Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) (580)

Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) -ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας-(5) -(4 έτη)

580 Διεθνούς Εμπορίου ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών οικονομίας και διεθνών σχέσεων, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Περιγραφή Πτυχιούχου

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Διεθνούς Εμπορίου», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος εξαγωγικών ή / και εισαγωγικών εμπορικών επιχειρήσεων, διεθνών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν διεθνή οικονομική συνεργασία, οργανισμών και εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διεθνούς εμπορίου :
· Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο. Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών συναλλαγών και πωλήσεων πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων, τεχνογνωσίας, τεχνικών και άλλων υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης έχει την ικανότητα διαπραγμάτευσης, σύναψης και πραγματοποίησης διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
· Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην οργάνωση και διοίκηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, των εταιρειών διεθνούς και διαμετακομιστικού εμπορίου, των εταιρειών εξαγωγικών πρακτόρων και μεσαζόντων καθώς και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες οικονομικές και τελωνειακές ζώνες.
· Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων: τραπεζικές πράξεις των διεθνών νομισματικών και πιστωτικών συναλλαγών, τραπεζικές μεθόδους και εργαλεία διεθνών πληρωμών, χρηματοδοτικές υπηρεσίες των τραπεζών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων (εμπορικές πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων – factoring, προεξοφλητικές χρηματοδοτήσεις – Forfaiting, διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση –leasing κ.α.) και άλλες μορφές διεθνών χρηματοδοτήσεων.
· Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες διοίκησης και ασφάλισης των διεθνών οικονομικών κινδύνων σε διαφορετικές μορφές των εξωτερικών οικονομικών συναλλαγών (ασφάλιση εξαγωγικών –εισαγωγικών φορτίων, μέσων μεταφοράς φορτίων, εξαγωγικών πιστώσεων, διεθνών εμπορικών και βιομηχανικών κλαδικών εκθέσεων, επενδυτικού κινδύνου και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ασφάλιση νομισματικών και πιστωτικών κινδύνων).
· Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς μεταφορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στη διαχείριση εφοδιασμού και διανομής (Logistics) στη διεθνή αγορά, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσουν, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
· Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στη διεθνή αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
· Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων και διεθνών επενδύσεων των πολυεθνικών και διεθνικών επιχειρήσεων. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας διεθνών επενδύσεων, διεθνούς χρηματοδότησης και ολικής ποιότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων.
· Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
· Προάγει και εφαρμόζει σύγχρονες καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς τόσο των διεθνών οικονομικών, όσο και της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων.
· Συμμετέχει σε θέματα διοίκησης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και τεχνολογικών καινοτομιών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
· Διεξάγει έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες ή επιθυμίες των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά.
· Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα στρατηγικού μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά. Καταρτίζει προγράμματα προώθησης επιχειρήσεων και προϊόντων με την οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις.
· Είναι γνώστης των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στο διεθνές εμπόριο, που εφαρμόζονται στην αναπτυσσόμενη νέα οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου.
· Διεκπεραιώνει εμπορικές πράξεις όπως αυτές διέπονται από το Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και βασίζονται στις διεθνείς συνθήκες και κανονισμούς.
· Καταρτίζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στη σύγκλιση και ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνιών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο.
· Τηρεί και ενημερώνει βιβλία και στοιχεία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.

Οργάνωση Σπουδών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό (ΧΕ) και το εαρινό εξάμηνο (ΕΑ). Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται κάθε χρόνο από τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) περιόδους, σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι. Οι εξεταστικές περίοδοι καθορίζονται με απόφαση του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για το ΧΕ και τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο για το ΕΑ.

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι 8 εξάμηνα.

Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται με παραδόσεις μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό, φροντιστηριακό και εργαστηριακό μέρος. Τα μαθήματα μπορούν να διακριθούν στα ακόλουθα:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρητικά μαθήματα είναι αυτά τα οποία έχουν ώρες θεωρητικές ή/και φροντιστηριακές. Η παρακολούθηση των φροντιστηριακών ωρών είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προυπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η παρακολούθηση του 80% των φροντιστηριακών ωρών που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο. Οι φροντιστηριακές ώρες μπορεί να διεξάγονται με ασκήσεις πράξης σε αίθουσα διδασκαλίας ή σε εργαστήριο Η/Υ. Τα Θεωρητικά μαθήματα εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους.
Στα θεωρητικά μαθήματα είναι δυνατή και η ενδιάμεση αξιολόγηση με εργασίες. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος εφόσον επιλέξει να δώσει εργασίες προτείνει στον ομαδάρχη τα θέματα εργασιών τα οποία και εγκρίνονται από τον ομαδάρχη. Η συμμετοχή της αξιολόγησης της εργασίας στο συνολικό βαθμό του μαθήματος ορίζεται στο 40%. Η αξιολόγηση είναι δεσμευτική για τον σπουδαστή εφόσον επιλέξει να αναλάβει εργασίες. Η δήλωση των σπουδαστών για την ανάληψη εργασιών γίνεται στον διδάσκοντα μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εργασιών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από τον διδάσκοντα. Η ανάθεση των εργασιών μπορεί να γίνεται και σε ομάδες μέχρι τριών σπουδαστών. Το ενδεδειγμένο μέγεθος των εργασιών θα πρέπει να είναι των δέκα έως δεκαπέντε σελίδων ανά φοιτητή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν μόνο εργαστηριακές ώρες. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και τις σχετικές αποφάσεις της συνέλευσης του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου ισχύουν τα ακόλουθα:

Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία τα 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση της ομάδας μαθημάτων
ι) ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει με επιτυχία στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου ή
ιι) οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

1 Οικονομική Ι
2 Αρχές Γενικής Λογιστικής
3 Στοιχεία Αστικού Δικαίου
4 Οικονομική Γεωγραφία
5 Εισαγωγή στους Η/Υ
6 Γενικά Μαθηματικά
7 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

2ο Εξάμηνο

1 Οικονομική ΙΙ
2 Αρχές Λογιστικής Εταιρειών
3 Εμπορικό Δίκαιο
4 Οικονομικά Μαθηματικά 4
5 Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί – Τίτλοι
6 Αρχές Διοίκησης
7 Αγγλικά Ι
8 Επιλογής Υποχρεωτικό: Ξένη Γλώσσα Ι

3ο Εξάμηνο

1 Στατιστική Επιχειρήσεων
2 Στοιχεία Κοστολόγησης
3 Εμπορευματολογία Ι
4 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
5 Διοίκηση Επιχειρήσεων
6 Αγγλικά ΙΙ
7 Επιλογής Υποχρεωτικό: Ξένη Γλώσσα ΙΙ

4ο Εξάμηνο

1 Εμπορευματολογία ΙΙ
2 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3 Τεχνική Πωλήσεων
4 Αξιόγραφα
5 Αρχές Μάρκετιγκ
6 Αγγλικά ΙΙΙ
7 Επιλογής Υποχρεωτικό: Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

5ο Εξάμηνο

1 Διεθνές Εμπόριο Ι
2 Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
3 Τυποποίηση Εξαγωγικών Προϊόντων
4 Διεθνές Mάρκετινγκ
5 Πληροφοριακά Συστήγματα Διοίκησης
6 Αγγλικά ΙV
7 Επιλογής Υποχρεωτικό: Ξένη Γλώσσα ΙV

6ο Εξάμηνο

1 Διεθνές Εμπόριο ΙΙ
2 Οικονομική του Χώρου
3 Εξαγωγές – Εισαγωγές
4 Προώθηση Προϊόντων
5 Στοιχεία Εργατικού Δικαίου
6 Αγγλικά V
7 Επιλογής Υποχρεωτικό: Ξένη Γλώσσα V

7ο Εξάμηνο

1 Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνές Εμπόριο
2 Έρευνα Αγοράς
3 Χονδρικό – Λιανικό Εμπόριο
4 Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας
5 Εφαρμογές Η/Υ στον τομέα Διεθνούς Εμπορίου * 1 4 – 5
6 Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων
7 Σεμινάριο Τελειοφοίτων

8ο Εξάμηνο

1 Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα επί έξι (6) μήνες)
2 Πτυχιακή εργασία

Προαιρετκά

1 Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ
2 Διεθνής Τραπεζική Οικονομική
3 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
4 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Χωρών Κ.Α.Χ.
5 Θεωρία και Πρακτική Διεθ. Επιχ. Διαπραγματεύσεων
6 Διοίκηση Κυκλοφορούντων Περουσιακών Στοιχείων
7 Διεθνής Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
8 Αρχές Οικονομετρίας

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!