Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Αθήνα) (480)

Last updated on July 4th, 2017 at 04:00 pm

Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ (480 )
(πρώην Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) .
http://www.bme.teiath.gr/


Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε το 1985 (ως τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΦΕΚ 199/27.11.85 / Τεύχος Α’ / Κεφάλαιο Α’ / Αρθρο 2). Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας είναι μοναδικό στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του Τμήματος απεφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 1990.
Οι σπουδές του τμήματος περιλαμβάνουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα τεχνολογικά μαθήματα του διεπιστημονικού κλάδου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ο κλάδος αυτός αφορά σε οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας, από το επίπεδο της βασικής έρευνας στην Ιατρική και την Βιολογία, έως και την κλινική πρακτική. Ο κλάδος καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται αφ’ ενός στις Επιστήμες του Μηχανικού, όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Επιστήμη Υπολογιστών και αφ’ ετέρου στις Φυσικές Επιστήμες. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την προσέγγιση, υπό το πρίσμα των εφαρμογών της τεχνολογίας, των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικές διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, κατασκευές συσκευών, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε νοσοκομεία και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το τελευταίο (8o) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε παραγωγικούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία με θέμα που να άπτεται της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ονομάζονται Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ΠΔ 95/2013, Άρθρο 2 Παράγρ.1(α) και Άρθρο 6 Παράγρ.9, ΦΕΚ 133/5-6-2013, πρώην Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: ΠΔ 388/1989, ΦΕΚ 169/16-6-1989) και σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία (ΠΔ 345 ‘Αρθρο 3, ΦΕΚ 158/14-6-1989) μπορούν να ασκούν την κάτωθι επαγγελματική δραστηριότητα:

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών, καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και την θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με την συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων (ιατρών, ακτινοφυσικών, βιοχημικών).

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) μπορούν να απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

α) Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.

β) Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.

γ) Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.

δ) Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.

ε) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.

στ) Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).

ζ) Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.

η) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος εξελίσσονται μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ιατρικά όργανα.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Σημειώνεται ότι σε όλους σχεδόν τους Οργανισμούς Νοσοκομείων, η ειδικότητα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων περιλαμβάνεται πλέον στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών (ΓΝΑ “Αλεξάνδρα”: ΦΕΚ Β’/3287/10-12-2012, ΓΝ ‘Αρτας & ΓΝΜ “‘Ελενα Ελ. Βενιζέλου”: ΦΕΚ Β’/3285/10-12-2012, ΓΝΑ “Σισμανόγλειο”: ΦΕΚ Β’/3475/31-12-2012, ΓΝΘ “Γ.Γεννηματάς”, ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, ΓΝΑ “ΚΑΤ”, ΓΝΘ “Γ.Παπανικολάου”, ΓΝ Αγ.Νικολάου Κρήτης & ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”: ΦΕΚ Β’/3485/31-12-2012).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=40
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
1 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛ/ΜΗΧ. ΣΥΣΤ. Ι
2 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3 εξ -ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
3 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
3 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛ/ΜΗΧ. ΣΥΣΤ. ΙΙ
3 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
4 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ
4 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4 εξ -ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΙΟΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
5 εξ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
5 εξ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
5 εξ -ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
5 εξ -ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ LASERS
5 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
5 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
6 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
6 εξ -ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ :ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
6 εξ -ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
7 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
7 εξ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
7 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
7 εξ -ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ :ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
7 εξ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!