Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) [551]

[551][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)


Last updated on August 29th, 2018 at 10:55 pm

Συναφή τμήματα
[550][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
[551][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
[553][ΤΕΙ][2] Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

τα επαγγελματικά δικαιώματα

Άρθρο 3 Πτυχιούχοι τμήματος Δασοπονίας
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και Τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Δασοπονικής επιστήμης και της διαδικασίας της Δασικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή δασοκομικών προϊόντων, η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων και ορεινών βοσκοτόπων καθώς και της θηραματοπονίας. Επίσης ασχολούνται με την διακίνηση, εμπορία, συντήρηση, τυποποίηση, διαχείριση και επεξεργασία των δασοκομικών προϊόντων, καθώς και με τη αναδάσωση εκτάσεων και την αναπαραγωγή δασοκομικού και θηραματοπονικού υλικού (Δασικά Φυτώρια, Καταφύγια εκτροφής θηραμάτων).
2. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της Δασικής παραγωγής και θηραματοπονίας καθώς και την αξιοποίηση τους και ειδικότερη στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.
α) Δημιουργία και συντήρηση δημοτικών πάρκων, αλσυλίων, εθνικών δρυμών και φυτωρίων δασικών φυτών. *
β) Παραγωγή, διαχείριση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων και γενικά εκμετάλλευση των δασών και βοσκοτόπων.
γ) Σύνταξη ειδικών εκθέσεων που συνοδεύουν αιτήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή οι οποίες αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και αιτιολογούν το αίτημα παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση του και συγκεκριμένα για οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα:
(ι) Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης.
(ιι) Εξαγορά μεριδίων από το Δημόσιο ή εξώδικη διανομή, κρατική επιδότηση για εκτέλεση έργων σε μη δημόσια δάση από πιστώσεις των δασικών επενδύσεων και εκχέρσωση μη δημοσίων δασικών εκτάσεων.
(ιιι) Εφαρμογή ορίων τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 998/79, δικαιωμάτων δασών και δασικών εκτάσεων και τεχνική έκθεση για τα όρια, καθώς και των εδαφολογικών συνθηκών και δασοκάλυψης των παραπάνω εκτάσεων.
(ιν) Χορήγηση από δημόσια φυτώρια σε ιδιώτες, δασικών δενδρυλίων ή καλλωπιστικών θάμνων.
(ν) Οργάνωση και λειτουργία δασικών φυτωρίων, εκτροφείων θηραμάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκέων υδάτων, εκμετάλλευσης δασοκτημάτων και αισθητικών δασών, που γίνονται με βάση τα σχέδια ή τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από ειδικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
δ) Κατάρτιση πινάκων υλοτομίας, με το δικαίωμα της αυτοδύναμης υπογραφής αυτών, όταν πρόκειται για πρεμνοφυή ή καμένα δάση, κα-θώς και για υψηλά δάση όταν το προβλεπόμενο λήμμα γι’ αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000 κυβικά μέτρα και υπάρχει διαχειριστική μελέτη.
ε) Συγκεντρώσεις δασοκομικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το δημόσιο.
στ) Μαζικούς ψεκασμούς που διενεργούνται από το κράτος, οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, ή ιδιώτες, για την καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των δασικών εκτάσεων.
ζ) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση Δασικών μελετών.
η) Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της Κατασκευής Δασικών Έργων και έργων πρασίνου.
θ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.
3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της δασικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά’ για την λειτουργία των δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των δα-σικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.
4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και της Δασοτεχνικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους πτυχιούχους του τμήματος Θηραματοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι., που καταργήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 561/ 1985 (ΦΕΚ 199).

© 2017 – 2018, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=34
1 εξ -Βιολογία Άγριας Πανίδας
1 εξ -Γεωλογία-Ορυκτολογία-Πετρογραφία
1 εξ -Μετεωρολογία-Βιοκλιματολογία
1 εξ -Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών
1 εξ -Ξένη Γλώσσα (Ορολογία)
1 εξ -Πληροφορική
2 εξ -Βιομετρία
2 εξ -Δασική Βοτανική (Συστ.-Γυμνόσπερμα)
2 εξ -Δασική Εδαφολογία
2 εξ -Τοπογραφία
3 εξ -Δενδρομετρία
3 εξ -Θηραματική-Διαχείριση Άγριας Πανίδας
3 εξ -Υλοχρηστική-Δομή ξύλου
4 εξ -Γ.Σ.Π.-Εφαρμογές στη Δασοπονία
4 εξ -Δασική Οδοποιία
4 εξ -Δασική Οικολογία
4 εξ -Δασοπροστασία
4 εξ -Τεχνολογία ξύλου
5 εξ -Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική
5 εξ -Δασοκομική
5 εξ -Οικολογία & Διαχείριση Λιβαδιών
5 εξ -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
5 εξ -Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ
6 εξ -Δασικές Πυρκαγιές
6 εξ -Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία
6 εξ -Δασοκομία Πόλεων
6 εξ -Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων
6 εξ -Τηλεπισκόπηση Φυσικού Περιβάλλοντος
7 εξ -Δασική Αναψυχή- Αρχιτεκτονική Τοπίου
7 εξ -Δασοτεχνικά Έργα
7 εξ -Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων
7 εξ -Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
7 εξ -Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία
7 εξ -Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!