Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) [759]

[759][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)


Last updated on October 6th, 2017 at 07:44 am

Αντίστοιχα τμήματα για Μετεγγραφή

(758)-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (2&3)-ΤΕΙ Κρήτης
(557)-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
(757)-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) (2&3)-ΤΕΙ Ηπείρου
(759)-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (2&3)-ΤΕΙ Θεσ/νίκης
(760)-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (2&3)-ΤΕΙ Πελοποννήσου
(761)-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (2&3)-ΤΕΙ Θεσσαλίας
(762)-(TEI)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (2&3)-ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Κατευθύνσεις

759 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) 
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
761 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) 
1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
760 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
758 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) 
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
757 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) 
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
762 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) 
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
557 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Φυτικής Παραγωγής

Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά 1) με την ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας 2) την πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες ασθένειες, έντομα, ζιζάνια, ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παθογένεια εδαφών 3)τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων 4)παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών 5) εμπορία λιπασμάτων 6) γεωργοοικονομικές μελέτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 7) εκτίμηση ζημιών 8) αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού.
Επαγγελματικά Δικαιώματα 
Π.Δ. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α’)
Με το παραπάνω Π.Δ. καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος, οι οποίοι ασχολούνται, είτε αυτοδύνατα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γεωπονικής επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι: η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή φυτών).

Ζωικής Παραγωγής

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Επαγγελματικά Δικαιώματα 
Π.Δ. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α’)
Σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής επιστήμης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. Έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής, ενώ μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, όπως επίσης και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, που προορίζονται για κατανάλωση. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών ζωοτεχνικών έργων. Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της ζωοκομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αγροτικής Οικονομίας

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία.
Επαγγελματικά Δικαιώματα 
Π.Δ. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α’)
Σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την επιστημονική διαχείριση και διοίκηση γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικών οργανώσεων και μονάδων, καθώς και με τη διακίνηση, εμπορία και διαχείριση γεωργικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων. Αναλυτικότερα, καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: Διοικητικοοικονομική διαχείριση στο πλαίσιο φορέων γεωργικής ανάπτυξης και στα προγράμματα λογιστικής και στατιστικής παρακολούθησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημίες της γεωργικής παραγωγής και του εξοπλισμού. Συμμετοχή στο σώμα Ελεγκτών Γεωργικών Συνεταιρισμών. Δραστηριότητα σε αγροτικές ασφάλειες. Τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων, όπως καταχωρίζονται σε διάφορες οικονομικές πράξεις των συνεταιρισμών, καθώς και υπογραφή των ισολογισμών τους. Ίδρυση και λειτουργία κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με τη γεωργική ανάπτυξη. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργικών μελετών. Κάθε άλλη δραστηριότητα, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους και να καλύπτουν θέσεις υπεύθυνων στελεχών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Τέλος, απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της γεωργικής κατάρτισης, σύμφωνα, επίσης, με την κείμενη νομοθεσία.

Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Η κατεύθυνση Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποσκοπεί στην εκπαίδευση τεχνολόγων γεωπόνων οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι αφενός μεν στην παραγωγική ανθοκομία και αφετέρου στην κηποτεχνία και τις εφαρμογές της ανθοκομίας στην αρχιτεκτονική του τοπίου. Ειδικότερα, η παραγωγική ανθοκομία περιλαμβάνει την παραγωγή, τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και την διακίνηση δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων, την παραγωγή και διακίνηση φυτών εσωτερικών χώρων και γενικότερα καλλωπιστικών φυτών σε φυτοδοχεία και την παραγωγή και διακίνηση ολλαπλασιαστικού υλικού για καλλωπιστικά φυτά. Αντίστοιχα, η κηποτεχνία και η αρχιτεκτονική τοπίου περιλαμβάνουν την μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση έργων πρασίνου καθώς και γενικότερα έργων διαμόρφωσης τοπίων.

Μηχανικοί Βιοσυτημάτων

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικοί Βιοσυτημάτων καλύπτει το αντικείμενο εφαρμογής αρχών εκ των θετικών Επιστημών, αλλά και εκ των βιολογικών για την κατασκευή και χρήση των κατά περίπτωση και περίσταση καταλλήλων μηχανών και επιλογή και εφαρμογή αρδευτικών τεχνικών, με σκοπό την υποστήριξη της καλλιέργειας των φυτών και της εκτροφής των ζώων, όπως επίσης και την απόληψη και την διαχείριση των εξ αυτών απολαμβανομένων προϊόντων.

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=0

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!