Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρα)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 10090
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :10814
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :9361
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :11.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρα) (Βάσεις 6 ετιας)