Κοινές Σχολές ανά δύο Επιστημονικά Πεδία sep4u.gr

ΠΕΔΙΑ 1 EΠ 2 EΠ 3 EΠ 4 EΠ
1 ΕΠ 135 43 36 52
2 ΕΠ 43 247 81 90
3 ΕΠ 36 81 133 39
4 ΕΠ 52 90 39 173