Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου T.E. (Καρδίτσα) [522]

[522][ΤΕΙ][2,5] Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου T.E. (Καρδίτσα)

Περιεχόμενο Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και εξέλιξης της επιστήμης της τεχνολογίας του ξύλου και προϊόντων ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής του επίπλου και των ξυλουργικών κατασκευών, του σχεδιασμού του επίπλου, της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων ξύλου επίπλου και της διάθεσης των αντίστοιχων προϊόντων, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή.

Δομή των Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών, παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων του Τμήματος.

Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών είναι δομημένα σε δύο κατηγορίες κορμού και ειδικότητας. Στα γνωστικά αντικείμενα κορμού περιλαμβάνονται μεταξύ, άλλων, Μαθηματικά, Χημεία, Μηχανολογία, Ιστορία τέχνης, Ρυθμολογία επίπλου, Εσωτερική διακόσμηση, Συγκολλητικές ουσίες- επιχρίσματα, Μηχανική αντοχή υλικών επίπλων – ξυλοκατασκευών, Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου, δομικές κατασκευές (κουφώματα, στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια) κ.α.

Στα μαθήματα ειδικότητας, με βάση την περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος και τις γενικότερες τεχνολογικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνονται τα μαθήματα: Δομή και ιδιότητες του ξύλου, Τεχνολογία ξύλου, Τεχνικό και κατασκευαστικό σχέδιο επίπλου, Τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών, Σχεδιασμός παραγωγής με χρήση Η/Υ, Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλων.

Η πρακτική άσκηση διαρκείας ενός εξαμήνου πραγματοποιείται σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλων, ξυλουργικών κατασκευών, σε τεχνικά γραφεία μελετών για αντίστοιχες επιχειρήσεις και τεχνικά γραφεία σχεδιασμού επίπλου.

Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης μελέτης σε βάθος, που σχετίζεται με ένα θέμα της ειδικότητας και μπορεί να είναι θεωρητική ή πειραματική εργασία ή σύνθεση και των δύο, με άντληση θεμάτων κυρίως από τον χώρο των ελληνικών μονάδων παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλου, από τα δεδομένα της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος – Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Σχεδιαστής και Τεχνολόγος ξύλου-επίπλου :

1. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων ξύλου, προϊόντων ξύλου και επίπλου.

2. Είναι υπεύθυνος για την τεχνολογία παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλων, ξυλουργικών κατασκευών και για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ξύλου επίπλου.

3. Σχεδιάζει πρωτότυπα έπιπλα, συστήματα επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών και κάνει πρωτότυπες σχεδιαστικές προτάσεις σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας της αγοράς και τις νέες τάσεις.

4. Τηρεί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων ξύλου επίπλου, ξυλουργικών κατασκευών και εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες του ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

5. Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά
Η/Υ Προγραμματισμός
Ιστορία τέχνης και Ρυθμολογία επίπλου Ι
Δομή και ιδιότητες του ξύλου Ι
Τεχνικό-κατασκευαστικό σχέδιο Ι
Στοιχεία μηχανών
Δ. Βοτανική
Συγκομιδή ξύλου
Δ. Οικολογία
Αγγλικά Ι

2ο Εξάμηνο

Ιστορία τέχνης και Ρυθμολογία επίπλου ΙΙ
Η/Υ προγραμματισμός ΙΙ
Δομή και ιδιότητες ξύλου ΙΙ
Τεχνολογία ξύλου Ι
Χημεία
Τεχνικό και κατασκευαστικό σχέδιο επίπλου, ξυλουργικών κατασκευών II
Τεχνολογία κατεργασίας ξύλου με μηχανήματα Ι
Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Τεχνολογία ξύλου ΙΙ
Τεχνολογία υλικών επίπλων και ξυλοκατασκευών
Τεχνολογία κατεργασίας ξύλου με μηχανήματα ΙΙ
Τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών Ι
Τεχνικό και κατασκευαστικό σχέδιο ΙΙΙ
Δημιουργικός σχεδιασμός επίπλων και Εσωτερική διακόσμηση
Ελεύθερο Σχέδιο

4ο Εξάμηνο

Τεχνολογία ξύλου ΙΙΙ
Τεχνολογία κατεργασίας ξύλου με μηχανήματα ΙΙΙ
Τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών ΙΙ
Τεχνικό και κατασκευαστικό σχέδιο ΙΙΙΙ
Σχεδιασμός παραγωγής με χρήση Η/Υ Ι
Εργασιολογία

5ο Εξάμηνο

Τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών ΙΙΙ
Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλων – ξυλοκατασκευών Ι
Σχεδιασμός παραγωγής με χρήση Η/Υ ΙΙ
Επισκευή – αποκατάσταση και συντήρηση επίπλων και ξυλοκατασκευών
Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και επίπλων
Συγκολλητικές ουσίες και επιχρίσματα επίπλων και ξυλοκατασκευών

6ο Εξάμηνο

Τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών ΙΙΙΙ
Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλων – ξυλοκατασκευών ΙΙ
Μηχανοργάνωση μονάδων ξύλου επίπλου
Επεξεργασία επιφανειών – φινίρισμα
Σεμινάριο (Projects)
Οικονομική και διοίκηση των επιχειρήσεων

7ο Εξάμηνο

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ξυλοκατασκευών ΙΙΙ
Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου
Αυτοματισμοί βιομηχανίας ξύλου επίπλου
Μηχανική αντοχή υλικών επίπλων και ξυλοκατασκευών
Σχεδιασμός Εργοστασίου Ξύλου Επίπλου
Δομικές κατασκευές

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Ασκηση
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδάσκονται ανά 2 σε κάθε εξάμηνο

Συγκομιδή ξύλου
Δασική οικολογία
Χημική τεχνολογία ξύλου
Τεχνολογία ξυλογλυπτικής
Ελεύθερο σχέδιο
Υπολογισμοί ξύλινων κατασκευών
Κανονισμός ξύλινων κατασκευών (Ευρωκώδικας 5)
Τεχνολογία κατασκευής σπιτιών με ξύλινο σκελετό
Δασοπονία και βιομάζα
Τεχνικές τρόχισης πριονιών και κοπτικών
Επιχειρησιακή έρευνα
Αγγλικά Ι
Αγγλικά ΙΙ
Αγγλικά ΙΙΙ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!