Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας [141]

[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας


[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Διορίζονται στη στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλοι κλαδος ΠΕ70 μέσω ΑΣΕΠ
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00]
Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990?1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΑΣΕΠ/Κλάδος ΠΕ70
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 διαγωνίστηκαν 2310 άτομα για 2120 θέσεις δηλαδή αναλογία θέσεων/Συμμετεχόντων: 1:1 .
Όμως από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων . Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν μόνο 2.310 υποψήφιοι και απο αυτούς μόνο 962 πέρασαν τη βάση. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αδιόριστοι στον Ενιαίο Πίνακα τελικά διορίστηκαν όλοι. Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=93
1 εξ -Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην Εκπαίδευση
1 εξ -Δημιουργική μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού
1 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία I
1 εξ -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
1 εξ -Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης Ι
1 εξ -Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου
1 εξ -Κοινωνιολογία – Κοινωνιoλογική Θεωρία
1 εξ -Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα
1 εξ -Μαθηματικά: Γεωμετρία
1 εξ -Μουσική θεωρία και πράξη
1 εξ -Στοιχεία πλαστικής
2 εξ -Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και θεωρίες της δημοκρατίας
2 εξ -Διδακτική της μουσικής
2 εξ -Εισαγωγή στην Επιστήμη Η/Υ
2 εξ -Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
2 εξ -Εξελικτική Ψυχολογία I
2 εξ -Εργαστήριο Η/Υ
2 εξ -Κοινωνικοποίηση
2 εξ -Στοιχεία γενικού σχεδίου
2 εξ -Σύγχρονος χορός- Ιστορία, Εκπαίδευση, Χορογραφία
2 εξ -Χημεία Ι
3 εξ -Εισαγωγη στη Φυσική I
3 εξ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό
3 εξ -Η σχέση της γλώσσας και του πολιτισμού / της κουλτούρας στην πολυπολισμική κοινωνία
3 εξ -Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης II
3 εξ -Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία
3 εξ -Νεοελληνική Λογοτεχνία I
3 εξ -Νεότερη Ελληνική Ιστορία I
3 εξ -Ρυθμός και Χορός στην Εκπαίδευση
3 εξ -Σχολική Ψυχολογία I
3 εξ -Φιλοσοφία και Θρησκεία
4 εξ -Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία
4 εξ -Εισαγωγή στη Φυσικη II
4 εξ -Εκπαίδευση και Κοινωνική Διαστρωμάτωση
4 εξ -Εκπαιδευτική Πολιτική
4 εξ -Εκπαιδευτικό δράμα/ Διδακτική θεατρικών τεχνών
4 εξ -Κοινωνικός και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός
4 εξ -Μαθητική Αξιολόγηση
4 εξ -Μεικτές τεχνικές και εφαρμοσμένες τέχνες
4 εξ -Νεοελληνική Γλώσσα II
4 εξ -Νεότερη Ελληνική Ιστορία II
4 εξ -Οδηγητική της παιδικής και νεανικής ηλικίας
4 εξ -Συγκριτική παιδαγωγική – Ευρωπαική διάσταση στην εκπαίδευση
4 εξ -Σύγχρονη Φυσική και η δομή της ύλης
4 εξ -Σχολική Ψυχολογία II
4 εξ -Φιλοσοφία της Παιδείας
5 εξ -Διδακτική Μαθηματικών I: Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
5 εξ -Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας
5 εξ -Διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
5 εξ -Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ειδικής Αγωγής
5 εξ -Εφαρμοσμένη Στατιστική
5 εξ -Θεωρία, ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων
5 εξ -Ιστορία της μουσικής I
5 εξ -Κοινωνική Ψυχολογία: To άτομο ως μέλος ομάδας
6 εξ -Βασική Γενετική-Γενετική Συμπεριφοράς
6 εξ -Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας
6 εξ -Διαπολιτισμική Ψυχολογία: To άτομο στον κόσμο
6 εξ -Διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά: Πρακτικές Ασκήσεις
6 εξ -Ειδικά θέματα Διδακτικής Μαθηματικών
6 εξ -Ειδικά θέματα στην εκπαίδευση μεταναστών και αλλοδαπών
6 εξ -Ειδικά θέματα συγκριτικής παιδαγωγικής
6 εξ -Εκπαίδευση και Φύλο
6 εξ -Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
6 εξ -Εξελικτική Ψυχολογία II
6 εξ -Επεξεργασία λαικών μοτίβων
6 εξ -Έρευνες επισκόπησης και χρήση των Η/Υ
6 εξ -Θρησκευτική εκπαίδευση
6 εξ -Ιστορία της μουσικής II
6 εξ -Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του προσώπου
6 εξ -Το παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή
6 εξ -Ψυχολογία Γραπτής Έκφρασης
7 εξ -Αποτελεσματική Επικοινωνία στις Διαπροσωπικές Σχέσεις
7 εξ -Βιωματική Κινησιολογία Και Πρώτες Βοήθειες
7 εξ -Γλυπτικές κατασκευές με ετερόκλητα στοιχεία
7 εξ -Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση
7 εξ -Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων και Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
7 εξ -Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική
7 εξ -Κειμενικά είδη και διδασκαλία γραπτού λόγου
7 εξ -Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας
7 εξ -Νεότερη Ελληνική Ιστορία IV
7 εξ -Οικονομία της Εκπαίδευσης
7 εξ -Οργάνωση – Διοίκηση με Η/Υ
7 εξ -Παιδική Λογοτεχνία
7 εξ -Πολυγλωσσική πολυπολιτισμική εκπαίδευση
7 εξ -Το τραγούδι, έκφραση και δημιουργία
7 εξ -Υπολογιστές και Εκπαίδευση
7 εξ -Χημεία II
8 εξ -Αξιοποίηση διδακτικού υλικού στη διδασκαλία και μάθηση μαθηματνκών εννοιών
8 εξ -Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
8 εξ -Κοινωνιολογική ανάλυση των νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη
8 εξ -Πρακτικές Ασκήσεις στο Σχολείο
8 εξ -Σκέψη και Συναίσθημα: Αξονες της Συμπεριφοράς
8 εξ -Σκηνογραφία στο σχολικό χώρο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!