Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) (528)

Last updated on July 4th, 2017 at 07:07 am

[528][ΤΕΙ][2] Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)


Αποστολή

Το Τμήμα:
παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα
αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού
συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες, εργασιακούς και άλλους φορείς, που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο
συνεργάζεται με οικολογικές, περιβαλλοντικές, φυσιολατρικές κ.α. οργανώσεις και ομάδες
χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα για σχεδιασμό, την προστασία και βελτίωση του φυσικού, περιαστικού και αστικού Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και οικολογική και περιβαλλοντική έρευνα
αναπτύσσει στους σπουδαστές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
ευαισθητοποιεί τους σπουδαστές σε θέματα σχεδιασμού, προστασίας και βελτίωσης του ευρύτερου περιβάλλοντος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
παρακολουθεί τις εξελίξεις και αλλαγές των εκπαιδευτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον
βρίσκεται διαρκώς σε ετοιμότητα για να αποδεχθεί, αναλύσει και ενσωματώσει νέες απόψεις με στόχο πάντα τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σπουδών του.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Εκπόνηση κάθε είδους περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν τη διαχείριση, σχεδίαση της αισθητικής βελτίωσης, ανάπλασης και προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία: Προστατευόμενων περιοχών, αστικού και περιαστικού πράσινου, προγραμμάτων δασώσεων, οικοτουριστικών εγκαταστάσεων και ευκολιών.
Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία κάθε είδους τεχνικής τοπιακής υποδομής στο φυσικό και δομημένο χώρο.
Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων καί διαταραγμένων περιοχών.
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον
Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής, χαρτογράφησης φυσικών πόρων και παρακολούθησης φυσικών οικοσυστημάτων με χρήση Τηλεπισκόπισης και Γεωγραφικών Συοτημάτων Πληροφοριών.
Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που αντικείμενο τους είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης, προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού και λοιπού περιβάλλοντος.
Στελέχωοη υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που αντικείμενο τους είναι η εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη στο περιβάλλον.
Σχεδιασμό, οργάνωση και παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται:
Μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), θετικών, τεχνικών, βιολογικών και οικολογικών επιστημών και Ελεύθερο, Τεχνικό και Τοπογραφικό Σχέδιο.
Μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα: Η/Υ σχεδιαστικά, λογισμικό και εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική τοπίου, ειδικά τεχνικά και βιολογικά γνωστικά αντικείμενα.
Μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), με αντικείμενα όπως: Δασοκομίας Πόλεων, Σχεδιασμός πάρκων, κήπων και λοιπών χώρων, Αισθητικής του τοπίου, Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, Ανάλυσης – Σύνθεσης τοπίου, Περιαστικό πράσινο, Αποκατάσταση τοπίου.
ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων (ΔΟΝΑ), με αντικείμενα όπως: Κοινωνιολογία τοπίου, Ψυχολογία χώρου, Οικονομική του περιβάλλοντος και τοπίου, Διαχείριση τοπίου, Νομοθεσία περιβάλλοντος, Δεοντολογία επαγγέλματος κ.ά.
Επίσης, μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας περιλαμβάνονται τα μαθήματα επιλογής με γνωστικά αντικείμενα όπως: σχεδιάσεις με Η/Υ, τεχνική υδρολογία, Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Χρωματολογία, Στοιχεία πολεοδομίας, Υπαίθρια αναψυχή, Μορφολογία & φυσιολογία φυτού, Φυτοπροστασία, Βιομετρία, Οικολογία τοπίου κ.ά.
Εκτός από τα παραπάνω, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής τοπίου προσφέρει και μια ομάδα Προαιρετικών μαθημάτων όπως: Φυτοκοινωνιολογία, Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Φωτογράφηση τοπίου, Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Κτηματολόγιο, Περιβαλλοντική Πολιτική και Σχεδιασμός, Αισθητικά δάση, Ιστορία της Τέχνης κ.ά.

Μαθήματα

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δένδρα και θάμνοι
Φυτά για πάρκα και κήπους
Τοπογραφία
Εδαφολογία /Θρέψη φυτών
Πανίδα
Τηλεπισκόπιση
Τεχνικό / Τοπογραφικό Σχέδιο

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ελεύθερο Σχέδιο
Χωματουργικά έργα
Τεχνολογία υλικών
Αρδεύσεις / Στραγγίσεις
Μικρά τεχνικά έργα Ξύλινες κατασκευές
Χαρτογραφία – ΓΣΠ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ξένη Γλώσσα ? Ορολογία
Αρχιτεκτονική Τοπίου (Αρχές-Κανόνες)
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Σχεδιαστικά στοιχεία Τοπίου)
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Αισθητική του τοπίου
Δασοκομία πόλεων

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η/Υ ΙΙ Εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
Σχεδιασμός πάρκων, κήπων κλπ χώρων
Εδαφοκάλυψη
Κοινωνιολογία τοπίου
ΕΥ Α΄ Ομάδας
ΕΥ Β΄ Ομάδας

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φυτοτεχνικές διαμορφώσεις
Ανάλυση ? Σύνθεση τοπίου Ι
Περιαστικό πράσινο
Δεοντολογία επαγγέλματος
ΕΥ Α΄ Ομάδας
ΕΥ Β΄ Ομάδας

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση ? Σύνθεση τοπίου ΙΙ
Νομοθεσία περιβάλλοντος
Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών
ΕΥ Α΄ Ομάδας
ΕΥ Β΄ Ομάδας

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σεμινάριο
Διαχείριση τοπίου
ΕΥ Α΄ Ομάδας
ΕΥ Β΄ Ομάδας

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή εργασία
Πρακτική άσκηση

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α΄ ΟΜΑΔΑ Σχεδιασμού
Η/Υ Ι / Σχεδιαστικό λογισμικό
Τεχνική υδρολογία
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Χρωματολογία
Στοιχεία πολεοδομίας
Υπαίθρια αναψυχή ?Τουρισμός
Προστατευόμενες περιοχές

Β΄ ΟΜΑΔΑ Διαχείρισης
Μορφολογία & Φυσιολογία φυτών
Φυτοπροστασία
Οικοστατιστική / Βιομετρία
Οικολογία ΦΧΟ
Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Οικολογία τοπίου
Οικονομική του περιβάλλοντος & τοπίου

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!