Ιατρικών Εργαστηρίων (Αθήνα) [621]

[621][ΤΕΙ][3] Ιατρικών Εργαστηρίων (Αθήνα)


Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
‘Ολα τα παραπάνω. Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕΙ ΑΘήνας ΔΕΝ είναι αντίστοιχο άν και έχουν άναλογο πρόγραμμα σπουδών
Σκοπός
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων καλύ­πτει το γνωστικό αντικείμενο των Ιατρικών Εργαστηριακών Δοκιμασιών στους ιστούς, στα υγρά και στις εκκρίσεις του σώματος του ανθρώπου ( αίμα, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ορμόνες κ.λ.π.), όπως αυτές εφαρμόζονται στους Ιατρικούς τομείς της Μικροβιολογίας, Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος) Ανοσολογίας, Ιστοσυμβατικότητας, Κλινικής Χημείας, Παθολογικής Ανατομικής, Ογκολογίας, Κυτταρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιοτεχνολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, με βάση την κατασκευή και λειτουργία του οργανισμού του ανθρώπου.
Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων στους Ιατρικούς Τομείς που αναφέρονται στο αντικείμενο σπουδών και σε οποιουσδήποτε άλλους που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Οι τεχνολόγοι των Ιατρικών Εργαστηρίων εκτελούν το τεχνολογικό μέρος, όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των ιατρικών εργαστηρίων στους τομείς που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο κατόπιν ανάθεσης των Διευθυντών των Ιατρικών Εργαστηρίων. Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Ειδικότερα:
α) Δίνουν οδηγίες στους εξεταζομένους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση
β) Δύνανται να προβαίνουν στη λήψη βιολογικών δειγμάτων.
γ) Παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο εργαστήριο.
δ) Προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα.
ε) Παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια, και διαλύματα.
στ) Επιστρώνουν επιχρίσματα και εκτελούν τεχνικές χρώσεων.
ζ) Προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδους όργανο και μηχάνημα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.
η) Μετά το πέρας των εξετάσεων αναλαμβάνουν υπεύθυνα και υπογράφουν την εκτέλεση του μέρους που τους ανατέθηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούν.
θ) Επιπλέον στο εργαστήριο Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος) δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες για την κατάλληλη προετοιμασία τους και ελέγχουν αυτούς πριν την αιμοληψία αν είναι σε θέση να αιμοδοτήσουν, ενώ κατόπιν μπορούν να αναλάβουν τις επιμέρους εργασίες για την παρασκευή παραγώγων αίματος κ.λ.π.
ι) Ιδιαίτερα στο εργαστήριο πειραματόζωων επιστατούν για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματόζωων και οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελούνται τη χορήγηση των φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα. Είναι υπεύθυνοι για τις ερευνητικές επεμβάσεις σε αυτά προβαίνοντας σε νάρκωση των πειραματόζωων, κατά ανώδυνο τρόπο, ώστε να τους γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας των ζώων. Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την επιλογή των πειραματόζωων.

Επίσης συμμετέχουν:
α) Στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων
β) Στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων, οργάνων), ενώ επιβλέπουν στην ορθή τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών κ.λ.π. εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που προβλέπονται
γ) Στην επιλογή και εφαρμογή των πλέον καταλλήλων εργαστηριακών μεθόδων.
δ) Στίς επιτροπές προμηθειών αναλώσιμου υλικού.
ε) Στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων.
στ) Στην τήρηση αρχείων
ζ) Στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια.

Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται με το Π.Δ. 163/1996(Φ.Ε.Κ.118/14-6-1996/τ.Α’)
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο, είτε στο δημόσιο, είτε στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στα εξής εργαστήρια: μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, ανοσολογικό – ιστοσυμβατότητας, πυρηνικής ιατρικής, ορμονολογικό – ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό – ογκολογικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας, πειραματόζωων και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Τέλος, απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία
¶λλες πληροφορίες
Τα τμήματα αυτά έχουν αρκετά μαθήματα Φυσικής και Χημείας και όσοι προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση θα δυσκολευτούν να πάρουν πτυχίο.

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=0

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!