Λογοθεραπείας (Πάτρα) (618)


Το Τμήμα Λογοθεραπείας του T.E.I. Δυτικής Ελλάδας (τέως Τ.Ε.Ι. Πατρών) λειτουργεί από το 1996 και  είναι το πρώτο από τα τρία Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τετραετούς φοίτησης στην Ελλάδα που παρέχει εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας Λόγου, Ομιλίας και Φωνής.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισακτέων με γενικές εξετάσεις προέρχεται από τη θετική και τη θεωρητική κατεύθυνση σπουδών. Το Τμήμα λειτουργεί με ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τις επιστημονικές περιοχές της Γλωσσολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας, τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών.

Εκτός από το θεωρητικό μέρος, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική κλινική πρακτική 900 ωρών η οποία πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Η κλινική άσκηση έχει ως στόχο την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους σπουδαστές και εποπτεύεται από Λογοπαθολόγους/Λογοθεραπευτές, μέλη ΕΠ ή εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος.

Αποστολή του Τμήματος

Η αποστολή του Τμήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο σπουδών του (ΦΕΚ 537, 28/4/2006, Β’- p. 6925), έχει ως σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

Την εκπαίδευση των σπουδαστών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτά.
Την παροχή – δια μέσου των κλινικών μαθημάτων – υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης διαταραχών που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες – σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και λοιπά ιδρύματα όπως και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τμήματος.
Την επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τον λόγο, φωνή, ομιλία καθώς και τις διαταραχές αυτών, με έμφαση στην Ελληνική γλώσσα.
(Ο όρος ‘λόγος’ χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου ‘γλώσσα’, προς αποφυγή σύγχυσης με τη γλώσσα ως όργανο της άρθρωσης).
Συνέπεια των παραπάνω είναι η συνεργασία του Τμήματος τόσο με κρατικούς φορείς εκπαίδευσης και υγείας, όσο και με ερευνητικά κέντρα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Κριτήρια Εισαγωγής στα τμήματα Λογοθεραπείας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την εγγραφή / εισαγωγή στο Τμήμα Λογοθεραπείας είναι η Συνέντευξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου του 43 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/ τ. Α΄/17-6-1996), όπως συμπληρώθηκε με το αρ. Φ.152/Β3/5554/27-9-1999 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος στην οποία ορίσθηκαν τα κριτήρια για την εισαγωγή των σπουδαστών.

Η Συνέντευξη έχει θεσμοθετηθεί έτσι ώστε να αποκλείονται από την εισαγωγή στο Τμήμα σπουδαστές με διαταραχές που εμποδίζουν τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της άσκησης του επαγγέλματος της Λογοθεραπείας.

Οι σπουδαστές που αποκλείονται εισάγονται στο αμέσως επόμενο τμήμα της προτίμησής τους.

Επαγγελματικά δικαιώματα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών
το ΦΕΚ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ’)

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο “Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου” και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς:

α. Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.

β. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

γ. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:

α. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

β. Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

γ. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

α. Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=36
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΦΩΝΗΤΙΚΗ
2 εξ -ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
2 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
2 εξ -ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ
3 εξ -ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
3 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
4 εξ -ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ – ΔΥΣΦΑΓΙΑ
4 εξ -ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ
4 εξ -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ
4 εξ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
5 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
5 εξ -ΑΦΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
5 εξ -ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ – ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ Δ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ)
6 εξ -ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΝΕΥΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
6 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6 εξ -ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
7 εξ -ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!