ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

Last updated on March 12th, 2020 at 11:51 am

[387][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ

Το Τμήμα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4521/2018). Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερα στελεχωμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου, και ένα από τα πληρέστερα στελεχωμένα Τμήματα Μηχανικών της χώρας.

Διαθέτει εξήντα έξι (66) μέλη ΔΕΠ (μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό) όλων των βαθμίδων, που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των διαλέξεων όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και επικουρούνται στο έργο τους από ένδεκα (11) μέλη ΕΔΙΠ και εννέα (9) μέλη ΕΤΕΠ. Εξασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη διδασκαλία σε κάθε εξάμηνο σπουδών αλλά και η βιωσιμότητα του Τμήματος, γεγονός σημαντικό για τους αποφοίτους του.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι (α) η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης μηχανικών στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, (β) η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών, και τέλος (γ) η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Το 10ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με ερευνητικό χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση του ΠΣ απονέμεται από το Τμήμα Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Ο τίτλος σπουδών δίνει πρόσβαση είτε στην αγορά εργασίας των μηχανικών είτε σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Το ΠΣ περιλαμβάνει ενιαίο Βασικό Κύκλο Σπουδών πέντε (5) εξαμήνων, ενώ στα πέντε (5) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) Κύκλους Σπουδών :

  1. Ενέργειας
  2. Επικοινωνιών και Δικτύων
  3. Ηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων

Σκοπός του ΠΠΣ είναι η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα επιστημονικά πεδία που συνθέτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως της παραγωγής της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης της ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού αυτοματισμού, των σύγχρονων εφαρμογών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των ηλεκτρονικών και των ενσωματωμένων συστημάτων.

Εκτός από την παροχή ενός στέρεου υπόβαθρου επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα οργανώνει πέντε (5) αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα οποία φοιτούν σήμερα περίπου εκατό (100) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα ΠΜΣ προσφέρονται είτε χωρίς τέλη φοίτησης, είτε με χαμηλά τέλη φοίτησης και αρκετοί φοιτητές υποστηρίζονται με υποτροφίες::
 • ΠΜΣ στη «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»
 • ΠΜΣ στο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»
 • ΠΜΣ στις «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»
 • ΠΜΣ στις «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων»
 • ΠΜΣ στις «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας»

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στο Διιδρυματικό ΠΜΣ που συντονίζεται από το ΕΚΠΑ – ΤΕΑΠΗ (διαρκής συνεργασία από το 2005):

 • ΔΠΜΣ στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

Website: http://www.icte.ecd.uoa.gr

Δείτε όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος εδώ.

 • Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 2, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ΖΒ-213):

E-mail: [email protected], τηλέφωνα: +30 210 538-1225, -1226, -1503.

 •  
 •  
 •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com