Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) (κωδ:272)

Last updated on January 30th, 2017 at 11:06 pm

Στό site της σχολής αναγράφεται:

http://www.materials.uoi.gr

Γνωστικά αντικείμενα
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με την δομή, τις ιδιότητες, και τις κατεργασίες των υλικών.
Αντικείμενα της εκπαίδευσης αποτελούν υλικά όπως είναι τα μέταλλα, τα πολυμερή, τα κεραμικά, τα σύνθετα, τα μαγνητικά, τα οπτικά και ηλεκτρονικά υλικά.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:

(α) Μαθήματα υποδομής. Ενδεικτικά μαθήματα: Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Θερμοδυναμική, Φυσικοχημεία, Στατιστική και Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οικονομικά, Τεχνικό Σχέδιο.)
(β) Μαθήματα πυρήνα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: Γενική Επιστήμη Υλικών, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Ρευστομηχανική, Μετασχηματισμοί Φάσεων, Διάχυση / Φαινόμενα Μεταφοράς, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες των Υλικών, Ηλεκτρικές – Μαγνητικές – Οπτικές Ιδιότητες, Επιφάνειες / Διεπιφάνειες, Μικρο-Νανοτεχνολογία, Μικροτεχνολογία Υλικών καθώς και κατάλληλα Εργαστηριακά μαθήματα.
(γ) Μαθήματα εξειδίκευσης που καλύπτουν τα δομικά και βιομηχανικά υλικά, τα λειτουργικά υλικά, τα ηλεκτρονικά υλικά και τις προσομοιώσεις.
(δ) Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων, προσαρμοσμένων στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών, που έχουν σαν στόχο την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό νέων προηγμένων υλικών.
Στόχοι της εκπαίδευσης
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών θα έχουν εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί στη σύνθεση και τη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων αλλά και στο σχεδιασμό και τις κατεργασίες σε ένα ευρύ φάσμα υλικών.
Η εκπαίδευση στα κεραμικά υλικά περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τους τρόπους παρασκευής και μελέτης των ιδιοτήτων παραδοσιακών, προηγμένων και νέων κεραμικών. Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί η εκμάθηση των τρόπων επεξεργασίας των κεραμικών πρώτων υλών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εκμάθηση νέων μεθόδων και τεχνικών (παρασκευής, μορφοποίησης, ξήρανσης και έψησης) με σκοπό την εισαγωγή ανταγωνιστικών τεχνολογιών στον Ελληνικό χώρο.

Η εκπαίδευση στα μεταλλικά υλικά στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμοσμένες μεταλλουργικές τεχνολογίες, στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης του τρίπτυχου Δομή – Ιδιότητες – Μέθοδος παραγωγής αλλά και στην κατανόηση του ρόλου του περιβάλλοντος στη βιομηχανική διαδικασία και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση στα πολυμερικά υλικά έχει στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τη χημεία(σύνθεση, τροποποίηση) των πολυμερών, τη φυσικοχημεία των πολυμερικών διαλυμάτων και τηγμάτων, τη δομή και συμπεριφορά των πολυμερών στην ιξωδοελαστική και στερεά κατάσταση, το χαρακτηρισμό και την τεχνολογία των πολυμερών.

Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά υλικά εστιάζεται στη λεπτομερή περιγραφή των ηλεκτρικών, οπτικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των ημιαγώγιμων, υπεραγώγιμων και μαγνητικών υλικών και στον σχεδιασμό, την σύνθεση, την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό σύγχρονων ηλεκτρονικών διατάξεων και μικρο- και νανο- ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αισθητήρων με μεθόδους τεχνολογιών αιχμής, όπως η μικροηλεκτρονική, η οπτοηλεκτρονική και η νανοτεχνολογία.
Επιπλέον, σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι προσομοιώσεων και κώδικες χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό νέων υλικών και την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων τους. Η εκπαίδευση στα δομικά υλικά περιλαμβάνει την τεχνολογία του σκυροδέματος, των ασφαλτικών, των προηγμένων κατασκευαστικών υλικών όπως τα σύνθετα υλικά, καθώς και τις τεχνικές χαρακτηρισμού τους.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μεγάλη σειρά εξειδικευμένων, επιστημονικά, μαθημάτων επιλογής από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν συγκεκριμένο αριθμό σε κάθε εξάμηνο. (Αυτό ισχύει από το 5ο εξάμηνο και μετά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο όπως ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Τμήμα, δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην ιστοσελίδα). Υποχρεωτική είναι η Διπλωματική Εργασία την οποία οι φοιτητές εκπονούν στο 10ο Εξάμηνο των σπουδών τους.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα ανήκουν σε δύο κύριες ομάδες γνωστικών αντικειμένων:
(α) Αντικείμενα Μηχανικών με Φυσική ή / και Χημική κατεύθυνση (Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική, Φυσικοχημεία, Στατιστική και Αριθμητική Ανάλυση, Η/Υ, Οικονομικά, Τεχνικό Σχέδιο.
(β) Αντικείμενα Πυρήνα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ανεξάρτητα κατηγορίας Υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: Γενική Επιστήμη Υλικών, Φυσική Στερεάς κατάστασης, Μηχανική Υλικών, Μετασχηματισμοί Φάσεων, Διάχυση, Φαινόμενα Μεταφοράς, Φυσικές και Φυσικές Διεργασίες σε Υλικά, Ηλεκτρικές – Μαγνητικές – Οπτικές Ιδιότητες, Επιφάνειες – Διεπιφάνειες, Μικρο – Νανοτεχνολογία Υλικών, Μακροτεχνολογία Υλικών και αντίστοιχα Εργαστηριακά μαθήματα.
Τα περισσότερα από τα κατ’ επιλογή μαθήματα (47) καλύπτουν το σύνολο γνωστικών αντικειμένων, θεωρητικών και πειραματικών, με συναφές επιστημονικό πεδίο σε σχέση με τις εφαρμογές των υλικών των τριών κατευθύνσεων που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση και περιγραφή των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.
Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων και να έχει εκπονήσει και Διπλωματική Εργασία. Με στόχο πάντα την παροχή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης που απαιτείται για τον απόφοιτο του Τμήματος, η κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών δίνει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε αφενός να αποφεύγεται η άσκοπη εντατικοποίηση των σπουδών των φοιτητών, αφετέρου να εξασφαλίζεται ισόρροπη διδασκαλία ανάμεσα στα υποχρεωτικά μαθήματα, τα μαθήματα επιλογής, στα εργαστήρια και στη Διπλωματική Εργασία. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις διδακτικές μονάδες τόσο του κάθε μαθήματος όσο και του συνόλου των διδακτικών μονάδων που τελικά πρέπει να συγκεντρώσει ο τελειόφοιτος για την απόκτηση του πτυχίου του. Δείτε τις διδακτικές μονάδες όλων των μαθημάτων στην επιλογή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στην ιστοσελίδα.
Τα μαθήματα Κβαντική Θεωρία της Ύλης, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικώνκαι Φυσικοχημεία, που οι επί πτυχίω φοιτητές παρακολούθησαν τα προηγούμενα έτη επί 5 ώρες / εβδομάδα, αντιστοιχούν σε 5 διδακτικές μονάδες το καθένα.
  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com