Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία) [705]

[705][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία)


Συναφή Τμήματα

[501][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)
[505][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[705][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία)
[503][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)
[709][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά)

Σκοπός

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής προσφέρει τις βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ηλεκτρονικής σε συνδυασμό με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους σύγχρονους τομείς της. Στόχος του τμήματος είναι είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σ’ όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα, (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.

Επαγγελματικά δικαιώματα.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 346 14/6/1989

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα.
2. Ειδικότερα απασχολούνται:
2.1. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων, ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους.
2.2. Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής
συναρμολόγησης, συντήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως συσκευής και συστημάτων των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρονικών ισχύος καθώς επίσης αυτόματου ελέγχου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατρικών Οργάνων σε συνεργασία με τεχνικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε τα συστήματα, αυτά είναι αμιγή ηλεκτρονικά είτε μικτά με ηλεκτρολογική, μηχανολογικά ως προς το ηλεκτρονικό μέρος αυτών.
2.3. Ιδρύουν και διευθύνουν ηλεκτρονικά εργαστήρια.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της ειδικότητας τους.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά τις Επιχειρήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και στην έρευνα σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πάνω σε θέματα εξέλιξης της ηλεκτρονικής επιστήμης και εφαρμογής των πορισμάτων της.
7. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα να διενεργούν μόνοι τους ή σαν μέλη επιτροπών εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, αξιολόγηση προσφορών
κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελέγχους σε αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.
8. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των πιο πάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
9. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δικαιώματα και δραστηριότητες νοούνται σύμφωνα και αντίστοιχα με την ορολογία που ακολουθεί.
9.1. Μελέτη: Είναι η εκπόνηση πλήρων και ολοκληρωμένων σχεδίων υπολογισμών και εγγράφων οδηγιών, σύνθεσης και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών, διατάξεων και συστημάτων.
9.2. Κατασκευή: Είναι η υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων μιας μελέτης ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως υποσυστήματος, συσκευής ή συστήματος.
9.3. Συναρμολόγηση συσκευής: Είναι η τοποθέτηση των εξαρτημάτων και σύνδεση αυτών, ως και των υποσυστημάτων για την κατασκευαστική ολοκλήρωση μιας συσκευής σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο, βάσει των σχεδίων, υπολογισμών και εγγράφων οδηγιών της μελέτης.
9.4. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, βάσει της σχετικής μελέτης.
9.5. Επίβλεψη εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελουμένων εργασιών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, βάσει της μελέτης, που περιλαμβάνει:
α. Τεχνική επίβλεψη
β. Ποιοτικό έλεγχο
γ. Επιμέτρηση και παραλαβή.
9.6. Συντήρηση ηλεκτρονικής συσκευής: Είναι η εκτέλεση στο εργαστήριο ή στο χώρο της εγκατάστασης των απαιτουμένων επισκευαστικών εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής και τις σχετικές προδιαγραφές.
9.7. Συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι επίβλεψη και εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών γενικής συντήρησης, επισκευής και περιοδικού ελέγχου καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μελετητή ή του κατασκευαστή και τις σχετικές προδιαγραφές.
9.8. Επίβλεψη λειτουργίας εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των απαιτούμενων εργασιών και χειρισμών για τη λειτουργία της εγκατάστασης.
9.9. Χειρισμός: Είναι η θέση και διατήρηση σε λειτουργία και παύση λειτουργίας μιας συσκευής ή ενός συστήματος.
9.10.Μετατροπή: Είναι η τροποποίηση της συσκευής ή του συστήματος για να επιτευχθεί διαφοροποίηση της λειτουργίας και λοιπών χαρακτηριστικών. Η μετατροπή πρέπει να γίνεται πάντοτε βάσει γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή ή του μελετητή και να βρίσκεται μέσα στα καθοριζόμενα όρια λειτουργίας.

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=67
0 εξ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
0 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
0 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
0 εξ -ΚΙΝΗΤΕΣ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
0 εξ -ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
0 εξ -ΡΑΝΤΑΡ- ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
0 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
0 εξ -ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
1 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
1 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
1 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
3 εξ -ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
3 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
3 εξ -ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ- ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
4 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
4 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
4 εξ -ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ -VLSI
4 εξ -ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
4 εξ -ΣΑΕ
4 εξ -ΣΑΕ Ι
4 εξ -ΣΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
4 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
4 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΕ- PLCs
4 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5 εξ -ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ
5 εξ -ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ- ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΕΣ
5 εξ -ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ- ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
5 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
6 εξ -ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
6 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΙΙ
6 εξ -ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
6 εξ -ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
6 εξ -ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
7 εξ -INTERFACES- ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
7 εξ -ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ- INTERFACES
7 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
7 εξ -ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΑΕ
7 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
7 εξ -ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ
7 εξ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
7 εξ -ΚΕΡΑΙΕΣ
7 εξ -ΡΑΝΤΑΡ- ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!