Έχω αισθανθεί πολλές φορές άσχημα συζητώντας με φίλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό γιατί δεν γνώριζα τη φυσική που κρύβεται πίσω απο πολλές εφαρμογές και θα έπρεπε να γνωρίζω. Έχουμε λύσει χιλιάδες ασκήσεις χωρίς να γνωρίζουμε οτι πολλές αυτές είναι πίσω απο την ερμηνεία πολλών εφαρμογών της καθημερινότητας.Η Φυσική στην Ελλάδα διδάσκεται αποκομμένη από τις εφαρμογές της.
4]Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κου Βλάχου το 50% των πτυχιούχων θα ασχοληθεί με τη Φυσική και από αυτά το 40% με την εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση η διδασκαλία της φυσικής γίνεται συνήθως στο πίνακα και το μεγαλύτερο μέρος είναι μαθηματικά. Οι ώρες φυσικής είναι λίγες και οι περισσότεροι μαθητές δυσανασχετούν , και δικαίως , με το τρόπο και τη θεματολογία της διδασκαλίας . Αντίθετα οι ώρες Μαθηματικών είναι πολύ περισσότερες , είναι ένα μάθημα που εξαντλείται στο πίνακα και είναι πρωταγωνιστής σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Επομένως εάν πρόκειται για την εκπαίδευση είναι προτιμότερη η επιλογή σπουδών στα Μαθηματικά.

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός

Σήμερα μίλησα με φοιτητή που είναι στο 1ο εξάμηνο του ΨΣΠΠ και μου είπε πολύ καλά λόγια.
Αυστηροί καθηγητές και ακαδημαϊκό περιβάλλον . Μελετώντας το πρόγραμμα σπουδών (http://www.ds.unipi.gr/category/courses/) διαπίστωσα οτι ενσωματώνει σχεδόν όλα τα σύγχρονα αντικείμενα της πληροφορικής εδικά απο το 5ο εξάμηνο και μετά. Να θυμήσω οτι το ΨΣΠΠ είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ τμήμα πληροφορικής που δίνει και παιδαγωγική επάρκεια.

Καλοδήμος Δ.

Στο site της σχολής( http://www.csd.auth.gr/ ) αναφέρεται:

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1991 (ΦΕΚ 78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93.

Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του εξοπλισμού και τη στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η ποιότητα του Τμήματος τεκμηριώνεται και από τους ακόλουθους αντικειμενικούς παράγοντες:

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος εκτείνονται στο ακόλουθο ευρύ φάσμα της έρευνας και της αγοράς εργασίας: τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο καθώς και τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων σε εγκαταστάσεις και σε πάσης φύσεως εφαρμογές στους επιστημονικούς τομείς:

 • του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
 • της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου,
 • των Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και Ομιλίας.

Στο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ανήκουν όσοι έχουν:
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας .

Οι σχολές πληροφορικής μετά το σχέδιο ΑΘΗΝΑ εδώ

synolo=38

SXOLH BAS15
217 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) 18540
219 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 17833
221 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 16939
330 -Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (Αθήνα) 16707
220 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 16301
223 -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 16084
338 -Πληροφορικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 16018
333 -Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 15576
215 -Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 15415
339 -Πληροφορικής Πειραιά 15114
331 -Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 15040
335 -Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) 14769
412 -Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) 14715
340 -Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων 14405
262 -Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά 14034
216 -Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) 13756
711 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) 13187
371 -Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) 12902
369 -Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) 12617
712 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη) 12351
713 -Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (Πειραιάς) 12059
99 -Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσ. 11922
98 -Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) 11851
714 -Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς) 11717
366 -Πληροφορικής (Κέρκυρα) 11596
720 -Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη) 11460
354 -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) 10828
344 -Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) 10751
725 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο) 10092
727 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) 10064
723 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα) 9740
506 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία) 9474
722 -Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα) 9312
724 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα) 9176
736 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος) 8657
529 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) 8303
735 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά) 8027
710 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ) 7995

Καθηγητές Πληροφορικής στα σχολεία διορίζονται πτυχιούχοι ΑΕΙ (ΠΕ19) και ΤΕΙ (ΠΕ20) με το ίδιο ωράριο και τις ίδιες αμοιβές. Από τις 47 σχολές πληροφορικής πτυχιούχων ΠΕ19&ΠΕ20 οι 24 είναι ΤΕΙ (ΠΕ20). Από αυτές τις 47 σχολές η υψηλότερη βάση ήταν το 2011 ήταν 18.917 των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ και η χαμηλότερη 6.712 στο ΤΕΙ Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας.

>Οι διπλωματούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ , δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995)
>Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003)

Στον τομέα της πληροφορικής λειτουργούν τμήματα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) σε πολυτεχνεία, Πληροφορικής σε πανεπιστήμια και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σε πολυτεχνεία και πανεπιστήμια. Η πληθώρα τμημάτων προκαλεί σύγχυση στους υποψηφίους. Ουσιαστικά, οι πτυχιούχοι των τμημάτων Η/Υ είναι μηχανικοί hardware, οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων πληροφορικής είναι μηχανικοί software, ενώ τα τμήματα εφαρμοσμένης πληροφορικής συνδέουν την πληροφορική με μία άλλη επιστήμη.

 

biopliroforiki.pdf

Facebook
Βάσεις/Υπ.Μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Αρχείο
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com