Προτιμήσεις Υποψηφίων Πανελλαδικών 2017 (κατηγορία 90%)
Οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6 δείχουν πόσοι δήλωσαν το τμήμα που πέρασαν σαν 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η προτίμηση,
το 7 δείχνει σειρά προτίμησης>6 και το 8 το σύνολο των επιτυχόντων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
Μέχρι και 1 προτίμηση : 3 %
Μέχρι και 2 προτίμηση : 4 %
Μέχρι και 3 προτίμηση : 6 %
Μέχρι και 4 προτίμηση : 9 %
Μέχρι και 5 προτίμηση : 14 %
Μέχρι και 6 προτίμηση : 18 %

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) (Εισακτεόι ετιας)