Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (593)

Το τμήμα δεν έχει κατευθύνσεις

Επαγγελματικές Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Πιο συγκεκριμένα έχει αποκτήσει ικανότητες για να:

  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας ίδρυσης και επέκτασης επιχειρήσεων, καθώς και μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων.
  • Ασχολείται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και τουριστικά γραφεία.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού:
i) Γ΄ Τάξης εφόσον επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή,
ii) Β΄ Τάξης εφόσον επί τριετία ασκούν το επάγγελμα του λογιστή Γ΄ Τάξης σύμφωνα με το νόμο 2515/25-7-97, περί ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Πληροφορίες από την Ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος ΕΔΩ

Τέλος,  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχολούνται και στην εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ Εξάμηνο
Γενικές Αρχές Λογιστικής
Δίκαιο Επιχειρήσεων I- Αστικό Δίκαιο
Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική
Ξένη Γλώσσα- Αγγλικά
Πληροφορική Ι
Πληροφορική Ι (Εργαστήριο)

Β’ Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙΙ
Μακροοικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (Εργαστήριο)

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την Επίλυση Προβλημάτων Οικονομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ’ Εξάμηνο
Αρχές Marketing 
Δίκαιο Επιχειρήσεων II- Εμπορικό Δικαιο
Διοίκηση ΜΜΕ & Επιχειρηματικότητα
Οικονομική της Διοίκησης Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙI
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Δ’ Εξάμηνο
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Διεθνές Εμπόριο
Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιχειρησιακή Έρευνα (Εργαστήριο)

Ξένη Γλώσσα-Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία (Business English)
Οικονομική Διοίκησης ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

Ε’ Εξάμηνο
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Ανάλυση Αποφάσεων
Ανάλυση Αποφάσεων (Εργαστήριο)

Διοικητική Λογιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Επιλογής:
(α) Ειδικά Θέματα Στατιστικής: Εφαρμογές στη Διοίκηση και Marketing
(β) Δημόσια Διοίκηση
(γ) Event Management
(δ) Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΣΤ΄ Εξάμηνο
Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική (Business Ethics)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τεχνικές Προβλέψεων για Manager Ι
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Β2Β Marketing- Διοίκηση Πωλήσεων
Επιλογής:
(α) Λογιστική Εταιρειών
(β) Marketing Υπηρεσιών Τουρισμού
(γ) Μarketing Τεχνολογικών Προϊόντων
(δ) Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

Ζ’ Εξάμηνο
Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Management
Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Management (Εργαστήριο)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Νέες Τεχνολογίες
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Επιλογής:
(α) Τεχνικές Προβλέψεων για Manager ΙΙ
(β) Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμοί
(γ) Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!