Σχολές ανά Πεδίο 2017

ΠΕΔΙΑ ΑΕΙΤΕΙ ΣΤΡΑΣΤ ΑΕΑΑΣΠ ΑΣΤΕ ΑΕΝ ΠΥΡ ΣΥΝ
189102360202114
21198712324022231
359525000000116
4374000000041
570771300222157

Σύνολο Τμημάτων: 479

Generated by Καλοδήμος Δημ.
http://sep4u.gr