Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών και Οδικός Χάρτης Νεοεισερχομένων Φοιτητών

Πανεπιστήμιο Πατρών

11.09.2014

Αγαπητή Φοιτήτρια και Αγαπητέ φοιτητή,

Οι εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 15 μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Για λεπτομέρειες σε σχέση με τα δικαιολογητικά εγγραφής και τη σχετική διαδικασία θα πρέπει να συμβουλεύεσαι τον ηλεκτρονικό Οδικό Χάρτη Νεοεισερχομένων Φοιτητών στον σύνδεσμο: http://www.upatras.gr/index/page/id/152

Αυτό είναι απαραίτητο ιδιαίτερα γιατί από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε 12 Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών διενεργούνται ηλεκτρονικά. Τα τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Βιολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστήμης των Υλικών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Θεατρικών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Φαρμακευτικής, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Φυσικής και Χημικών Μηχανικών

Για την ηλεκτρονική εγγραφή θα αναρτηθεί εγχειρίδιο χρήσης από όπου θα γίνεται και η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τηνΠαρασκευή 12.09.2014 και ώρα 15:00.

Leave a Comment

12 + 16 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here