Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) [553]

[553][ΤΕΙ][2] Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)


Συναφή τμήματα
[550][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
[551][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
[553][ΤΕΙ][2] Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

τα επαγγελματικά δικαιώματα

Άρθρο 3 Πτυχιούχοι τμήματος Δασοπονίας
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και Τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Δασοπονικής επιστήμης και της διαδικασίας της Δασικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή δασοκομικών προϊόντων, η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων και ορεινών βοσκοτόπων καθώς και της θηραματοπονίας. Επίσης ασχολούνται με την διακίνηση, εμπορία, συντήρηση, τυποποίηση, διαχείριση και επεξεργασία των δασοκομικών προϊόντων, καθώς και με τη αναδάσωση εκτάσεων και την αναπαραγωγή δασοκομικού και θηραματοπονικού υλικού (Δασικά Φυτώρια, Καταφύγια εκτροφής θηραμάτων).
2. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της Δασικής παραγωγής και θηραματοπονίας καθώς και την αξιοποίηση τους και ειδικότερη στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.
α) Δημιουργία και συντήρηση δημοτικών πάρκων, αλσυλίων, εθνικών δρυμών και φυτωρίων δασικών φυτών. *
β) Παραγωγή, διαχείριση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων και γενικά εκμετάλλευση των δασών και βοσκοτόπων.
γ) Σύνταξη ειδικών εκθέσεων που συνοδεύουν αιτήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή οι οποίες αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και αιτιολογούν το αίτημα παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση του και συγκεκριμένα για οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα:
(ι) Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης.
(ιι) Εξαγορά μεριδίων από το Δημόσιο ή εξώδικη διανομή, κρατική επιδότηση για εκτέλεση έργων σε μη δημόσια δάση από πιστώσεις των δασικών επενδύσεων και εκχέρσωση μη δημοσίων δασικών εκτάσεων.
(ιιι) Εφαρμογή ορίων τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 998/79, δικαιωμάτων δασών και δασικών εκτάσεων και τεχνική έκθεση για τα όρια, καθώς και των εδαφολογικών συνθηκών και δασοκάλυψης των παραπάνω εκτάσεων.
(ιν) Χορήγηση από δημόσια φυτώρια σε ιδιώτες, δασικών δενδρυλίων ή καλλωπιστικών θάμνων.
(ν) Οργάνωση και λειτουργία δασικών φυτωρίων, εκτροφείων θηραμάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκέων υδάτων, εκμετάλλευσης δασοκτημάτων και αισθητικών δασών, που γίνονται με βάση τα σχέδια ή τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από ειδικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
δ) Κατάρτιση πινάκων υλοτομίας, με το δικαίωμα της αυτοδύναμης υπογραφής αυτών, όταν πρόκειται για πρεμνοφυή ή καμένα δάση, κα-θώς και για υψηλά δάση όταν το προβλεπόμενο λήμμα γι’ αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000 κυβικά μέτρα και υπάρχει διαχειριστική μελέτη.
ε) Συγκεντρώσεις δασοκομικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το δημόσιο.
στ) Μαζικούς ψεκασμούς που διενεργούνται από το κράτος, οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, ή ιδιώτες, για την καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών των δασικών εκτάσεων.
ζ) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση Δασικών μελετών.
η) Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της Κατασκευής Δασικών Έργων και έργων πρασίνου.
θ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.
3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της δασικής παραγωγής. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά’ για την λειτουργία των δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των δα-σικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.
4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και της Δασοτεχνικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη Ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δασοπονίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους πτυχιούχους του τμήματος Θηραματοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι., που καταργήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 561/ 1985 (ΦΕΚ 199).

© 2017 – 2018, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=55
1 εξ -Δασική Εδαφολογία (Θ)
1 εξ -Εισαγωγή στους Η/Υ (Θ)
1 εξ -Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θ)
1 εξ -Μαθηματικά (Θ)
1 εξ -Μετεωρολογία-Κλιματολογία (Θ)
1 εξ -Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών (Θ)
1 εξ -Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών (Θ)
2 εξ -Βιολογία Άγριας Πανίδας (Θ)
2 εξ -Βιολογία Αγριας Πανίδας (Θ)
2 εξ -Βιομετρία (Θ)
2 εξ -Δασική Βοτανική (Γυμνόσπερμα) (Θ)
2 εξ -Δασική Βοτανική (Θ)
2 εξ -Μηχανική (Θ)
2 εξ -Τοπογραφία (Θ)
3 εξ -Αποτυπώσεις-Χαράξεις (Θ)
3 εξ -Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) (Θ)
3 εξ -Δενδρομετρία (Θ)
3 εξ -Εδαφομηχανική (Θ)
3 εξ -Λιβαδική Οικολογία (Θ)
3 εξ -Υλοχρηστική (Θ)
4 εξ -Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με χρήση Η/Υ-Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων (Θ)
4 εξ -Δασική Οικολογία (Θ)
4 εξ -Δασική Οικονομική & Εκτιμητική (Θ)
4 εξ -Δασική Τεχνολογία Ξύλου (Θ)
4 εξ -Δασοπροστασία (Θ)
4 εξ -Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία (Θ)
4 εξ -Οικοτουρισμός-Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
4 εξ -Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων (Θ)
4 εξ -Τεχνολογία Ξύλου (Θ)
5 εξ -Δασικές Πυρκαγιές (Θ)
5 εξ -Δασική Αναψυχή-Οικοτουρισμός
5 εξ -Δασική Γενετική (Θ)
5 εξ -Δασική Οδοποιία (Θ)
5 εξ -Δασική Οικονομική
5 εξ -Δασοκομία Πόλεων (Θ)
5 εξ -Διαχείριση Άγριας Πανίδας (Θ)
5 εξ -Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών-Υγροτόπων (Θ)
5 εξ -Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία (Θ)
5 εξ -Εφαρμοσμένη Δασοκομική (Θ)
6 εξ -Αποκατάσταση Τοπίου-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6 εξ -Βιοποικιλότητα και Αξιολόγηση Δασικών Οικοσυστημάτων (Θ)
6 εξ -ΓΣΠ & Χαρτογραφία δασικών πόρων (Θ)
6 εξ -Δασική Βλάστηση-Φυτοκοινωνιολογία
6 εξ -Δασική Διαχειριστική (Θ)
6 εξ -Δεοντολογία-Ηθική Περιβάλλοντος
6 εξ -Διαχείριση Λιβαδιών (Θ)
6 εξ -Λιβαδοπονία (Θ)
6 εξ -Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές-Βιότοποι(Θ)
6 εξ -Σχεδιασμός & Κατασκευή δασοτεχνικών έργων (Θ)
6 εξ -Σχεδιασμός και Κατασκευή Δασοτεχνικών Έργων
7 εξ -Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Θ)
7 εξ -Δασική Πολιτική
7 εξ -Δασικό Κτηματολόγιο (Θ)
7 εξ -Δεοντολογία επαγγέλματος
7 εξ -Διαχείριση άγριας ζωής & Προστατευόμενων φυσικών περιοχών (Θ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •