Οδηγίες για Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων (3%)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188-Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος που επιθυμούν την εισαγωγή τους, μέσα στην ίδια προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών, που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας  τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ( δίνεται από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος )
  2. Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Λυκείου .
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εισαγόμενος δεν είναι γραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος (δίνεται από τη Γραμματεία).
    Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή την Κύπρο και εισάγεται σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος (Υποχρεούται να προσκομίσει αποφοιτήριο).
  4. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
  6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που πιστοποιεί την πάθησή τους και το οποίο εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), οποιουδήποτε ΑΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας.

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του Ν.1946/1991, του άρθρου 12 του Ν.2640/1998 και του άρθρου 6 παράγραφος 8 του Ν.3027/2002 και είναι: οι τυφλοί, κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ( shunt ) συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne , από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπολασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείες όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari , από τη νόσο του Fabry , από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση-αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans , οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% και οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θερεαπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER .

Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% στις Σχολές και στα Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, και της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.1351/1983,όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.1771/1998 (ΦΕΚ71-Α΄) που είναι η εξής:
«Η καθ΄ υπέρβαση εγγραφή τυφλών ή κωφαλάλων και λοιπών κατηγοριών επιτρέπεται σε οποιοδήποτε Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τα Τμήματα εκείνα, στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι΄ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους με το οποίο γίνεται η επιλογή».
Σημείωση: Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει με βάση το βαθμό του απολυτηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν στο προβλεπόμενο ποσοστό (3% στον αριθμό των εισακτέων).

Β. Μέσα στις ίδιες προθεσμίες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή καθ΄υπέρβαση και οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εφ όσον για την εισαγωγή τους στο αντίστοιχο Τμήμα το μάθημα που έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης ( άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3194/2003).
Οι υποψήφιοι αυτοί εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως και 5) πρέπει να προσκομίσουν και α) Βεβαίωση της αντίστοιχης Ελληνικής Εταιρείας, αντίστοιχα θεωρημένη από τη Δ/νση Σπουδών Δευτοροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας  από την οποία προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε και β) Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας , από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν.

Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 1% στις Σχολές και στα Τμήματα:
α) Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών οι διακριθέντες στη Βαλκανική ή Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
β) Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή συναφών τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι διακριθέντες στη Βαλκανική ή Διεθνή Πληροφορική Ολυμπιάδα.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com