Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) -Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ (748)

(748) Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) -Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ

http://conservation.teiion.gr/

Πρόγραμμα Σπουδών

Μέσω των σπουδών της Κατεύθυνσης, επιτυγχάνονται τα παρακάτω:

  • Μελέτη και ταυτοποίηση των υλικών και των τεχνικών κατασκευής των έργων τέχνης με φυσικοχημικές τεχνικές.
  • Μελέτη της παθολογίας του έργου και των μηχανισμών φθοράς.
  • Γνώση για την καταγραφή και ανάλυση της ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής αξίας των έργων.
  • Καταγραφή και ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών των αποθηκευτικών και εκθεσιακών χώρων των έργων με σύγχρονο εξοπλισμό.
  • Γνώση των μηχανισμών φθορών των έργων και των ιδιοτήτων των υλικών συντήρησης, έκθεσης και αποθήκευσης.
  • Την σύνταξη μελετών συντηρήσεως που περιλαμβάνουν αναλυτικά, σε ότι αφορά τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής, τις προτάσεις επέμβασης συντήρησης και μελλοντικής διατήρησης βάση σύγχρονης βιβλιογραφίας και άλλων εργασιών.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης βάση των Διεθνών κανονισμών διατήρησης τεχνεργων.
  • Δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των προτάσεων μιας μελέτης συντήρησης.

ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδ. έτος 2014-2015:

Περιγραφή Πτυχιούχου

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος-Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία, έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την επαγγελματική πρακτική άσκηση και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χώρο της συντήρησης έργων τέχνης, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής αλλά και των φυσικοχημικών τεχνικών έχοντας τις παρακάτω  δυνατότητες:

1.       Την πρακτική εφαρμογή προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης και διατήρησης σε οργανικά και ανόργανα έργα τέχνης και αρχαιότητες.

2.       Τον σχεδιασμό, επίβλεψη και την εφαρμογή μελετών συντήρησης έργων τέχνης.

3.       Τον σχεδιασμό και την επάνδρωση εργαστηρίων συντήρησης έργων τέχνης.

4.       Την εφαρμογή και ανάλυση φυσικοχημικών τεχνικών για την ταυτοποίηση των κατασκευαστικών υλικών των έργων τέχνης.

5.       Τον σχεδιασμό, επίβλεψη και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων των συλλογών και των έργων τέχνης.

6.       Εφαρμογής των αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, στην ψηφιοποίηση και τον σχεδιασμό πεδίων για την καταγραφή συλλογών έργων τέχνης.

Επιπλέον, ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης. Μπορεί επίσης, να επεκτείνει και να εξειδικεύσει περαιτέρω το γνωστικό του πεδίο μέσω της διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων (Μ.Α, M.Sc., ΜPhil, Ph.D.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Εν κατακλείδι οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα διάγνωσης έργων τέχνης, σε Μητροπόλεις, και ιερά Καθιδρύματα, σε ιδιωτικά και δημόσια Μουσεία, σε τομείς της αρχαιολογικής υπηρεσίας όπως Εφορείες Κλασσικών, Βυζαντινών & Νεωτέρων Αρχαιοτήτων, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον κλάδο της συντήρησης ιδρύοντας ιδιωτικά εργαστήρια. Επίσης ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!