Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) [731]

[731][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)


Αντίστοιχα Τμήματα

[731][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
[772][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
[561][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη)
[569][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
[773][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
[565][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
[774][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)
[559][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)
[775][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
[575][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)
[577][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ 349 -ΦΕΚ 159/14.6.89) 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:
α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα.
β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:
i) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π
ii) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π.
iii) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
iv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π.
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
viii) μισθοδοσία.
iv) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και
xi) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κ.λ.π.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λ.π.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=40
0 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
0 εξ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
1 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
2 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
2 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ)
3 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
3 εξ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
3 εξ -ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠ. ΣΥΣΤΗΜΑ
3 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ
4 εξ -ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
4 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦ. & ΕΛΕΓΧΟΥ)
4 εξ -ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι
5 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ -ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
5 εξ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι
5 εξ -ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ – ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
5 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
6 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
6 εξ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ
7 εξ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦ. & ΔΙΟΙΚ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ
7 εξ -ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΧΡΗΜΑΤΟΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!