Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (627)

Last updated on July 10th, 2017 at 08:53 am

[627][ΤΕΙ][3] ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Αθήνα)Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική και η πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών στις αρχές και τις μεθόδους της ιατρικής ακτινογραφίας, ακτινοθεραπείας, ακτινοφυσικής και ακτινοπροστασίας. Επιπλέον το τμήμα αναδεικνύει ειδικούς οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν ως συνεργάτες ιατρικών ακτινολόγων σε ραδιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: σε ραδιολογικά-ακτινολογικά εργαστήρια νοσοκομείων-κλινικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων και οργανισμών, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε εργαστήρια ραδιολόγων-ακτινολόγων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Ακτινολόγων περιγράφονται κυρίως:

 1. με το ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996, Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 164, με τίτλο “Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)”
 2. με το ΦΕΚ 242/7-11-2014 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 160/2014 με τίτλο “Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων − Ακτινολόγων” και
 3. με το ΦΕΚ 225/14-9-2007 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 198/2007 με θέμα την Σύνθεση του Προσωπικού στα Απεικονιστικά Εργαστήρια.
 4. με το ΦΕΚ 123/1-07-2016 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 67/2016 με θέμα την Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

1. Επαγγελματικά Δικαιώματα
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996, Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 164, με τίτλο “Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)”, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας έχουν τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες κατά τομέα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.1404/83 “Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων” (173 Α΄).
 2. Τη διάταξη του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α΄).
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 4. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν γνωμοδότησε, ύστερα από το αριθμ. Ε5/2374/11.10.94 ερώτημα του Αν. Υπουργού ΥΠΕΠΘ προς την Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 5. Το από 13.4.95 σχετικό πόρισμα της υποεπιτροπής του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) που συγκροτήθηκε για την επεξεργασία των Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας.
 6. Την αριθμ. Δ.Υ.3 Α/οίκοθεν/158/96 (59 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας Πρόνοιας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας Πρόνοιας.
 7. Τις 483/95 και 146/96 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
 1. Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι Ραδιολογίας-Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, έχουν δικαίωμα απασχόλησης, σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι εκτελούν όλες τις απεικονιστικές, ραδιοισοτοπικές και ακτινοθεραπευτικές πράξεις, κατόπιν εντολής των Ακτινοδιαγνωστικών, Πυρηνικών Ιατρών Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων Ιατρών και αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών.
 3. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες κατά τομέα :

3.1. Στα Τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης.

 • Είναι υπεύθυνοι για την προβολική απεικόνιση και την ποιοτική επεξεργασία της εικόνας. Επίσης για την λειτουργικότητα των Ακτινοδιαγνωστικών θαλάμων, του σκοτεινού θαλάμου και των λοιπών χώρων του Τμήματος.
 • Κατά την ακτινοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, επικουρούν τους ιατρούς ακτινολόγους.
 • Τηρούν σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ακτινοπροστασίας και αξιοποιούν τους Κανόνες ακτινοπροστασίας για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα.
 • Συμμετέχουν σε επιτροπές προμήθειας ακτινολογικών μονάδων.
 • Φροντίζουν για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργαζόμενοι με τους Ιατρούς Ακτινολόγους.
 • Έχουν την υποχρέωση να εκτελούν τον ποιοτικό έλεγχο των σταδίων από τα οποία διέρχεται η απεικόνιση, ώστε έγκαιρα να επισημαίνεται κάθε παράγοντας που μπορεί να προσβάλει και να περιορίσει την ποιοτική αξία του αποτελέσματος.
 • Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών που αφορούν την εξέταση.
 • Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος.

3.2. Στα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής.
Καταχωρούν και φυλάσσουν τα διακινούμενα ραδιοϊσότοπα στις ειδικές κρύπτες καθώς και τα ραδιενεργά κατάλοιπα.

 • Έχουν την ευθύνη να παρασκευάζουν διαγνωστικά και θεραπευτικά διαλύματα ραδιοφαρμάκων, προσδιορίζουν και μετρούν την δόση αυτών, σε συνεργασία με τους Φυσικούς Νοσοκομείων.
 • Τηρούν πιστά τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και σε περίπτωση ραδιενεργού μόλυνσης ενημερώνουν τους υπευθύνους ακτινοπροστασίας.
 • Εκτελούν τις μετρήσεις, τις καταγράφουν και τις θέτουν υπ’ όψη των υπευθύνων Ιατρών.
 • Φροντίζουν για την άριστη ποιότητα των IN VIVO εξετάσεων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία. Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος ενημερώνουν τους Φυσικούς Νοσοκομείων.
 • Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών που αφορούν τον ασθενή και την εξέταση που πραγματοποιήθηκε.
 • Είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία του εμφανιστηρίου του Τμήματος.
 • Ελέγχουν και επιτηρούν τους ειδικούς χώρους χορηγήσεων θεραπευτικών δόσεων και εκτελούν μετρήσεις ακτινοπροστασίας, με την συνεργασία των Υπευθύνων Ακτινοπροστασίας.
 • Φροντίζουν για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργαζόμενοι με τους Ιατρούς του Τμήματος.
 • Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος.
 • Φροντίζουν για την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών, των αντιδραστηρίων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο.
 • Επιμελούνται της καθαριότητας και τακτοποιήσεως των συσκευών, οργάνων κλπ. του εργαστηρίου.
 • Ο αριθμός των παραπάνω πτυχιούχων ανά γ-Camera εξαρτάται από τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

3.3. Στα Τμήματα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

 • Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου θεραπείας του ασθενούς, όπως προκαθορίστηκε από τους υπευθύνους του Τμήματος, σύμφωνα με τις αρχές της Δοσιμετρίας για κάθε συγκεκριμένο περιστατικό.
 • Παρακολουθούν την λειτουργία των μηχανημάτων και σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ενημερώνουν το βιβλίο βλαβών της οικείας μονάδας.
 • Συνεργάζονται στην κατασκευή προστατευτικών μπλοκ και εκμαγείων σύμφωνα με το σχέδιο της Ακτινοθεραπείας.
 • Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών, που αφορούν τον ασθενή και της εξέτασης της ακτινοθεραπείας που πραγματοποιήθηκε.
 • Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος.
 • Τηρούν σχολαστικά και αξιοποιούν τις προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
 • Βοηθούν στις μετρήσεις πρακτικής δοσιμετρίας.
 • Εκθέτουν σε ακτινοβολία αιμοπετάλια, πλάσμα αίματος και λοιπά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού εξυπηρετώντας άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου ή Ερευνητικά Κέντρα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
 1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι εξελίσσονται ιεραρχικά στα τμήματα της ειδικότητας τους μέχρι και τη θέση του προϊσταμένου. Τέλος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
  ΦΕΚ 242/7-11-2014 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 160/2014 με τίτλο “Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων − Ακτινολόγων”

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=33
1 εξ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
1 εξ -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
2 εξ -ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ Ι
2 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ
2 εξ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
2 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3 εξ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
4 εξ -ΑΚΤΙΝΙΚΗ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙV
4 εξ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
4 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
4 εξ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
5 εξ -ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι
5 εξ -ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
5 εξ -ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
5 εξ -ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΙΣΟΤΟΠΑ Ι
6 εξ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
6 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
7 εξ -ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & ΒΙΟΗΘΙΚΗ
7 εξ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΙΣΟΤΟΠΑ
7 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
7 εξ -ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ;

 •  
 •  
 •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!