Οι επιτυχόντες στο Ν. Φθιώτιδας ανά σχολή επιτυχίας (κατ. 90%)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων του Ν. Φθιώτιδας στη κατηγορία 90% Ημερησίων Γενικών Λυκείων ανά σχολή.
Αξίζει επίσης να αναφερθούν  οι παρακάτω αριθμοί επιτυχόντων ανά είδος τμήματος:
Ιατρικής 23, Φαρμακευτικής 8, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων & Η/Υ 21,  Πολιτικών Μηχ/κων 12,  Χημικών Μηχ/κων 7, Μαθηματικών 29, Φυσικής 20, Χημείας 18, Οικονομικών Επιστημονικών 45, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 36

pe-2014-fth-top-ana-tmhma

Leave a Comment

three + fourteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here