Γραφική παράσταση των βάσεων 2017 - 2019 για τη σχολή:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μέσος Ορος 3 ετίας : 16810
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :16881
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :16669
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :1.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Βάσεις 3 ετιας)