Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) [565]

[565][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)


Αντίστοιχα Τμήματα

[731][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
[772][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
[561][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη)
[569][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
[773][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
[565][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
[774][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)
[559][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)
[775][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
[575][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)
[577][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ 349 -ΦΕΚ 159/14.6.89) 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:
α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα.
β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:
i) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π
ii) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π.
iii) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
iv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π.
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
viii) μισθοδοσία.
iv) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και
xi) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κ.λ.π.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λ.π.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=60
1 εξ -Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
1 εξ -Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
1 εξ -Αστικό Δίκαιο
1 εξ -Γενική Λογιστική Ι
1 εξ -Εισαγωγή στην Πληροφορική
1 εξ -Μαθηματικά Επιχειρήσεων
1 εξ -Μαθηματικά Επιχειρήσεων.
1 εξ -Μικροοικονομική Θεωρία & Πολιτική
1 εξ -Οικονομική Θεωρία
1 εξ -Σύγχρονο Λογισμικό Οργάνωσης Γραφείου.
2 εξ -Εμπορικό Δίκαιο
2 εξ -Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική
2 εξ -Οικονομική Πολιτική
2 εξ -Οικονομική των Επιχειρήσεων
2 εξ -Πληροφοριακά Συστήματα Ι [Θ]
2 εξ -Στατιστική Επιχειρήσεων
3 εξ -Βάσεις Δεδομένων [Θ]
3 εξ -Διεθνές Εμπόριο
3 εξ -Εφαρμογές Πληροφορικής Ι (Θ)
3 εξ -Λογιστική Εταιρειών
3 εξ -Φορολογική Λογιστική Ι
3 εξ -Χρήμα & Χρηματοοικονομικές Αγορές
3 εξ -Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
3 εξ -Χρηματοδοτική Διοίκηση
4 εξ -Αγγλική Ορολογία Ι (Θ)
4 εξ -Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
4 εξ -Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
4 εξ -Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
4 εξ -Λογιστική Κόστους Ι
4 εξ -Λογιστική Κόστους Ι
4 εξ -Μάρκετινγκ
4 εξ -Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων
4 εξ -Φορολογική Λογιστική ΙΙ
4 εξ -Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Φ.Π.Α)
4 εξ -Χρήμα- Χρηματοοικονομικές Αγορές
5 εξ -Αγγλική Ορολογία ΙΙ (Θ)
5 εξ -Ανάλυση & Ενοποίηση Λογιστικών Καταστάσεων
5 εξ -Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
5 εξ -Διοίκηση Παραγωγής
5 εξ -Ελληνική Οικονομία
5 εξ -Κλαδική Λογιστική
5 εξ -Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ
5 εξ -Λογιστική Κόστους ΙΙ
5 εξ -Φορολογική Λογιστική ΙΙΙ (Φορολόγηση Φυσικών & Νομικών Προσώπων )
5 εξ -Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
6 εξ -Αγγλική Ορολογία
6 εξ -Διοίκηση Προσωπικού
6 εξ -Διοικητική Λογιστική
6 εξ -Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
6 εξ -Επιχειρησιακή Έρευνα
6 εξ -Εργατικό Δίκαιο
6 εξ -Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙΙ
6 εξ -Οικονομοτεχνικές Μελέτες
6 εξ -Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ [Θ]
7 εξ -Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
7 εξ -Ελεγκτική
7 εξ -Ευρωπαϊκή Ένωση & Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
7 εξ -Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ (Θ)
7 εξ -Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙΙ (Θ)
7 εξ -Σεμινάριο Τελειοφοίτων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!