ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Last updated on November 3rd, 2020 at 07:36 pm

1427 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Τμήμα δεν έχει κατευθύνσεις

Τα μαθήματα 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με έδρα την Λάρισα ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, Άρθρο 22, παράγραφος 1δ) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Με την ίδρυσή του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ η οποία επίσης ιδρύθηκε με το Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 A΄/29.01.2019, Άρθρο 21, παράγραφος 1ββ). Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του ΠΘ είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 4 μαθήματα επιλογής, και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία αθροιστικά μετρούν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει 54 μαθήματα τα οποία αφορούν τις θεματικές ενότητες της Διοίκησης, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, της Πληροφορικής, των Ποσοτικών Μεθόδων, της Οικονομικής Ανάλυσης και του Δικαίου. Στα κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται πέντε υποχρεωτικά μαθήματα  και επιπλέον μια ξένη γλώσσα. Σε κάθε εξάμηνο του τρίτου και του τέταρτου έτους ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων, σε κάθε εξάμηνο του τρίτου έτους προσφέρονται τέσσερα μαθήματα, ενώ σε κάθε εξάμηνο του τέταρτου έτους πέντε μαθήματα. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!