Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Δημόσιας Υγείας [633]

Last updated on June 22nd, 2017 at 08:48 am

[633][3] Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Δημόσιας Υγείας

Το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας προέκυψε, με την εφαρμoγή του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας.
Το Τμήμα έχει 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:
α) της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου Υγιεινολόγου Τ.Ε.Ι. (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, Άρθρο 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και
β) της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου Επισκέπτη Υγείας (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, Άρθρο 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). Επισημαίνεται ότι οι δύο κατευθύνσεις ξεκινούν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ενώ επιλέγονται από τους υποψηφίους στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αντικείμενο σπουδών
Το αντικείμενο σπουδών της κατεύθυνσης ΔΥ του Τμήματος ΔΥΚΥ, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Υγιεινής, με τη διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και τους αποφοίτους της τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Φορέα.
Οι σπουδές στην Κατεύθυνση ΔΥ καλύπτουν τις εφαρμογές της Υγιεινής και ως επιστήμης και ως τεχνολογίας σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος εξειδικεύεται κυρίως στα παρακάτω αντικείμενα:
1. Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας
2. Διασφάλιση της Υγιεινής σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
3. Διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και  εμπορίας
4. Υγειονομική Μηχανική και Προστασία Περιβάλλοντος
5. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών/Αναμενόμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

Γενικές ικανότητες. Οι απόφοιτοι καθίστανται ικανοί να αξιολογούν, προσδιορίζουν και αναπτύσσουν δραστηριότητες που αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ειδικές ικανότητες: Οι απόφοιτοι καθίστανται ικανοί να:
– Αναγνωρίζουν υγιεινολογικά προβλήματα και να σχεδιάζουν μελέτες για τη διερεύνηση και την εκτίμηση τους
– Εκτιμούν την καταλληλότητα των τροφίμων και ποτών με τη διενέργεια προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
– Οργανώνουν παρεμβάσεις για την προστασία και προαγωγή της υγείας ειδικών πληθυσμών (σχολεία, ιδρύματα, παιδικοί σταθμοί, φυλακές, κατασκηνώσεις κλπ).
– Ανακαλύπτουν και να ταξινομούν επαγγελματικούς κινδύνους σχεδιάζοντας την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας
– Διακρίνουν υγιεινολογικά προβλήματα στην ύδρευση-αποχέτευση και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος, όπως ποιότητα αέρα, εδάφους, νερών, θορύβου και απορριμμάτων και να δημιουργούν συστήματα προστασίας τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα (ΠΔ83/1989)

Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), των Τεχνολογικών Εκ-παιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό καί δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε αυτοδύναμα”, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη των υγιεινολογικών προβλημάτων, τα οποία λόγω της έκτασης τους ή των χαρακτηριστικών τους δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν από μεμονωμένα άτομα. Ασκούν έλεγχο στις ποικίλες συνθήκες και τα αίτια που επηρεάζουν ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και καθορίζουν μαζί με άλλους επιστήμονες τουί κανόνες προς προαγωγή της υγείας και προφύλαξη της διαταραχής της.
2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλη-σης είτε ως στελέχη υπηρεσιών είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
α) Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
ι’) Στις διευθύνσεις υγιεινής για να ασκούν τον υγειονομικό έλεγχο και να συντάσσουν εκθέσεις των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των μέσων μεταφοράς της ύδρευσης, αποχέτευσης, συλλογής αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, την καταλληλότητα από άποψη υγιεινής των τροφίμων, ποτών και μεταλλικών νερών, καλλυντικών και απορρυπαντικών, των πηγών προέλευσης αυτών και των υλικών των μέσων και χώρων παραγωγής, επεξεργασίας, βιομηχανοποίησης, εμπορίας, συντήρησης, πώλησης και κατανάλωσης αυτών, των σταυλισμών σφαγείων, των κατασκηνώσεων και λουτρικών εγκαταστάσεων.
ιι’) Στις πάσης φύσεως νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας και στα τμήματα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
ιιι”) Συμμετέχουν: σε επιδημιολογικές έρευνες συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, στην οργάνωση και εκτέλεση οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος που καταρτίζεται και πραγματοποιείται από αυτό ή άλλα υπουργεία ή οργανισμούς και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκτάκτων υγιεινολογικών αναγκών της χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.).
β) Υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος.
γ) Στην τοπική αυτοδιοίκηση (ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, κοιμητήρια κ.λπ.).
δ) Οργανώνουν, διευθύνουν και εκτελούν υπεύθυνα μυοκτονίες, εντομοκτονίες και πάσης φύσεως απολυμάνσεις ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα.
ε) Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες προστασίας του εργασιακού χώρου που έχουν ως σκοπό την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και σε ομάδες προστασίας των κλειστών πληθυσμών (σχολεία, ιδρύματα, στρατώνες, φυλακές) από επιδημίες και διατύπωσης όρων υγιεινής και ασφάλειας των σχετικών εγκαταστάσεων.
στ) Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ασκούν υγειονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των όρων υγιεινής διαβίωσης των αθλουμένων.
ζ) Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν αναφέρεται παραπάνω και προκύπτει από την εξέλιξη στον τομέα της Δημόσιας Υγιεινής.
3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Ατομικής – Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής, διαφώτισης και υγιεινής περιβάλλοντος σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος αρκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!