Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Κοινοτικής Υγείας (667)

Last updated on June 20th, 2017 at 03:31 pm

[667][3] Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Κοινοτικής Υγείας

Το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας προέκυψε, με την εφαρμoγή του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας.
Το Τμήμα έχει 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:
α) της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου Υγιεινολόγου Τ.Ε.Ι. (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, Άρθρο 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και
β) της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου Επισκέπτη Υγείας (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, Άρθρο 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). Επισημαίνεται ότι οι δύο κατευθύνσεις ξεκινούν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ενώ επιλέγονται από τους υποψηφίους στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΠΔ 351/1989

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών με το σχεδιασμό ανάπτυξη – εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης.
Η αναφορά αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει και συνεπάγεται την επικέντρωση στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς και γενικότερα στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και νοσηλευτικών υπηρεσιών, συντονιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα με εξαίρεση ιατρικές πράξεις που προϋποθέτουν την παρέμβαση γιατρού.
Ασκούν έργο αγωγής υγείας, συμβουλευτικής υγείας και εν γένει φροντίδας υγείας.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη του.Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.
Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες Επισκέπτριες υγείας δραστηριοποιούνται στις παρακάτω Υπηρεσίες:
Μονάδες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης Νομαρχιών – Ψυχικής Υγιεινής – Υγιεινής της Εργασίας – Νοσοκομείων – Αποκατάστασης Μονάδων Μέριμνας τρίτης ηλικίας και γενικά σ’ όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διευθύνσεις Υγιεινής Νομαρχιών, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία, Ιατροκοινωνικά Κέντρα ΠΙΚΠΑ, Κέντρα μάνας και παιδιού ΙΚΑ, τμήματα Υγιεινής και Πρόνοιας Ι.Κ.Α., Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, κέντρα σχολικής υγιεινής, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
Ιατροκοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου, Εξωτερικά Ιατρεία, διαβητολογικά Κέντρα, αντιφυματικά Κέντρα, Κέντρα αιμοδοσίας, ογκολογικά ιατρεία, υπηρεσία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων επαγγελματική υγιεινή Νοσοκομείων, Ιατρεία και Κέντρα που παρέχουν (Π.Φ.Υ.) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όλων των Ιατρικών τομέων του Νοσοκομείου.
Κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών νοσοκομείων, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα προστασίας τοξικομανίας και αλκοολισμού.
Υπηρεσίες υγιεινής της εργασίας, Ιατρεία βιομηχανιών, εργοστασίων, ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων και φορέων.
Κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, διευθύνσεις αναπήρων και ασφαλιστικών φορέων, κέντρα χρονίως πασχόντων.
Υπηρεσίες μέριμνας για την τρίτη ηλικία, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Ιδρύματα περίθαλψης Υπερηλίκων.
3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούνται με τα εξής αντικείμενα:
3.1. Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με βάση τις κατευθύνσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων σε άτομα και ομάδες.
3.2. Ανίχνευση, μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών υγείας του κάθε πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και παραπομπή με ευθύνη τους στις ανάλογες υπηρεσίες διευκολύνοντας διαδικασίες πρόσβασης.
3.3. Συμβολή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά διενεργούν με ευθύνη τους προσυμπτωματικό έλεγχο (SCREENING ΤΕ8Τ)με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων (δευτερογενή πρόληψη) στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς και ειδικότερα διενεργούν σωματομετρήσεις, δοκιμασίες οπτικής οξύτητας, ακουστικής.οξύτητας, ζωτικής σπειρομέ-τρησης και έλεγχο σκελετικών διαταραχών αρτηριακής πίεσης, στοματικής και ατομικής υγιεινής.
3.4. Εφαρμογή χειρισμών κοινοτικής παρέμβασης για την επιλογή των κοινοτικών φορέων και τον προσδιορισμό του τρόπου συμμετοχής
τους σε προγράμματα αγωγής υγείας και γενικότερα προστασίας της υγείας τους.
3.5. Πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι για συμβουλευτική
υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου για γενετικά, κοινωνικά νοσήματα xat νοσήματα φθοράς (καρκίνο, καρδιοπάθειες, ατυχήματα, φυματίωση, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διαβήτη, αλκοολισμό, τοξικομανία) και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένους, έγκυες, βρέφη και παιδιά.
3.6. Διενέργεια ανιχνευτικών δοκιμασιών για την εκτίμηση της εξέλιξης βρεφών και παιδιών.
3.7. Διενέργεια με δική τους ευθύνη δερμοαντιδράσεων και εμβολιασμών.
3.8. Οργάνωση ομάδων για αυτοφροντίδα και αυτοβοήθεια σε θέματα υγείας.
3.9. Διενέργεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επί τόπου επιδημιολογικών και ιατροκοινωνικών ερευνών στα λοιμώδη και κοινωνικά νοσήματα, καθώς και στα ατυχήματα, παραπομπή αρμοδίως και αναλόγως και εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς λοιμωδών νοσημάτων στο σπίτι, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στον τόπο δουλειάς, σε κοινοτικά καταστήματα και μονάδες υγείας.
3.10. Συμμετοχή σε προγράμματα διαχρονικής παρακολούθησης (FOLLOW-UP).
3.11. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και χαρακτήρα των κέντρων υγείας και κέντρων οικογενειακού προγραμματι• σμού στην αγωγή υγείας προς το κοινό που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους.
3.12. Άσκηση συμβουλευτικής υγείας και αγωγή υγείας σε θέματα
οικογενειακού προγραμματισμού εκτρώσεων και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων σε κέντρα υγείας, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, ιδιωτικές κλινικές, σχολεία.
, 3.13. Επιμέλεια για τη σωστή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών, για να είναι δυνατή η πραγμάτωση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών στην κλινική και μετακλινική τους φάση.
3.14. Συμμετοχή στην ομάδα υγείας για γενετική καθοδήγηση.
3.15. Άσκηση σχολικής υγιεινής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο γιατρό.
3.16. Συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας και προαγωγής της υγείας των φυματικών, των διαβητικών, των καρκινοπαθών πολυμεταγγιζόμενων και χρονίως πασχόντων, των εξωτερικών ιατρείων όλων των ιατρικών τομέων.
3.17. Άσκηση κοινοτικής νοσηλευτικής. Υποστήριξη νοσηλευτική των υπηρεσιών και των ιατρείων του τομέα κοινωνικής ιατρικής.
3.18. Διερεύνηση των οικογενειακών συνθηκών για τη δυνατότητα και τον προγραμματισμό της νοσηλείας στο σπίτι.
3.19. Σύνδεση της οικογένειας με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι ή εκπαίδευση ικανών μελών της οικογένειας για το σκοπό αυτό.
3.20. Βοήθεια στον ασθενή για να μπορέσει να αποδεχθεί τη νόσο του, εκπαίδευση, φροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση, παροχή οδηγιών για την προφύλαξη των υγιών μελών της οικογένειας.
3.21. Διερεύνηση των υγεινομικών αναγκών των ασθενών που νοσηλεύονται στο σπίτι και έχουν την ευθύνη για την κάλυψη των ενδεδειγμένων και εξιδικευμένων μέσων χρήσης νοσηλευτικής φροντίδας, υγιεινής και αποκατάστασης.
3.22. Οργάνωση προγραμμάτων για εθελοντική αιμοδοσία στο νοσοκομείο’, στην κοινότητα, σε χώρους εργασίας.
Συμμετοχή σε προγράμματα αιμοδοσίας και προγράμματα για δωρητές σώματος.
3.23. “Ελεγχος της κατάστασης του ψυχικά αρρώστου (στο σπίτι και
στο κέντρο ή τη μονάδα) από πλευράς συμμόρφωσης στη φαρμακευτική
αγωγή και της ενδεχόμενης εμφάνισης παρενεργειών της.
Συνεργασία με τον ψυχίατρο και την οικογένεια του αρρώστου πάνω από κάθε ψυχοφαρμακευτικό σχήμα.
3.24. Έλεγχος για τη σωστή διατροφή και τις συνθήκες διαβίωσης του ψυχικά αρρώστου από πλευράς καθαριότητας (ατομικής, των χώρων διαμονής) καταλληλότητας τους από πλευράς αερισμού, φωτεινότητας κ.λπ.
3.25. Συνεργασία και σύνδεση του προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών του συστήματος ψυχικής υγείας τις οποίες πιθανόν να χρησιμοποιεί ο άρρωστος π.χ. τις υπηρεσίες του προστατευόμενου εργαστηρίου του μετανοσοκομειακού ξενώνα, του τμήματος ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και του νοσοκομείου ημέρας.
. Συμμετοχή των Επισκεπτών Επισκεπτριών υγείας στον προγραμματισμό της αποκατάστασης του ψυχικά πάσχοντος και επανατροφοδόττηση του προσωπικού με πληροφορίες σχετικά με την πορεία του αρρώστου.
3.26. Υπευθυνότητα στη διακίνηση των φαρμάκων του φαρμακείου του Κ.Κ.Ψ.Υ. (Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής), συμμετοχή στην τήρηση του μητρώου των πελατών καθώς και στην τήρηση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. Επίσης συμμετοχή στην κατά καιρούς αξιολόγηση της δουλειάς των μελών Κ.Κ.Ψ.Υ.
3.27. Συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις οργανώσεις στα προγράμματα κοινοτικής παρέμβασης και την επιτροπή ψυχικής υγείας, όπου γίνεται ο συνδυασμός του γνωστικού αντικειμένου με την εξειδίκευση στην ψυχική υγεία π.χ. ανάπτυξη ομάδων κατοίκων με εκπαιδευτικό στόχο, θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας (π.χ. κάπνισμα και υγεία, ατομική καθαριότητα, πρόληψη του καρκίνου, οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη κ.λπ.).
3.28. Συμμετοχή,στα προγράμματα ανίχνευσης «περιπτώσεων».
3.29. Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα των Κέντρων Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής.
3.30. Παροχή Α’ Βοηθειών στις υπηρεσίες επαγγελματικής υγιεινής, συμμετοχή σε προγράμματα ειδικών προληπτικών εξετάσεων σε ειδικές ομάδες εργαζομένων, προσυμπτωματικών ελέγχων, προγραμμάτων διαλογής.
Συμμετοχή στις μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων, θόρυβο, κλίμα, υγρασία, αέρια κ.λπ.
Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων στις οικογένειες των εργαζομένων για θέματα υγείας σε ανάλογες περιπτώσεις.
3.31. Καθοδήγηση των αναπήρων για φυσική αποκατάσταση και συμβολή από πλευράς κοινωνικής νοσηλευτικής στην επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση. Εκτίμηση σε αποκαταστατικά μέσα.
3.32. Διδασκαλία στους ανάπηρους για χρησιμοποίηση των μέσων, για αυτοφροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση.”‘,’1”*
3.33. Σύνδεση των κέντρων αποκατάστασης και των οικογενειών των αναπήρων.
3.34. Αξιολόγηση των περιστατικών αναπηρίας που έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε κλειστό πρόγραμμα αποκατάστασης.
3.35. Παροχή οδηγιών στους ανάπηρους και τους οικείους τους για την ορθή τοποθέτηση στο κρεββάτι και τα αμαξίδια, για πρόληψη παραμορφώσεων και συρικνώσεων.
3.36. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας για την πρόληψη Ϊ:ΛΙ θεραπεία των κατακλίσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σπίτι ή στη μονάδα αποκατάστασης.
3.37. Εκπαίδευση των παραπληγικών και τετραπληγικών για τον έλεγχο των ορθοκυστικών διαταραχών στο σπίτι ή στη μονάδα αποκατάστασης.
3.38. Διδασκαλία στις οικογένειες των υπερηλίκων για μεταβολές βιολογικές στο γήρας, για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τους.
3.39. Υποστήριξη της οικογένειας στη μέριμνα’για τη συστηματική περιοδική ιατρική παρακολούθηση των υπερηλίκων και εξασφάλιση ανάλογων προσβάσεων.
3.40. Ενέργεια συνδέσμου μεταξύ του νοσηλευόμενου υπερήλικα, της οικογένειας του και του ιδρύματος.
Εφ’ όσον ο πάσχων υπερήλικας παραμείνει στο σπίτι συμβουλεύει τον ίδιο και την οικογένεια του για τη νοσηλευτική φροντίδα,.την υγιεινή -διαιτητική και φαρμακευτική αγωγή του υπερήλικα και την προφύλαξη των οικείων. – .
4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος συμμετέχουν στην εκπαίδευση και σέ όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης ι σαν εκπαιδευτικός και σαν εκπαιδευτής Αγωγής Υγείας με ανάλογα για τήν κάθε θέση προσόντα και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε’φορά νομοθεσία. Συμμετέχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας του.
5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
6. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!