Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 10 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Υ.Α με Αριθμ. Δ16γ/602/5/47/Γ/2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339/14−09−1984 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. πατήστε εδώ