χημικός μηχανικός vs χημικός

Last updated on March 6th, 2018 at 10:19 am

Στο  βρήκα τα παρακάτω που νομίζω απεικονίζουν την πραγματικότητα:

Γενικά ο χημικός μηχανικός και ο χημικός, είναι 2 διαφορετικές ειδικότητες με κοινά σημεία.
Για να σου φέρω ένα παράδειγμα : 
Έστω ότι συντίθεται μια ουσία. Την ουσία αυτή (το νέο μόριο) κατά πασα πιθανότητα θα το έχει συνθέσει ένας χημικός, ο οποιος ως επιστήμονας, έχει εντρυφήσει στην χημεία και ξέρει πολύ καλύτερα από έναν χημικό μηχανικό τα μονοπάτια και τις διεργασίες που πρέπει να γίνουν για να συνθέσει το νέο αυτό μόριο. 

Ο χημικός μηχανικός από την άλλη ως μηχανικός, θα πάρει αυτήν την ουσία και θα προσπαθήσει με τις γνώσεις που έχει να την παράγει σε μεγάλες ποσότητες και να την προωθήσει στην βιομηχανία. Ο ρόλος του είναι να βρει νέους πιθανούς τρόπους όπου η ουσία αυτή μπορεί να αναπαραχθεί σε μεγάλη κλίμακα, με ασφαλείς τρόπους και με το οικονομικό κριτήριο της εξοικονόμησης πόρων. 
Για αυτό πρέπει να έχει καλή αντίληψη τον διαθεσιμων πορων, καλο μαθηματικό υπόβαθρο για να υπολογίσει ποσότητες υλικού και θερμότητας και να ξέρει τα standard που πρέπει να ακολουθήσει για να μπορεί αυτή η ουσία να χρησιμοποιηθεί χωρίς τοξικά κατάλοιπα (πχ για παραγωγή φαρμακων)
Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάθε ένα είναι αποκλειστικά για τον ένα ή για τον άλλο, απλά ο καθένας υπερτερεί στον τομέα του
. Συνεπώς είναι ανάλογα τι θέλεις εσύ !

χημικός: θεωρητικός επιστήμονας που μελετά σε βάθος τη χημεία
χημικός μηχανικός: σπουδάζει χημεία σε εφαρμοσμένο επίπεδο και απορροφάται κυρίως σε βιομηχανίες

Chemistry vs. Chemical Engineering

Many students who are interested in chemistry think of chemical engineering as their major – what is the difference?

Both disciplines deal with many of the same things and there is much overlap, but the basic differences are novelty and scale.

A chemist is more likely to be developing new compounds and materials; a chemical engineer is more likely to be working with existing substances.

A chemist deals with small amounts of materials in glassware on a laboratory bench. The chemical engineer deals with large scale reactions with factory scale equipment.

A chemist may make a few grams of a new compound, while a chemical engineer will scale up the process to make it by the ton, and at a profit.

The chemical engineer will be more concerned with heating and cooling large reaction vessels, pumps and piping to transfer materials, and plant design and operation, while a chemist will be more concerned with establishing the details of the reactions before the plant is designed.

Some idea of the differences can be obtained by looking at the names of the required courses in the two curricula:

google translate
Πολλοί μαθητές που ενδιαφέρονται για τη χημεία σκέφτονται τη χημική μηχανική ως τον κύριο τους – ποια είναι η διαφορά;

Και οι δύο κλάδοι ασχολούνται με πολλά από τα ίδια πράγματα και υπάρχουν πολλές αλληλεπικαλύψεις, αλλά οι βασικές διαφορές είναι η καινοτομία και η κλίμακα.

Ένας χημικός είναι πιθανότερο να αναπτύξει νέες ενώσεις και υλικά. ένας χημικός μηχανικός είναι πιθανότερο να συνεργάζεται με τις υπάρχουσες ουσίες.

Ένας χημικός ασχολείται με μικρές ποσότητες υλικών σε γυάλινα σκεύη σε εργαστηριακό πάγκο. Ο χημικός μηχανικός ασχολείται με αντιδράσεις μεγάλης κλίμακας με εξοπλισμό εργοστασιακής κλίμακας.

Ένας χημικός μπορεί να κάνει λίγα γραμμάρια μιας νέας σύνθεσης, ενώ ένας χημικός μηχανικός θα αυξήσει τη διαδικασία για να το κάνει με τον τόνο και με κέρδος.

Ο χημικός μηχανικός θα ασχοληθεί περισσότερο με τη θέρμανση και την ψύξη μεγάλων δοχείων αντίδρασης, αντλιών και σωληνώσεων για τη μεταφορά υλικών και το σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ ένας χημικός θα ασχοληθεί περισσότερο με τον καθορισμό των λεπτομερειών των αντιδράσεων πριν σχεδιαστεί η μονάδα.

Κάποια ιδέα για τις διαφορές μπορεί να επιτευχθεί εξετάζοντας τα ονόματα των απαιτούμενων μαθημάτων στα δύο προγράμματα σπουδών:

© 2014 – 2018, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!