Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο) [725]

[725][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)


Αντίστοιχα Τμήματα

[711][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα)
[710][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ)
[725][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)
[712][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[724][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)
[735][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)
[506][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)
[723][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)
[736][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)
[727][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)
[529][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζονται από το Π.Δ183/2008  ΦΕΚ 246Α/3-12- 2008 (Άρθρο 2).
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, β) Πληροφορικής και  Τεχνολογίας Υπολογιστών, γ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Πληροφορικής και  Επικοινωνιών, ε) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, στ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:
α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση
επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης  εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων.Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
γ)ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων  συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 έχουν επιπλέον δικαίωμα: α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Διορίζονται στην Εκπαίδευση στο Κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής

Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.: [Κωδικός: ΠΕ 20.00]
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής (κωδ. 2001) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (κωδ. 2002) ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (κωδ. 2003) ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 2004) ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κωδ. 2005) ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδ. 2006) ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (κωδ. 2007) ή Διαχείρισης Πληροφορι?
ών (κωδ. 2008) ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (κωδ. 2009) ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (κωδ. 2010) ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 2011) ή Βιομηχανικής Πληροφορικής (κωδ. 2012) ή Αυτοματισμού (κωδ. 2013) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
0 εξ -Αμφίδρομη Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση (Θ)
0 εξ -Αναγνώριση Προτύπων (Θ)
0 εξ -Ανάλυση Λογισμικού (Θ)
0 εξ -Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Θ)
0 εξ -Αντικ. Προγρ/σμός ΙΙ Σχεδ. & Ανάλ. Αλγορίθμων
0 εξ -Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ (Θ)
0 εξ -Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης (Θ)
0 εξ -Αρχιτεκτονική με FPGAs (Θ)
0 εξ -Ασύρματα Δίκτυα (Θ)
0 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Θ)
0 εξ -Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Πληροφοριακά Δίκτυα (Θ)
0 εξ -Γραφική (Θ)
0 εξ -Διαχείρηση Έργων Πληροφορικής (Θ)
0 εξ -ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Θ)
0 εξ -ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)
0 εξ -Επεξεργασία Ήχου Φωνής (Θ)
0 εξ -Κατανεμημένα Συστήματα (Θ)
0 εξ -Κατανεμημένες Διαδικτυακές Εφαρμογές (Θ)
0 εξ -ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)
0 εξ -Μικροϋπολογιστές (Θ)
0 εξ -Οπτικές Επικοινωνίες (Θ)
0 εξ -Παράλληλη Επεξεργασία (Θ)
0 εξ -Πολυμεσικές Εφαρμογές στην Υγεία (Θ)
0 εξ -Προγραμματισμός Δικτύων (Θ)
0 εξ -Ρομποτική (Θ)
0 εξ -Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Θ)
0 εξ -Τεχνητή Νοημοσύνη – Έμπειρα Συστήματα (Θ)
0 εξ -Τηλεϊατρική (Θ)
0 εξ -ΨΗΦ. ΕΠΕΞ.ΕΙΚΟΝΑΣ (Θ)
1 εξ -ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Θ)
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Θ)
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ (Θ)
1 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Θ)
2 εξ -ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Θ)
2 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ)
2 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ)
3 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (Θ)
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Θ)
3 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ)
3 εξ -Παιδαγωγικά (Θ)
3 εξ -ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)
4 εξ -Αντικειμενοστραφής Προγ/σμός (Θ)
4 εξ -Δίκτυα Δεδομένων (Θ)
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ)
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Θ)
5 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Θ)
5 εξ -Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
5 εξ -Δίκτυα Υπολογιστών (Θ)
5 εξ -Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Θ)
6 εξ -Επικοινωνιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Θ)
6 εξ -Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου (Θ)
6 εξ -Οικονομική των Επιχειρήσεων
7 εξ -Marketing και Επιχειρηματικότητα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!