Αποχώρηση φοιτητών και διδασκόντων ΑΠΘ από… εξόδους κινδύνου

Εξοδοι… κινδύνου υπάρχουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με στόχο οι φοιτητές και οι καθηγητές να αποφεύγουν να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με διακινητές και χρήστες ναρκωτικών που κυκλοφορούν εντός του campus του ιδρύματος.

ΟΛΟ το άρθρο εδώ: Αποχώρηση φοιτητών και διδασκόντων ΑΠΘ από… εξόδους κινδύνου

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com