Αιτήσεις για τις 259 θέσεις προσωπικού στη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2014

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-1-2014 & ΦΕΚ 2/24-1-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων πενήντα εννέα (259) θέσεων προσωπικού στη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε., υποβλήθηκαν, ηλεκτρονικά, συνολικά 6.621 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.), Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
– 2.454 αιτήσεις για την κατηγορία Π.Ε.
– 1.344 αιτήσεις για την κατηγορία Τ.Ε.
– 2.823 αιτήσεις για την κατηγορία Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα ανέρχεται σε 13.180 και αναλύεται ως εξής:
Το άρθρο συνεχίζεται εδώ