ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: ένα υπέροχο site

Τα site των ΑΕΙ&ΤΕΙ της χώρας μας που ξεχωρίζουν είναι  λίγα. Ένα από αυτά που ξεχωρίζουν είναι και το site του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ που έχει υλοποιηθεί με ανοικτό λογισμικό Drupal. Μπράβο στου δημιουργούς του!

Καλοδήμος Δ.

teicrete

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com