Κοινές Σχολές ανά δύο Επιστημονικά Πεδία sep4u.gr

ΠΕΔΙΑ 1 EΠ 2 EΠ 3 EΠ 4 EΠ
1 ΕΠ 136 44 36 53
2 ΕΠ 44 248 82 91
3 ΕΠ 36 82 134 39
4 ΕΠ 53 91 39 174